Om Göteborgs tolv miljömål

Göteborgs tolv miljömål ska hjälpa oss att skapa en god livsmiljö och en hållbar utveckling för staden. Vi ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer.

Göteborgs miljömål utgår från Sveriges nationella miljömål

Göteborgs miljömål har sin utgångspunkt i Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål. Av dessa har Göteborgs Stad valt ut de tolv mål som är viktigast för göteborgssamhället och skapat egna, lokala miljömål. 
Göteborgs tolv miljömål

Målen är del av Göteborgs stads miljöprogram. Det pågår ett arbete med att ta fram nya mål och skapa ett nytt miljöprogram. Det nya programmet planeras att börja gälla 2021.

Uppföljning av hur vi ligger till i förhållande till målen

För att veta om vi når våra miljömål gör vi uppföljningar av miljömålen. Miljöförvaltningen ansvarar för denna uppföljning och en sammanfattning av resultatet publiceras här på goteborg.se. I den fullständiga rapporten finns mer information om målen, delmålen, situationen i Göteborg, samt information om de indikatorer vi använder i uppföljningen av målen. Indikatorer är återkommande mätningar som visar hur trenden ser ut, om den är positiv, negativ eller neutral.

Åtgärder som krävs för att nå målen

I stadens verksamheter gör vi mycket som är bra för miljön. Men för att vi ska lyckas nå våra lokala miljömål krävs ytterligare åtgärder. Därför finns en handlingsplan för miljön med åtgärder som ska hjälpa oss att nå målen. Åtgärderna i handlingsplanen är sådana som Göteborgs Stad har inflytande över och kan besluta om.

Filer och dokument