Mål: Giftfri miljö

Göteborg ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt.

"Göteborg ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt."
Det är kommunfullmäktiges mål för Giftfri miljö.

Når vi målet?

Miljöförvaltningen bedömer att målet är mycket svårt att nå även om ytterligare åtgärder sätts in. Trenden är dock positiv.  

Göteborgs Stad arbetar aktivt med åtgärderna i stadens kemikalieplan för att nå målet. Som en stor offentlig upphandlare, verkar staden för att minska oönskade ämnen genom kontinuerligt skärpta krav i upphandlingar. Vi har de senaste åren infört ett kommungemensamt kemikaliehanteringssystem och dokumentation och utfasning av kemiska produkter ökar. Trenden visar även en ökad andel inköpta ekologiska livsmedel i staden. Genom miljöförvaltningens tillsyn påverkar vi även aktörer utanför stadens organisation att fasa ut och minska skadliga produkter.

Trots detta bedömer vi att målet är mycket svårt att nå. Handeln med kemiska produkter och varor är global och flödena av kemiska ämnen i samhället är mycket omfattande och stadigt ökande. Varor och produkter är svåra att kontrollera och betydande delar är svåra för staden att påverka. Vi exponeras ständigt för blandningar av flera olika kemikalier. Den kombinerade effekten av en blandning kan vara större än de enskilda ämnenas giftighet var för sig. För att uppnå en stabil förbättring och förhindra att skadliga kemiska ämnen sprids i människors livsmiljöer och i naturen behövs framförallt reglering på en internationell nivå.

Vad gäller kemiska produkter sker en positiv utveckling i och med att ämnen regleras i lagstiftning. Dock finns långlivade och bioackumulerade ämnen kvar i miljön långt efter det att ämnena förbjudits eller begränsats. Dessutom tillförs hela tiden nya ämnen till marknaden, för att ersätta de utfasade. Kunskapen om de nya ämnenas effekter i miljön är i många fall bristfällig, vilket innebär att de potentiellt sett kan var lika farliga och långlivade som de ämnen de ersätter.

En stor utmaning ligger i handeln med varor. Produktion och konsumtion av varor ökar snabbt och därmed även spridningen av de kemiska ämnen som finns i varorna. Många okända kemikalier kommer in i Sverige och Göteborg via importerade varor såsom kläder, plastartiklar och byggnadsmaterial. Det allt mer digitala samhället gör det också enklare för konsumenter att handla direkt från leverantörer utanför Sverige och Europa, vilket sätter EU:s striktare kemikalieregler ur spel. Sammantaget gör det riskerna svåra att bedöma och begränsa.

I Göteborg finns föroreningar kvar i marken eftersom staden under en lång tid varit en industristad. Markundersökningar och efterbehandling av förorenad mark görs ofta i samband med exploatering av staden, men mycket återstår att göra. Nya ämnen tillkommer dessutom hela tiden i olika produkter och sprids från till exempel varor, material och byggnader. Långlivade organiska föroreningar återfinns i bröstmjölk och i vårt avloppsslam. Vi hittar även andra föroreningar i avloppsslammet såsom hormonstörande ämnen, antibiotika och tungmetaller. Dock ser vi långsamt sjunkande halter i slammet när det gäller de ämnen som är begränsade genom lagstiftning, som till exempel kadmium och bly.

Även om målet är mycket svårt att nå ser vi inom det arbete som görs i staden en positiv utveckling inom flera områden. Även på lagstiftningsnivå går utvecklingen framåt. Vi gör därför bedömningen att trenden är positiv.

Vad krävs i framtiden?

För att vi ska kunna nå målet till år 2050 krävs framför allt en skärpt lagstiftning på internationell nivå. Kemiska ämnen, material och varor som kan ingå i giftfria och resurseffektiva kretslopp behöver utvecklas och information om varors kemiska innehåll behöver tillgängliggöras.

Inom stadens ramar måste vi fortsätta driva och utveckla arbetet med åtgärderna i kemikalieplanen. Exempelvis behöver vi dela och sprida kunskap och erfarenheter genom förvaltningsövergripande samverkan, liknande kemikalierådet, och fortsätta att arbeta med dokumentation, utfasning och substitution. Det nya stadengemensamma miljöledningssystemet kan utgöra en bra grund för det arbetet.

Eftersom många kemikalier sprids via varor behöver fokus på skadliga ämnen i varor öka. Vi behöver även fortsättningsvis ställa kemikaliekrav i samtliga upphandlingar och utveckla uppföljningen av kraven. En framtida möjlighet för utveckling och förbättring inom uppföljning av kemikaliekrav är Kemkollen. Kemkollen är ett nystartat nationellt projekt för uppföljning av kemikaliekrav i upphandlingar. Sveriges kommuner och regioner (SKR) samordnar arbetet med stöd av Kemikalieinspektionen och Göteborg stad deltar i projektets expertgrupp. 

Vidare behöver vi ha god kunskap om vilka områden i Göteborg som är förorenade, så att vi kan begränsa spridning och skadeverkning genom att sanera. För att nå målet 2050 krävs aktiva insatser och krav på undersökningar och saneringar.

Vi behöver fortsätta utveckla tillsynen för att kunna göra riktade, effektiva insatser. En förutsättning för det är att vi har god kunskap om kemiska ämnens förekomst, spridningsvägar och dess inneboende egenskaper. Verksamhetsutövare (både inom staden och privata) ansvarar för att ha tillräcklig kunskap och att undvika samt fasa ut miljö- och hälsoskadliga kemikalier i varor och kemiska produkter. Eftersom en stor del av spridningen sker genom privat konsumtionen av varor krävs också att konsumenter har kunskap, vilja och möjlighet att välja giftfria varor och på så sätt minska spridningen av skadliga ämnen. Även här är behöver tjänstepersoner inom staden ha goda kunskaper inom kemikalieområdet för att kunna genomföra effektiva informationsinsatser mot medborgarna.

Delmål - Minskade gifter i barns vardag

"Minskad förekomst av miljögifter i barns vardag."

Vi bedömer att vi inte nått delmålet men att trenden är positiv.

Delmål - Utfasningsämnen

"Utfasningsämnen ska inte användas eller släppas ut i Göteborg."

Vi bedömer att vi inte nått delmålet men att trenden är positiv.

Delmål - Förorenade områden

"Förorenade områden i Göteborg ska inte orsaka skada på människors hälsa eller miljö."

Vi bedömer att delmålet är möjligt att nå om ytterligare åtgärder sätts in och trenden är neutral.

Filer och dokument