Mål: Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet bidrar till goda livsmiljöer för människor, djur och växter, samt utgör ett säkert och hållbart råvatten för enskild vattenförsörjning i Göteborg 2020.

"Grundvattnet bidrar till goda livsmiljöer för människor, djur och växter, samt utgör ett säkert och hållbart råvatten för enskild vattenförsörjning i Göteborg 2020".
Det är kommunfullmäktiges mål för Grundvatten av god kvalitet.

Når vi målet?

Vi bedömer att målet kan nås med ytterligare åtgärder men det går inte att se någon tydlig trend för tillståndet i miljön.

Kvaliteten på grundvattnet är viktigt både för människors hälsa och för ekosystem med hög biologisk mångfald. Grundvattnet måste användas på ett långsiktigt hållbart sätt, det behöver skyddas både från nivåsänkningar och från påverkan av föroreningar eftersom negativ påverkan av grundvattnet tar lång tid att reparera.

Grundvattnet i Göteborg är en viktig resurs för de nästan 3000 göteborgare som inte har tillgång till kommunalt vatten. Enskilda brunnar behöver därför ha hög vattenkvalitet och testas regelbundet. Ansvaret för detta ligger hos de enskilda fastighetsägarna. Föroreningar som påverkar vattenkvaliteten är bland annat näringsämnen, bekämpningsmedel, patogena organismer och andra miljögifter. Det största hotet mot kvaliteten i Göteborg är saltinträngning, vilket beror på både naturlig och mänsklig påverkan. Vi behöver mer kunskap om vattenkvaliteten i de enskilda brunnarna.

Göteborg har dessutom fem grundvattenförekomster som omfattas av EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), Vattendirektivet, och som därmed ska bevaras och skyddas. Kallebäcks källa ska dessutom fungera som nödvattentäkt.

Vi har idag inte en heltäckande bild av stadens påverkan på grundvattenresurserna och hur kvantiteten och särskilt kvaliteten påverkas. Enligt vattenmyndighetens bedömning riskerar vi att inte uppnå de krav som finns i EU:s ramdirektiv för vatten. Vi kommer inte uppnå stadens mål om inte fler åtgärder genomförs för att säkerställa att föroreningar inte tränger ned till grundvattnet.

Vad krävs för att nå målet?

Det behövs utökade utbildningsinsatser om grundvattnets och vattenskyddets roll inom samhällsplaneringen. Kunskapsläget behöver förbättras, framförallt för områden där grundvattenförekomsterna riskerar att inte uppnå god kemisk status.

För att hitta föroreningar, för stora uttag av grundvatten samt prioritera rätt åtgärder behövs bättre övervakning av grundvattentäkter. Särskilt behövs mer information om grundvattens kvalitet enligt vad som specificeras i Sveriges geologiska undersöknings författningssamling (SGU-FS2013:2, 2013). Det finns ett behov av fler dagvattenåtgärder, exempelvis biofilter, dagvattenbrunnar och gatusopning i gatumiljö samt effektiva renings- och bortledningssystem vid särskilt förorenade områden. Dessutom behöver användningen av naturgrus minska. Naturgrusavlagringar, som är viktiga för grundvattnets nybildning, skadas när naturgrus förs bort för olika användningsområden.

I Göteborgs stads miljöprogram konstateras att det behövs en heltäckande bild av stadens påverkan på grundvattenresurserna. En kartläggning av grundvattenberoende ekosystem bör genomföras med provtagning och inventering för att efter det besluta om skyddsområden för dessa ekosystem. En utvärdering av nuläget har gjorts och den visar att kvantitativa statusmätningar görs i tillräcklig utsträckning med över 80 000 mätningar fördelade på 170 mätpunkter. Däremot görs endast ett fåtal, färre än 100 per år, mätningar av kemisk status. Dessa görs i grundvatten i anknytning till nedlagda deponier och infrastrukturprojekt i staden.

En plan för mätning av grundvattnets kvalitet är påbörjad, men behöver utvecklas. Till exempel behöver informationen sammanställas i kartsystem och databaser för att få en helhetsbild och öka tillgängligheten till data. Med utgångspunkt i en sådan sammanställning blir nästa steg att ta fram en plan för uppföljning av grundvattnets kvalitet, till exempel för klorid, sulfat, nitrat och prioriterade ämnen.

Andra aktörer behöver också genomföra åtgärder. Exempelvis bör fler användare av enskilda brunnar genomföra vattenprover för att kontrollera status på vattnet. Staden bör fortsätta informera om vad de som använder enskilda brunnar behöver tänka på och uppmuntra till regelbunden provtagning.

Under 2016 har Vattenmyndigheten antagit nya åtgärdsprogram för vatten som gäller för perioden 2016–202. För att nå målet krävs att åtgärderna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram genomförs, till exempel att se över vattenskyddsområden och vid behov revidera skyddsföreskrifterna.

Trots att vi i dagsläget har säkra grundvattennivåer behöver vi fortsätta att mäta nivåerna kontinuerligt. När det finns behov behöver vi även fortsätta med infiltration av ytvatten till grundvattenmagasinen för att vi på sikt inte ska få sänkta nivåer. Arbetet med vattenskyddsområden, vattenförsörjningsplanering samt kunskapsuppbyggnad är prioriterat. Grundvatten behöver i högre grad än i dag beaktas i samhällsplanering samt tillsyns- och tillståndsärenden enligt miljöbalken. Även arbetet med att minska och effektivisera användningen av bekämpningsmedel och dagvattenhantering är viktigt.

Just nu genomförs flera större infrastrukturprojekt i Göteborg, där risk finns att grundvattnet kommer att påverkas. För att inte påverka grundvattnet negativt krävs kontinuerlig kontroll och att skyddsåtgärder genomförs, till exempel tätning och skyddsinfiltration, för att inte bidra till sänkta grundvattennivåer och utsläpp av föroreningar till grundvattenförekomster.

Delmål - God dricksvattenkvalitet

"Grundvatten som används för dricksvattenförsörjning har så låga halter av föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet att svenska riktvärden för dricksvattenkvalitet uppfylls 2020."

Vi bedömer att delmålet kan nås med ytterligare åtgärder men det går inte att se någon tydlig trend för tillståndet i miljön.

Delmål - Säkra grundvattennivåer

"Användningen av mark och vatten medför inte ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för växt- och djurliv, grundläggning och markstabilitet."

Delmålet har uppnåtts men det går inte att se någon tydlig trend för tillståndet i miljön.

Filer och dokument