Buller och ljud

I en storstad som Göteborg är det sällan eller aldrig helt tyst. Det mesta bullret kommer från trafiken. Många göteborgare utsätts för så pass höga ljudnivåer att det inte är en god ljudmiljö.

Bullret är värst vid de stora trafiklederna och i centrum

Bullret är värst vid de stora trafiklederna, i centrala Göteborg och på vissa gator med mycket genomfartstrafik.

På många platser i Göteborg är det svårt att klara riktvärdet för trafikbuller som är 60 decibel (dBA) utomhus vid bostadsfasad, enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Det behöver passera cirka 3000 fordon per dygn på en stadsgata med 50 km/tim för att ljudnivån vid en bostadsfasad på avstånd cirka 10 meter från ljudkällan ska ligga över riktvärdet 60 dBA.

Omkring 53 000 göteborgare beräknas ha mer än 60 dBA i ekvivalent ljudnivå utanför sin bostadsfasad och omkring 11 000 personer beräknas ha ljudnivåer över 65 dBA i ekvivalent ljudnivå vid sin bostadsfasad. Ett stort antal göteborgare har alltså en bullersituation som inte är en långsiktigt god ljudmiljö.

God ljudmiljö – ett av Göteborgs miljömål

Ett av Göteborgs delmiljömål är att trafikbullret ska minska. Det ska bli tystare utanför bostäder, i utemiljön kring förskolor och skolor och i stadens parker. God ljudmiljö finns med i ett av Göteborgs lokala miljömål. Läs mer om det på sidan Mål: God bebyggd miljö

För att skapa en trivsam och attraktiv stad med tillgång till goda ljudmiljöer arbetar vi i Göteborgs Stad med att kartlägga och ta fram åtgärder för att minska bullret – både ute och inne. Mer information finns på sidan Åtgärdsprogram mot buller.

Vad är en god ljudmiljö?

Åtgärder för att minska buller leder sällan till att det blir helt tyst. Istället handlar det om att skapa goda eller godtagbara ljudmiljöer.

I en god ljudmiljö ska man kunna sova ostört och föra ett samtal på ett bekvämt sätt. Det ska också finnas platser utomhus för återhämtning och rekreation där trafikbullret är så pass lågt att ljud som hör till platsen och som vi upplever som positiva kan få dominera, till exempel fågelkvitter i en park.

Buller påverkar vår hälsa

Buller är ett utbrett miljöproblem och den miljöstörning som berör störst antal människor i Sverige. I motsats till andra miljöproblem ökar bullret i samhället fortfarande och det är den enda miljöfaktor där antalet klagomål från allmänheten ökar.

Hur vi uppfattar buller och vad som gör att vi störs varierar mellan olika personer. Det beror även på typen av ljud och under vilken tid på dygnet ljudet uppstå. Även om vi inte upplever att vi störs kan buller leda till att vi sover sämre, har svårt att koppla av och svårt att höra vad som sägs i ett samtal.

Barn är extra känsliga för buller

Barns inlärning försämras mer av bullerstörningar än vuxnas. I synnerhet påverkas barn med hörselnedsättning, läs- och skrivsvårigheter, adhd och barn med annat modersmål än det som talas i klassrummet.

Mer information om buller och hälsa finns hos Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket.

Störs du av buller?

Mer information om hur du som bor i Göteborg kan undvika att utsätta dig för höga ljudnivåer och vart du vänder dig om du störs finns på sidan Buller.

Bullerkartläggning

Buller kan både mätas och beräknas. Beräkningar är den vanligaste metoden som används för att bedöma ljudnivån vid en viss plats och visa hur ljudet sprids.

Enligt Förordning (2004:675) om omgivningsbuller har Göteborgs Stad skyldighet att kartlägga bullret i kommunen minst vart femte år samt ta fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmast föregående kalenderåret.

Den senaste bullerkartläggningen för Göteborgs Stad blev färdig 2019. Den innehåller beräknade ljudnivåer från vägtrafik, spårvagnstrafik och tågtrafik med trafikdata från 2018. En redovisning av tillämpade beräkningsmetoder samt beräkningsresultat återfinns i rapporten Bullerkartläggning av Göteborgs Stad 2018. En uppdaterad bullerkartläggning tas fram under 2021–2022 med trafikdata från 2021.

Kartorna är ett bra underlag för att staden ska kunna planera och genomföra åtgärder så att människor som bor och vistas i Göteborg inte utsätts för skadligt ljud. Kartorna är också ett sätt för dig att få en indikation om hur mycket det beräknas bullra från trafiken i olika delar av staden, till exempel vid bostäder, skolor, i parker eller vid arbetsplatser.

Webbkarta som visar trafikbullernivåer i Göteborg

Miljöförvaltningen kartlägger trafikbuller och luftkvalitet i Göteborg. Beräkningarna finns som så kallad ”öppen data”. De visas i en webbkarta som kan användas av alla som vill se hur luftkvalitet och beräknade bullernivåer ser ut i Göteborg.

Du kan titta på kartan i olika enheter, dator, mobiltelefon och surfplatta och den fungerar i alla webbläsare. Inne i kartan skriver du in adressen du vill veta mer om och trycker sedan på en liten ikon uppe till höger i kartan. Där kan du se beräkningar för såväl buller som luftkvalitet.

  • Beräkningar för trafikbuller utgår från gällande EU-direktiv.
  • Webbkartan visar beräkningar från 2018 års trafikdata. Under 2021–2022 kommer kartan kompletteras med beräkningsresultat med 2021 års trafikdata.
  • Informationen delas upp i två lager i kartan. Ett lager visar trafikbullerutbredning som ekvivalent ljudnivå på 2 meters höjd, ett lager visar trafikbullerutbredning som maximal ljudnivå på 2 meters höjd.

Du hittar webbkartan med trafikbuller och luftkvalitet här: Länk till webbkartan

Du kan läsa mer i rapporten

Bullerberäkningen har gjorts över ett väldigt stort område och ska användas främst som en indikator. Den kommunövergripande bullerkartläggningen ersätter inte detaljerade bullerutredningar över mindre områden.

Det kan också innebära att kvaliteten på underlaget kring exempelvis trafikmängder varierar från plats till plats. Resultaten är dock mestadels korrekta, men det kan finnas platser där fel förekommer. Detta ska man vara medveten om när man tittar på kartorna och innan resultaten används som exempelvis underlag för beslut bör kontakt tas med miljöförvaltningen för en mer detaljerad kontroll av platsen i fråga.

Läs gärna rapporten Trafikbuller i Göteborg som ger detaljer kring indata och exempel på felkällor. För mer information om bullerkartläggningen eller för utdrag ur den är du välkommen att kontakta Belma Krslak på miljöförvaltningen (belma.krslak@miljo.goteborg.se).