Klimat och energi

Mycket av den energi vi använder baseras fortfarande på fossila bränslen vilket gör att vår energianvändning orsakar stora utsläpp av koldioxid. Detta innebär stora utmaningar för Göteborgs Stad att nå våra energi- och klimatmål.

Världens klimat håller på att förändras. Vår jord har redan blivit varmare och kommer att fortsätta bli varmare som en följd av de växthusgaser vi redan släppt ut. Vi måste nu kraftfullt minska våra utsläpp för att undvika stora framtida temperaturförändringar och de skador som dessa orsakar.

Att förse Göteborgs över 570 000 invånare med värme, varmvatten, el, ljus, goda transportmöjligheter och livsmedel kräver stora mängder energi.

Göteborgs Stad har antagit ett lokalt miljömål som kallas Begränsad klimatpåverkan. Målet säger att år 2050 ska vi i Göteborgs Stad ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. Målet och dess delmål bedöms idag som mycket svåra att nå. 

Hur Göteborg ska bli en klimatsmart stad finns beskrivet i vårt klimatstrategiska program för Göteborg. I rapporten Fossilfritt Göteborg – vad krävs? har vi utrett vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-gradersmålet i FN:s klimatavtal 2015.

Göteborgs Stad har även skrivit under det så kallade Borgmästaravtalet, där vi och över 9 500 andra europeiska städer och regioner lovar att nå längre än Europeiska unionens mål att senast år 2020 minska CO2-utsläppen med 20 procent.

Anpassning till ett förändrat klimat

Utöver våra insatser att minska utsläppen av växthusgaser så måste vi även förbereda oss på de konsekvenser som följer av uppvärmningen. På lång sikt ökar riskerna för extrema väderhändelser i Göteborg kraftigt. Ett förändrat klimat med temperaturhöjningar som i sin tur höjer havsvattennivån ger den allvarligaste riskökningen. Detta finns beskrivet i Göteborgs utredningar om extremt väder. Läs mer på sidan Extremt väder.