Mål: Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet bidrar till goda livsmiljöer för människor, djur och växter, samt utgör ett säkert och hållbart råvatten för enskild vattenförsörjning i Göteborg 2020.

"Grundvattnet bidrar till goda livsmiljöer för människor, djur och växter, samt utgör ett säkert och hållbart råvatten för enskild vattenförsörjning i Göteborg 2020".
Det är kommunfullmäktiges mål för Grundvatten av god kvalitet.

Når vi målet?

Miljöförvaltningen bedömer att målet inte är uppnått och att trenden är neutral.

Kvaliteten på grundvattnet är viktig både för människors hälsa och för att upprätthålla ekosystem med hög biologisk mångfald. Grundvattnet måste användas på ett långsiktigt hållbart sätt. Det behöver skyddas både från nivåsänkningar och från påverkan av föroreningar.

Grundvattnet i Göteborg är en viktig resurs för de nästan 3000 hushåll och verksamheter som inte har tillgång till kommunalt vatten. Enskilda brunnar behöver ha hög vattenkvalitet och testas regelbundet. Ansvaret för detta ligger hos de enskilda fastighetsägarna. Föroreningar som påverkar vattenkvaliteten är bland annat näringsämnen, bekämpningsmedel, patogena organismer och andra miljögifter. Det största hotet mot kvaliteten i Göteborg är saltinträngning, vilket beror på både naturlig och mänsklig påverkan. Vi behöver mer kunskap om vattenkvaliteten i de enskilda brunnarna.

Göteborg har dessutom fem grundvattenförekomster som omfattas av EU:s ramdirektiv för vatten och som därmed ska bevaras och skyddas. Kallebäcks källa ska dessutom fungera som nödvattentäkt.

Vi har idag inte en heltäckande bild av påverkan på grundvattenresursernas kvantitet och ännu mindre på dess kvalitet. Enligt vattenmyndighetens bedömning riskerar vi att inte uppnå kraven i EU:s ramdirektiv för vatten. Vi kommer inte uppnå stadens mål om inte fler åtgärder genomförs för att säkerhetsställa att föroreningar inte tränger ned till grundvattnet.

Vad krävs i framtiden?

Det behövs ökade utbildningsinsatser om hur grundvattnet ska skyddas vid samhällsplanering. Kunskapsläget behöver förbättras, framförallt för områden där grundvattenförekomsterna riskerar att inte uppnå god kemisk status.

För att hitta föroreningar, för stora uttag av grundvatten samt prioritera rätt åtgärder behövs bättre övervakning av grundvattentäkter. Särskilt behövs mer information om grundvattens kvalitet enligt vad som specificeras i Sveriges geologiska undersöknings författningssamling. Det finns ett behov av fler dagvattenåtgärder, exempelvis biofilter, dagvattenbrunnar och gatusopning i gatumiljö samt effektiva renings- och bortledningssystem vid särskilt förorenade områden. Dessutom behöver användningen av naturgrus minska. Naturgrusavlagringar, som är viktiga för grundvattnets nybildning, skadas när naturgrus förs bort.

En utvärdering av nuläget visar att kvantitativa statusmätningar görs i tillräcklig utsträckning i de 130 grundvattenrör som mäts sex gånger per år. Däremot görs endast ett fåtal mätningar av kemisk status. Dessa görs i grundvatten i anknytning till nedlagda deponier och infrastrukturprojekt i staden.

En plan för mätning av grundvattnets kvalitet är påbörjad, men behöver utvecklas. Vi kommer att undersöka om ökad samordning kan ske mellan mätningar av nivåer och mätningar av kvalitet, genom att använda oss av samma rör där så är möjligt. Detta kommer att ske i samband med framtagandet av en åtgärdsplan för att nå god vattenstatus i Göteborg och den översyn av miljöövervakning av vatten som sker inom ramen för det arbetet. 

Andra aktörer behöver också genomföra åtgärder. Exempelvis bör fler användare av enskilda brunnar genomföra vattenprover för att kontrollera status på vattnet. Staden bör fortsätta informera om vad de som använder enskilda brunnar behöver tänka på och uppmuntra till regelbunden provtagning.

Trots att vi i dagsläget har säkra grundvattennivåer behöver vi fortsätta att mäta nivåerna kontinuerligt. Vid behov behöver vi även fortsätta med infiltration av ytvatten till grundvattenmagasinen för att vi på sikt inte ska få sänkta nivåer. Arbetet med vattenskyddsområden, vattenförsörjningsplanering samt kunskapsuppbyggnad är prioriterat. Grundvatten behöver i högre grad än i dag beaktas i samhällsplanering samt i tillsyns- och tillståndsärenden enligt miljöbalken. Även arbetet med att minska och effektivisera användningen av bekämpningsmedel och dagvattenhantering är viktigt för att nå målet.

Just nu genomförs flera större infrastrukturprojekt i Göteborg där risk finns att grundvattnet kan påverkas genom sänkta grundvattennivåer och utsläpp av föroreningar till grundvattenförekomster. För att minimera risken för negativ påverkan på grundvattnet krävs kontinuerlig kontroll och vid behov att skyddsåtgärder, som tätning och skyddsinfiltration, sätts in av byggherren. Byggnadsnämnden har ansvar att bevaka frågor kring omgivningspåverkan i sin bygglovsprocess.

Delmål - God dricksvattenkvalitet

"Grundvatten som används för dricksvattenförsörjning har så låga halter av föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet att svenska riktvärden för dricksvattenkvalitet uppfylls 2020."

Vi bedömer att delmålet inte är uppnått och att trenden är neutral.

Delmål - Säkra grundvattennivåer

"Användningen av mark och vatten medför inte ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för växt- och djurliv, grundläggning och markstabilitet."

Delmålet har uppnåtts men det går inte att se någon tydlig trend för tillståndet i miljön.

 

 

 

Filer och dokument