Miljöläget i Göteborg

Göteborgs miljö påverkas av typiska storstadsproblem som till exempel luftföroreningar, buller och trängsel. Men vi har också tillgång till storslagen natur och ovanliga djur alldeles inpå knutarna. Här får du information om miljöläget i Göteborg. Du får veta vad det är som påverkar miljön och vart utvecklingen pekar.

I en storstad som Göteborg är det sällan eller aldrig helt tyst. Det mesta bullret kommer från trafiken. Många göteborgare utsätts för så pass höga ljudnivåer att det inte är en god ljudmiljö.

Trafiken bidrar till många olika miljöproblem. De allvarligaste effekterna är utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser samt trafikbuller. Trafiken skapar även barriäreffekter genom att skärma av och förhindra såväl människor som djur och växter att förflytta sig mellan olika områden.

En stor del av Göteborgs yta är kust och hav. Men vilka naturvärden och miljöer döljs under havsytan? Och hur påverkas havet av hur vi människor nyttjar hav och land?

Sjö, älv, å, kanal eller bäck - Göteborg har gott om sjöar och vattendrag som fyller många viktiga funktioner för stadens invånare. De artrika sötvattensmiljöerna bjuder på allt från naturupplevelser till dricksvatten och det är svårt att tänka sig att man under förra seklet tömde skräp och latrintunnor rakt ut i kanalerna. När staden växer är det viktigt att lämna rum för vatten. Dagvattendammar och översvämningsytor ger göteborgarna biologisk mångfald, effektivare vattenrening och skydd mot översvämningar - goda exempel på ekosystemtjänster i staden.

Göteborg bjuder på en mångfald av naturtyper som gör att många olika växter och djur trivs här. Om du är uppmärksam kan du hitta både vanliga och lite mer sällsynta kryp och växter.

Trots att Göteborg är en storstad har vi fantastiska levande skogar och inbjudande rika odlingslandskap - och allt däremellan! Hälften av stadens yta är skog och stora delar är fortfarande jordbruksområden. Tillsammans med våra grönområden skapar de en stor variation och mångfald som vi måste vara rädda om.

Att förse Göteborgs över 560 000 invånare med värme, varmvatten, el, ljus, goda transportmöjligheter, livsmedel m.m. kräver stora mängder energi. Mycket av den energi vi använder baseras fortfarande på fossila bränslen vilket gör att vår energianvändning orsakar stora utsläpp av koldioxid. Detta innebär stora utmaningar för Göteborgs Stad att nå våra energi- och klimatmål.