Mål: Ingen övergödning

Utsläppen av gödande ämnen i mark och vatten i Göteborg ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

"Utsläppen av gödande ämnen i mark och vatten i Göteborg ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."
Det är kommunfullmäktiges mål för Ingen övergödning

Når vi målet?

Miljöförvaltningen bedömer att målet inte har uppnåtts, men att trenden är positiv. Det är möjligt att med ytterligare åtgärder förbättra situationen och övergödningsproblemet.

Utsläpp av kväve och fosfor till vatten har i Göteborg minskat sedan 2002. Vi blir sakta bättre på att minska våra utsläpp, men vi får räkna med att det tar lång tid för naturen att återhämta sig. Vägfordon och sjöfart står för de största utsläppen av kväve till omgivningen. Dessa utsläpp har minskat. Göta älv och Kattegatt står för den största delen av fosforbidraget till våra kustvatten. Göta älvs avrinningsområde omfattar långt mer än Göteborgs kommuns geografiska område och sträcker sig ända upp till Vänern i norr. Längs älven sker utsläpp av fosfor och kväve till vatten från åkermark, enskilda avlopp, industrier och skogsmark.  

Gryaabs avloppsreningsverk Ryaverket är den största punktkällan till kväve- och fosforutsläpp i Göteborg och de har förbättrat sin rening av avloppsvatten och lyckats minska sina utsläpp avsevärt sedan 1990.

Vad krävs i framtiden?

För att minska fosfor- och kväveutsläppen ytterligare och bibehålla den nivån krävs det att vi minskar alla utsläpp av näringsämnen i så stor omfattning som möjligt och bromsar utsläppen till vattenmiljön. Det krävs också att andra aktörer i samhället genomför åtgärder för att minska övergödningen. När det gäller miljöersättning till jordbruk för att minska läckage genom anpassat brukande styrs detta på EU-nivå. Överfiske kan också ge kraftiga övergödningseffekter om det är ett stort fisketryck på toppredatorer (som till exempel torsk) som gör att fiskar som lever av djurplankton och betare ökar och därmed också innebär en ökad förekomst av växtplankton och fintrådiga alger.

För att kunna uppnå god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv, implementerat i svensk lagstiftning genom miljöbalken (MB) och vattenförvaltnings-förordningen, i Göteborgs vattenförekomster behöver kommunens arbete med lokala åtgärdsprogram i avrinningsområden och vattenförekomster intensifieras och effektiviseras. Detta arbete med att ta fram en åtgärdsplan för att uppnå god vattenstatus (god ekologisk och kemisk status) i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten har påbörjats under 2019 och 2020 i ett stadenövergripande samarbete mellan olika förvaltningar och bolag. Arbetets upplägg, struktur och organisering grundar sig i miljöförvaltningens rapport om det nuvarande tillståndet i vattenmiljön och hur vi ska nå god vattenstatus i Göteborg för vatten behöver behandlas tidigt i planprocesser och tydligt ingå i Göteborgs Stads översiktsplanering (se även miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård). Vi behöver även kontrollera att MKN följs.

Delmål - Minskade fosforutsläpp till vatten

”Utsläppen av fosfor i Göteborg ska minska till under 40 ton per år till år 2020. Målet motsvarar en minskning med 47 procent jämfört med år 2002. ”

Delmålet uppnåddes tillfälligt 2016 och 2018 men inte för 2019. Trenden är positiv sedan 2002 men neutral sedan 2012. Sammanvägt ser vi en långsiktig positiv trend.

Delmål - Minskade kväveutsläpp till vatten

”Utsläppen av kväve i Göteborg ska minska till under 1000 ton per år till år 2020. Målet motsvarar en minskning med 41 procent jämfört med år 2002. ”

Delmålet uppnåddes 2018, men inte 2019 (precis över målnivån). Trenden är positiv sedan 2008.

Delmål - Minskade utsläpp av kväveoxider till luft

"Utsläppen av kväveoxider i Göteborg ska minska till under 7 500 ton/år till år 2015 jämfört med år 2006 (30 procents minskning)."

Delmålet har inte uppnåtts men trenden är positiv.

Filer och dokument