Mål: Giftfri miljö

Göteborg ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt.

"Göteborg ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt."
Det är kommunfullmäktiges mål för Giftfri miljö.

Når vi målet?

Vi bedömer att målet är mycket svårt att nå även om ytterligare åtgärder sätts in men trenden är positiv.

Det finns flera anledningar till att vi bedömer att målet om en giftfri miljö är svårt att nå till 2050. Handeln med kemiska produkter och varor är global, det vill säga kemiska ämnen sprids långa vägar i naturen. Kunskapen om nya ämnens effekter i miljön är bristfällig så det är svårt att göra prognoser. Konsumtionen och produktionen av varor ökar snabbt och därmed spridningen av kemiska ämnen. Även om det sker en positiv utveckling i och med att ämnen regleras i lagstiftning så finns långlivade och bioackumulerade ämnen kvar i miljön långt efter det att ämnena förbjudits eller begränsats.

Vi anser att trenden är positiv eftersom mycket arbete i staden pågår för att nå en giftfri miljö. Exempelvis har staden genomfört åtgärder i den första handlingsplanen till Göteborgs stads miljöprogram. Vi arbetar aktivt med stadens kemikalieplan och projektet giftfri förskola. Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar i staden.

I Göteborg finns föroreningar kvar i marken eftersom staden under en lång tid varit en industristad. Nya ämnen tillkommer dessutom hela tiden och sprids från till exempel varor, material och byggnader. Långlivade organiska föroreningar återfinns i bröstmjölk och i vårt avloppsslam. Vi hittar även andra föroreningar i avloppsslammet såsom hormonstörande ämnen, antibiotika och tungmetaller. Dock ser vi långsamt sjunkande halter i slammet när det gäller de ämnen som tack vare att lagstiftningen har begränsad användning, som till exempel kadmium och bly.

Vad krävs för att nå målet?

För att vi ska kunna nå målet till år 2050 krävs bland annat att åtgärderna i handlingsplanen för Göteborgs stads miljöprogram genomförs. Men det krävs även att andra aktörer i samhället genomför åtgärder för att minska spridningen av gifterna. Andra viktiga aktörer i arbetet för att nå miljömålet är företag i framkant, pådrivande miljöorganisationer och konsumenter.

Staden behöver fortsätta sitt arbete med kemikalieplanen och att ställa kemikaliekrav i alla upphandlingar. Staden kan arbeta förebyggande och skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi genom att välja giftfria varor som går att använda i ett kretslopp.

Företagen har ett stort ansvar för att undvika och fasa ut miljö- och hälsoskadliga kemikalier i varor och kemiska produkter. Vi måste även ha god kunskap om vilka områden i Göteborg som är förorenade så att vi kan begränsa spridning och skadeverkning genom att sanera.

En förutsättning för att skydda miljö och hälsa från skador är kunskap om de kemiska ämnenas förekomst, spridningsvägar och dess inneboende egenskaper. Kunskap behövs för att kunna bedöma risker med nya ämnen och reglera dem i lagstiftningen. För att komma åt att kemiska ämnen sprids långa vägar i naturen måste regleringen ske på en internationell nivå.

Delmål - Minskade gifter i barns vardag

"Minskad förekomst av miljögifter i barns vardag."

Vi bedömer att delmålet är möjligt att nå om ytterligare åtgärder sätts in och trenden är positiv.

Delmål - Utfasningsämnen

"Utfasningsämnen ska inte användas eller släppas ut i Göteborg."

Vi bedömer att delmålet är mycket svårt att nå även om ytterligare åtgärder sätts in men trenden är positiv.

Delmål - Förorenade områden

"Förorenade områden i Göteborg ska inte orsaka skada på människors hälsa eller miljö."

Vi bedömer att delmålet är möjligt att nå om ytterligare åtgärder sätts in och trenden är neutral.

Filer och dokument