Mål: Hav i balans samt levande kust och skärgård

Kust och hav i Göteborg ska år 2021 ha goda förutsättningar för rik biologisk mångfald och ha god tillgänglighet för rekreation.

"Kust och hav i Göteborg ska år 2021 ha goda förutsättningar för rik biologisk mångfald och ha god tillgänglighet för rekreation."
Det är kommunfullmäktiges mål för Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Når vi målet?

Vi bedömer att målet blir svårt att nå även med ytterligare åtgärder och trenden är neutral.

Delmålet om skydd av marina miljöer uppnåddes inte till 2015, men trenden för skydd av marina områden är positiv. Delmålet reviderades 2018

Det sker utsläpp av olja från fartyg i Göteborgs kustvatten varje år. Generellt handlar det om mellan 10 och 40 utsläpp varje år, och det går inte att se någon tydlig trend när det gäller antal eller omfattning. Påverkan på djurliv från båtbottenfärger är fortfarande så pass hög på flera platser att statusen bedöms som Otillfredsställande. Det finns ingen övervakning av främmande arter i Göteborg trots att det finns en risk att arter som kan bli ett hot mot den biologiska mångfalden kan spridas hit med fartyg. Ett nationellt program för övervakning av främmande arter anpassad efter havsmiljödirektivet är under utveckling och förväntas vara på plats 2018.

Göteborgarna till stor del nöjda med tillgängligheten till hav och badplatser vid havet och de naturreservat som ligger i kustzonen bedöms till stor del som lättillgängliga. Möjligheten att ta sig till kusten och ut i södra skärgården med kollektivtrafiken är i de flesta fall god. Det finns fortfarande ett behov av att bygga ut gång- och cykelvägar på vissa platser.

Mängden skräp i gatumiljö i Göteborg har minskat sedan 2009 men är nu ökande igen. Vi antar att mängden skräp som förs från staden till havet följer samma trend. Vi behöver mer kunskap om mängder eller trender för det mikroskräp som sprids till exempel via avloppsvatten och dagvatten.

Vad krävs för att nå målet?

Generellt gäller att strategier i Göteborgs Stads miljöprogram och åtgärderna i handlingsplanen för miljön 2018 - 2020 behöver genomföras. För att nå målet Hav i balans samt levande kust och skärgård är det viktigt att även miljömålen Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan uppnås.

Eftersom havet är gränslöst och påverkan från kringliggande områden är stor är vi beroende av att EU:s mål gällande havet uppnås för att det ska finnas möjligheter till rik biologisk mångfald i havsmiljön. Det gäller främst Vattendirektivet, där målen om God ekologisk status och God kemisk status ska uppnås 2027, och Havsmiljödirektivet där målet om God havsmiljö ska uppnås 2020. Här är vi beroende av omvärlden, men Göteborgs Stad har också ett ansvar att bidra i arbetet.

Under året har en utredning påbörjats med syfte att identifiera vad som krävs för att öka takten i stadens arbete med att förbättra statusen för stadens vattenförekomster. Utredningen pekar bland annat på behovet av lokala åtgärdsprogram som beskriver konkreta åtgärder inom vattenförekomsternas avrinningsområden. Om vi ska kunna nå målen i våra vattenförekomster kommer det att kräva samordning och kraftsamling för att snabbt få fart på åtgärdsarbetet. Ofta krävs åtgärder uppströms, det vill säga i avrinningsområdena på land, för att komma till rätta med miljöproblem i havet. På sikt bör även behovet av åtgärder för att nå målen inom havsmiljödirektivet utredas.

Delmål - Skydd av marina områden

"Senast 2021 ska så stor andel av stadens marina ansvarsbiotoper vara kända och skyddade att de lokala förutsättningarna för bevarande av biologisk mångfald på lång sikt är goda"

Ovanstående formulering gäller från september 2018 då kommunfullmäktige beslutade att revidera målet. Det har inte gjorts någon uppföljning sedan dess. Den senaste bedömningen av målet är enligt den tidigare formuleringen:

"Senast år 2015 ska ett representativt nätverk av skyddsvärda marina områden omfattande minst 15 procent av Göteborg kommuns marina area ha ett långsiktigt skydd."

Delmålet uppnåddes inte 2015, men trenden för skydd av marina områden är positiv.

Delmål – Minskad påverkan från sjöfart

"Påverkan från sjöfart ska år 2021 inte ge bestående negativa effekter på växt- och djurliv i Göteborg."

Vi bedömer att delmålet blir svårt att nå även med ytterligare åtgärder och trenden är neutral.

Delmål – Tillgänglig kust och skärgård

"Göteborgs kust och skärgård ska år 2021 vara tillgänglig med ett varierat och miljöanpassat kultur-, natur- och rekreationsutbud."

Vi bedömer att delmålet är möjligt att nå med ytterligare åtgärder och trenden är neutral.

Delmål – Minskad mängd marint skräp

"Mängden plastskräp från Göteborg till havet ska kraftigt minska (>50 %) utifrån 2015 års värden och bibehållas på dessa eller lägre nivåer, fram till 2021"

Ovanstående formulering gäller från september 2018 då kommunfullmäktige beslutade att revidera målet. Det har inte gjorts någon uppföljning sedan dess. Den senaste bedömningen av målet är enligt den tidigare formuleringen:

"Mängden marint skräp från Göteborg i havet utanför Göteborg ska minska med 50 procent till år 2015."

Delmålet uppnåddes inte till 2015 och trenden är neutral.

Filer och dokument