Mål: Levande skogar

Skogens sociala värden, kulturmiljövärden och biologiska mångfald ska värnas och utvecklas samtidigt som den biologiska produktionen upprätthålls.

"Skogens sociala värden, kulturmiljövärden och biologiska mångfald ska värnas och utvecklas samtidigt som den biologiska produktionen upprätthålls."
Det är kommunfullmäktiges mål för Levande skogar.

Når vi det lokala miljökvalitetsmålet?

Vi bedömer att målet kan nås med ytterligare åtgärder, men det går inte att se någon tydlig trend för tillståndet i miljön.

Göteborgs Stad äger och förvaltar ungefär hälften av skogsmarken i kommunen. På stadens mark har det de senaste åren och även under 2017 genomförts åtgärder som har positiv inverkan på att nå målet. Det gäller både sociala värden som grill- och rastplatser samt biologisk mångfald. Vi kan dock i dagsläget inte utläsa någon förändring i tillståndet i naturen, och det är därför svårt att bedöma hur det är ställt med skogens biologiska mångfald. För den skogsmark som inte ägs av staden är det ännu svårare att bedöma tillståndet, för målets alla ingående delar.

Många skogar i Göteborg är förhållandevis unga och saknar därför de kvaliteter som äldre skogar har, till exempel död ved samt gamla och grova träd. Naturliga processer kommer att medföra att skogarnas kvaliteter för biologisk mångfald ökar allt eftersom, under förutsättning att skogsmark skyddas från negativa ingrepp och nybyggnation. Den hållning som staden har tagit i och med kontinuitetsskogsbruk kommer att ge positiva effekter framöver. Det är dock inte troligt att vi når målet i tid enbart genom att förlita oss på naturliga processer. Det kan ta många år innan åtgärder för biologisk mångfald ger tydliga utslag i naturen.

Vad krävs för att nå målet?

För att nå målet krävs det att en större areal skogsmark skyddas långsiktigt från exploatering, genom områdesskydd som naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Därtill behöver också andra åtgärder i handlingsplanen för miljön genomföras de närmaste åren. Det gäller bland annat att implementera stadens program för biologisk mångfald samt friluftsprogrammet. Hälften av skogsmarken i Göteborgs kommun ägs av andra än Göteborgs Stad. För att nå målet behöver också dessa marker skötas med hänsyn till naturvärden, sociala värden och kulturmiljövärden. Det kan säkerställas genom till exempel naturvårds- och skötselavtal mellan Göteborgs Stad och fastighetsägaren/arrendatorn.

För att värna och utveckla mångfalden av djur och växter behöver skogsförvaltning, naturvårdsskötsel och utvidgandet av långsiktigt skyddade områden planeras utifrån ett landskapsekologiskt perspektiv. Större hänsyn behöver tas till de naturmiljöer som är viktiga för att långsiktigt bevara de skogslevande arterna, till exempel parker och naturområden med gamla och grova lövträd.

Stadens uppdaterade riktlinje för kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster samt den nya arbetsmetoden för grönytefaktorer behöver tillämpas i alla plan- och exploateringsprojekt. Detta för att säkra befintliga värden knutna till träd och skog och för att skapa nya, kompletterande värden där vi ser att det saknas.

Vi kan inte förlita oss på naturliga processer om vi ska nå målet i tid, utan det krävs effektiva åtgärder i skogen för att upprätthålla och utveckla den biologiska mångfalden. Vi behöver förstärka vissa områden i kommunen med olika kvaliteter och strukturer, för att gynna de arter som är beroende av dem. Bland annat behöver vi öka mängden död ved och strukturer som äldre träd har i en snabbare takt, till exempel genom veteraniseringsåtgärder (åtgärder som skyndar på trädets åldringsprocess och skapar stamhåligheter, savflöden med mera). Andra åtgärder är skogsbete, naturvårdsbränning av skogsmark, dämning för att skapa sumpskog samt utplacering av mulm- och fågelholkar. För att bättre kunna bedöma utvecklingen av skogens biologiska mångfald och för att kunna prioritera rätt åtgärder krävs övervakning. Övervakningen bör göras både som uppföljning av resultat i samband med åtgärder samt genom en fortsatt kontinuerlig inventering, till exempel av skogslevande fåglar.

För att fortsätta utveckla skogens sociala värden krävs insatser för att göra ett större antal skogsområden tillgängliga för fler målgrupper, till exempel olika ålders- eller intressegrupper eller personer med olika typer av funktionsvariationer. Det kommande friluftsprogrammet för Göteborgs Stad kan spela en viktig roll för att göra detta arbete målinriktat och effektivt.

Delmål - Tillgängliga skogar

"Göteborgs skogar ska vara tillgängliga och stimulerande för alla."

Vi bedömer att delmålet kan nås med ytterligare åtgärder och trenden är positiv.

Delmål - Biologisk mångfald i skogen

"Skogens biologiska mångfald ska upprätthållas och utvecklas genom tydliga inslag av äldre värdefulla lövskogar, betad hagmark, bränd skogsmark och hård död ved."

Vi bedömer att delmålet kan nås med ytterligare åtgärder, men det går inte att se någon tydlig trend för tillståndet i miljön.

Filer och dokument