Mål: Levande skogar

Skogens sociala värden, kulturmiljövärden och biologiska mångfald ska värnas och utvecklas samtidigt som den biologiska produktionen upprätthålls.

"Skogens sociala värden, kulturmiljövärden och biologiska mångfald ska värnas och utvecklas samtidigt som den biologiska produktionen upprätthålls."
Det är kommunfullmäktiges mål för Levande skogar.

Når vi det lokala miljökvalitetsmålet?

Miljöförvaltningen bedömer att vi inte nått målet och det går inte att se någon tydlig trend för tillståndet i miljön.

Göteborgs Stad äger och förvaltar ungefär hälften av skogsmarken i kommunen. På stadens mark har det de senaste åren genomförts åtgärder som har positiv inverkan på att nå målet. Det gäller både sociala värden som grill- och rastplatser samt biologisk mångfald. Vi kan dock i dagsläget inte utläsa någon förändring i tillståndet i naturen, och det är därför svårt att bedöma hur det är ställt med skogens biologiska mångfald. För den skogsmark som inte ägs av staden är det ännu svårare att bedöma tillståndet, för målets alla ingående delar. Målet Levande skogar bedöms inte heller uppnått på länsnivå eller på nationell nivå.

Många skogar i Göteborg är förhållandevis unga och saknar därför de kvaliteter som äldre skogar har, till exempel död ved samt gamla och grova träd. Naturliga processer kommer att medföra att skogarnas kvaliteter för biologisk mångfald ökar allt eftersom, under förutsättning att skogsmark skyddas från negativa ingrepp och nybyggnation. Den hållning som staden har tagit i och med hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) kommer att ge positiva effekter framöver, men det kan ta tid innan det ger tydliga utslag i naturen.

Vad krävs i framtiden?

I framtiden krävs bland annat att en större areal skogsmark skyddas långsiktigt från exploatering, genom områdesskydd som naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. För att värna och utveckla mångfalden av djur och växter behöver skogsförvaltning, naturvårdsskötsel och utvidgandet av långsiktigt skyddade områden planeras utifrån ett landskapsekologiskt perspektiv. Större hänsyn behöver tas till viktiga naturmiljöer såsom parker och naturområden med gamla och grova lövträd. Vi behöver öka mängden död ved och de strukturer som äldre träd har i en snabbare takt, till exempel genom veteraniseringsåtgärder (åtgärder som skyndar på trädets åldringsprocess och skapar stamhåligheter, savflöden med mera). Andra åtgärder är skogsbete, naturvårdsbränning av skogsmark, dämning för att skapa sumpskog samt utplacering av insekts- och fågelholkar.

Hälften av skogsmarken i Göteborgs kommun ägs av andra än Göteborgs Stad. Dessa marker behöver skötas med hänsyn till naturvärden, sociala värden och kulturmiljövärden. Det kan säkerställas genom till exempel naturvårds- och skötselavtal mellan Göteborgs Stad och fastighetsägaren/arrendatorn.

För att bättre kunna bedöma utvecklingen av skogens biologiska mångfald och för att kunna prioritera rätt åtgärder krävs övervakning. Övervakningen bör göras både som uppföljning av resultat i samband med åtgärder samt genom en fortsatt kontinuerlig inventering, till exempel av skogslevande fåglar.

Stadens riktlinje för kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster samt den nya arbetsmetoden för grönytefaktorer behöver tillämpas i alla plan- och exploateringsprojekt. Detta för att säkra befintliga värden knutna till träd och skog och för att skapa nya, kompletterande värden där vi ser att det saknas. Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2019 till 2025 är ytterligare ett viktigt verktyg med tre strategier för stadens arbete för att Göteborg ska bli en stad med ett rikt växt- och djurliv. Programmet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster kommer sluta gälla i och med antagandet av det kommande miljö- och klimatprogrammet, och stora delar av det kommer införlivas i det nya programmet.

För att fortsätta utveckla skogens sociala värden krävs insatser för att göra ett större antal skogsområden tillgängliga för fler målgrupper, till exempel olika ålders- eller intressegrupper eller personer med olika typer av funktionsvariationer. Göteborgs Stads Friluftsprogram 2018 till 2025 spelar en viktig roll för att göra detta arbete målinriktat och effektivt.

Delmål - Tillgängliga skogar

"Göteborgs skogar ska vara tillgängliga och stimulerande för alla."

Vi bedömer att vi nått delmålet och att trenden är positiv.

Delmål - Biologisk mångfald i skogen

"Skogens biologiska mångfald ska upprätthållas och utvecklas genom tydliga inslag av äldre värdefulla lövskogar, betad hagmark, bränd skogsmark och hård död ved."

Vi bedömer att vi inte nått delmålet och det går inte att se någon tydlig trend för tillståndet i miljön.

Filer och dokument