Om gifter i miljön

I många markområden i Göteborg finns gifter lagrade som rester från gamla industriverksamheter. De gifter som hamnar i miljön idag kommer till stor del från tillverkning och användning av vanliga varor och kemiska produkter. Det handlar om diffusa utsläpp från till exempel kläder, leksaker, möbler och hygienprodukter.

Spåren finns i avloppsslam och damm

I avloppsslammet från Göteborgs avloppsreningsverk Ryaverket finns förhöjda halter av organiska ämnen som bromerade flamskyddsmedel, ftalater, perfluorerade föreningar, tennorganiska föreningar, nonylfenoler och triclosan. Det är ämnen som kan finnas i varor som vi använder i våra hem. Undersökningar av damm från inomhusmiljö visar att dessa ämnen också finns i dammet och har spridits från inredning och byggmaterial.

Halterna av tungmetaller i avloppsslammet har under flera årtionden minskat kraftigt, vilket beror på förbud eller begränsningar av användningen genom lagstiftning. Men de när det gäller till exempel bly, kadmium och kvicksilver har minskningen planat ut de senaste åren.

Marken är förorenad på många ställen

Marken i Göteborg är förorenad på många ställen där det tidigare har funnits industrier. Det kan vara ämnen som zink, arsenik, bly, kadmium, krom, koppar och olja. För att bygga på gammal industrimark krävs därför omfattande undersökningar för att ta reda på om marken behöver saneras. Läs mer på sidan Föroreningar i mark, vatten och byggnader

Även båtlivet har bidragit till giftspridningen i miljön. Miljöförvaltningens undersökningar visar att det finns en hel del föroreningar från båtbottenfärger i havsmiljön, i bottensedimenten i båthamnarna och på båtuppläggningsplatserna.

Giftfri miljö – särskilt viktigt för barnen

Barn som växer, även foster, är särskilt utsatta eftersom deras utveckling kan störas av kemikalier. Arbetet för en giftfri miljö är angeläget och prioriterat av Kemikalieinspektionen, läs mer i handlingsplan för en giftfri vardag. I Göteborg stads miljömål Giftfri miljö finns ett delmål som strävar efter att minska halterna av miljögifter i barns vardag.

Kemikalieplan för Göteborg

Miljöförvaltningen arbetar efter en kemikalieplan som ger en samlad bild av användningen av kemiska ämnen i stadens verksamheter. Ett viktigt syfte är också att sluta använda särskilt farliga kemikalier.