Mål: Hav i balans samt levande kust och skärgård

År 2021 ska kust och hav i Göteborg ha goda förutsättningar för rik biologisk mångfald och ha god tillgänglighet för rekreation.

"Kust och hav i Göteborg ska år 2021 ha goda förutsättningar för rik biologisk mångfald och ha god tillgänglighet för rekreation."
Det är kommunfullmäktiges mål för Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Når vi målet?

Miljöförvaltningen bedömer att målet inte är uppnått. Trenden är neutral.

Delmålet om skydd av marina miljöer uppnåddes inte till 2015, och har därefter reviderats. Analys av ytterligare behov av skydd för ansvarsbiotoper pågår. Vår bedömning är att delmålet inte kommer uppnås till 2021, främst på grund av att det är tidskrävande att inrätta ytterligare skydd.

Det sker utsläpp av olja från fartyg i Göteborgs kustvatten varje år. Generellt handlar det om mellan 10 och 40 utsläpp årligen, och det går inte att se någon tydlig trend när det gäller antal eller omfattning. Påverkan på djurliv från båtbottenfärger är fortfarande så hög på flera platser att statusen bedöms som otillfredsställande. Det finns ingen övervakning av främmande arter i Göteborg trots att det finns en risk att arter som kan bli ett hot mot den biologiska mångfalden kan spridas hit med fartyg. Ett nationellt program för övervakning av främmande arter, anpassat efter havsmiljödirektivet, är under utveckling och förväntas vara på plats inom kort.

Göteborgarna var vid den senaste enkätundersökningen till stor del nöjda med tillgängligheten till hav och badplatser vid havet, och de naturreservat som ligger i kustzonen bedöms till stor del som lättillgängliga. Möjligheten att ta sig till kusten och ut i södra skärgården med kollektivtrafiken är i de flesta fall god. Gång- och cykelvägar behöver fortfarande byggas ut på vissa platser. Den del av delmålet som handlar om kulturutbudet är inte bedömd.

Mängden skräp i gatumiljö i Göteborg ligger på samma nivå som 2015. Vi antar att mängden skräp som förs från staden till havet följer samma trend. Enligt ett LONA-projekt om marint skräp som pågår vid badstränder och kanaler i staden är det dominerande makroskräpet (i antal) fimpar. Vi behöver mer kunskap om mängder eller trender för det mikroskräp som sprids till exempel via avloppsvatten och dagvatten.

Vad krävs i framtiden?

Behov av ytterligare skydd för ansvarsbiotoper analyseras och sannolikt bör vi inrätta sådant skydd. Mängden skräp som förs till havet behöver minska. Påverkan av miljöfarliga ämnen från sjöfart och fritidsbåtar, som gifter från båtbottenfärger, behöver minska. För att nå målet Hav i balans samt levande kust och skärgård är det avgörande att även miljömålen Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan uppnås, vilket de ännu inte gör enligt årets uppföljning.

Eftersom havet är gränslöst och påverkan från kringliggande områden är stor, är vi beroende av att EU:s mål gällande havet uppnås för att det ska finnas möjligheter till rik biologisk mångfald i havsmiljön. Det gäller främst Vattendirektivet, som är implementerat i svensk lagstiftning genom miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen, där målen om God ekologisk status och God kemisk status ska uppnås 2027. Här är vi beroende av omvärlden, men Göteborgs Stad har också ett ansvar att bidra i arbetet.

Under 2019 påbörjades ett samarbete mellan stadens förvaltningar och bolag för att ta fram en åtgärdsplan för att nå god vattenstatus. Detta arbetes upplägg, struktur och organisation baserar sig på miljöförvaltningens rapport om hur vi ska nå god vattenstatus i Göteborg. Projektet ska öka takten i stadens arbete med att förbättra statusen för stadens vattenförekomster. På sikt ska lokala åtgärdsprogram med konkreta åtgärder inom vattenförekomsternas avrinningsområden tas fram. Om vi ska kunna nå målen i våra vattenförekomster krävs det samordning och kraftsamling för att snabbt få fart på åtgärdsarbetet. Ofta krävs åtgärder uppströms, det vill säga i avrinningsområdena på land, för att komma tillrätta med miljöproblem i havet.

Några år efter att staden antog sitt lokala miljömål Hav i balans samt levande kust och skärgård har Sverige implementerat EU:s havsmiljödirektiv i havsmiljöförordningen. Havsmiljödirektivet syftar till god havsmiljö i alla EU:s kustvatten till 2020. De miljökvalitetsnormer som tagits fram i Sverige omfattar bland annat marint avfall och främmande arter. I takt med att arbetet med havsmiljödirektivet utvecklas och övervakningsdata blir tillgängligt, kan det bli möjligt att ta in nya indikatorer från det arbetet till stöd för våra bedömningar av framtida miljömål.

Delmål - Skydd av marina områden

"Senast 2021 ska så stor andel av stadens marina ansvarsbiotoper vara kända och skyddade att de lokala förutsättningarna för bevarande av biologisk mångfald på lång sikt är goda"

Delmålet är inte uppnått vid uppföljningen 2020. Trenden är neutral.

Delmål – Minskad påverkan från sjöfart

"Påverkan från sjöfart ska år 2021 inte ge bestående negativa effekter på växt- och djurliv i Göteborg."

Delmålet är inte uppnått vid uppföljningen 2020. Trenden är neutral.

Delmål – Tillgänglig kust och skärgård

"Göteborgs kust och skärgård ska år 2021 vara tillgänglig med ett varierat och miljöanpassat kultur-, natur- och rekreationsutbud."

Delmålet bedöms inte uppnått vid uppföljningen 2020. Trenden är neutral.

Delmål – Minskad mängd marint skräp

"Mängden plastskräp från Göteborg till havet ska kraftigt minska (>50 %) utifrån 2015 års värden och bibehållas på dessa eller lägre nivåer, fram till 2021"

Delmålet är inte uppnått vid uppföljningen 2020. Trenden är neutral.

 

Filer och dokument