Klimat och energi

Mycket av den energi vi använder baseras fortfarande på fossila bränslen vilket gör att vår energianvändning orsakar stora utsläpp av koldioxid. Detta innebär stora utmaningar för Göteborgs Stad att nå våra energi- och klimatmål.

Världens klimat håller på att förändras. Vår jord har redan blivit varmare och kommer att fortsätta bli varmare som en följd av de växthusgaser vi redan släppt ut. Vi måste nu kraftfullt minska våra utsläpp för att undvika stora framtida temperaturförändringar och de skador som dessa orsakar.

Göteborgs Stad har antagit ett miljö- och klimatprogram med mål och delmål för klimatarbetet. Målet är att Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll och att staden ska:

  • minska energianvändningen i bostäder och lokaler
  • producera enbart energi av förnybara och återvunna källor
  • minska klimatpåverkan från resor och transporter
  • minska vår klimatpåverkan från inköp.

Göteborgs Stad har antagit en energiplan som ska driva på åtgärder för att nå miljömålen för klimatet i miljö- och klimatprogrammet. Det är exempelvis områden och åtgärder som energieffektiv gatubelysning, energi- och klimatrådgivning, förnybar och återvunnen värme och kyla med mera. Planen beskriver också hur Göteborgs Stad ska upprätthålla ett fortsatt stabilt energisystem med god tillgång till el och hållbara bränslen, utan avbrott och störningar.

I rapporten Fossilfritt Göteborg – vad krävs? har vi utrett vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-gradersmålet i FN:s klimatavtal 2015.

Anpassning till ett förändrat klimat

Utöver våra insatser att minska utsläppen av växthusgaser så måste vi även förbereda oss på de konsekvenser som följer av uppvärmningen. På lång sikt ökar riskerna för extrema väderhändelser i Göteborg kraftigt. Ett förändrat klimat med temperaturhöjningar som i sin tur höjer havsvattennivån ger den allvarligaste riskökningen. Detta finns beskrivet i Göteborgs utredningar om extremt väder. Läs mer på sidan Extremt väder.