Mål: God bebyggd miljö

Den bebyggda miljön i Göteborgs Stad ska bidra till en god livsmiljö där resurser nyttjas på ett hållbart sätt.

"Den bebyggda miljön i Göteborgs Stad ska bidra till en god livsmiljö där resurser nyttjas på ett hållbart sätt."
Det är kommunfullmäktiges mål för God bebyggd miljö.

Når vi målet?

Vi bedömer att målet blir mycket svårt att nå och trenden är neutral.

God bebyggd miljö är ett omfattande miljömål där många aspekter av urbana livsmiljöer ingår. Målet handlar om att skapa goda och hälsosamma miljöer för göteborgarna samtidigt som staden ska bidra till en regional och nationell tillväxt.

Göteborg växer snabbt och det finns nu goda möjligheter att fatta många hållbara beslut som ger avtryck över lång tid. I styrande dokument såsom Översiktsplan, Strategi för Utbyggnadsplanering, Grönstrategi och Trafikstrategi har det slagits fast att staden ska byggas inifrån och ut samt kring områden med god kollektivtrafik. Göteborg är en gles stad idag och jämfört med att sprida ut staden ytterligare med ökat transportbehov som resultat, finns det flera fördelar med att bygga staden tätare. Att förtäta staden är ett sätt att hushålla med befintliga resurser och infrastruktur. Förtätning av stadens centrala delar minskar transportbehovet och ger klimatvinster, men om vi ska nå målet behöver det ske utan att fler invånare i staden blir störda av buller och dålig luft, samtidigt som befintliga natur- och kulturvärden bevaras och utvecklas.

För att kunna skapa goda livsmiljöer för göteborgarna där trafiken, bebyggelsen och grönytorna samverkar, krävs det att vi bygger en tillräckligt tät och blandad stad så att invånarna kan sköta vardagsbehoven i närheten av sin bostad. En tillräckligt tät och nära stad skapar också stadsstrukturer som underlättar resor med hållbara transportformer som till exempel gång- och cykeltrafik. Men i dagens Göteborg dominerar ofta vägtrafiken stadsstrukturerna och skapar barriärer, buller och dålig luftkvalitet.

För att nå en långsiktigt god bebyggd miljö i Göteborg krävs engagemang och handling från många aktörer, det krävs samverkan mellan kommuner, myndigheter och näringsliv. Men framför allt krävs tid och resurser. Att genomföra de åtgärder som krävs för att staden ska uppnå en tillräckligt tät och nära stad med goda livsmiljöer, där målen för till exempel goda ljudmiljöer och frisk luft uppnås, bedömer vi inte vara både ekonomiskt rimligt och tidsmässigt möjligt fram till 2020. Eftersom strategierna för en samordnad markplanering ska vara genomförda först efter att miljömålet ska vara nått, bedömer vi att det blir mycket svårt att nå God bebyggd miljö till 2020. Men det finns goda möjligheter att nå målet till 2035 om staden håller sig till intentionerna i stadens styrande dokument som berör hållbar stadsutveckling.

Vad krävs för att nå målet?

För att staden ska nå målet krävs att vi följer översiktspla­nens intention och fokuserar på att bygga i områden med god kollektivtrafik och att vi är mycket restriktiva med att bygga i naturområden. En stor utmaning ligger i att bevara de kvaliteter som gör staden attraktiv samtidigt som vi förtätar staden. Därför blir det viktigt att vi fokuserar på intentionerna i strategierna för en samordnad markplanering.

För att vi ska nå målet krävs också att vi genomför åtgärderna i handlingsplanen för Göteborgs stads miljöprogram, åtgärdsprogrammet mot buller, trafikstrategin, grönstrategin, strategin för utbyggnadsplanering, cykelprogrammet samt strategierna i det klimatstrategiska programmet. Det handlar om att vi måste öka andelen resor med kollektivtrafik, att fler väljer att cykla eller gå när man tar sig fram i staden och att vi vidtar bullerskyddande åtgärder för att minska bulleremissionerna från väg- och spårvagnstrafiken. Vi kan inte bygga nya bostäder i områden med höga luftföroreningshalter utan åtgärder som minskar luftföroreningarna.

Vi måste även bevara och utveckla natur- och kulturvärden, öka resurshushållningen och hindrar att mängden avfall ökar i staden. Arbetsmetoder för att hantera dagvattenfrågor och grönytefaktorer och kompensationsåtgärder samt barnkonsekvensanalys och socialkonsekvensanalys är alla viktiga hjälpmedel i handläggningen i plan- och exploateringsprojekt. Vi behöver även arbeta med Program för biologisk mångfald och Friluftsprogram som tas upp för beslut i kommunfullmäktige 2018. För projekt som bidrar till hållbara livsstilar, såsom pedagogiska odlingsträdgårdar behöver plats ges i staden. Tillgång till närservice och kulturutövande verksamheter och närheten till naturområde/ rekreationsområde från bostad är viktiga aspekter av en god livsmiljö.

Delmål - Attraktiv bebyggelsestruktur

"Bebyggelse, grönområden och andra offentliga platser samt transporter ska samverka till en god stadsstruktur."

Vi bedömer att det är möjligt att nå delmålet med ytterligare åtgärder men trenden är neutral.

Delmål - Minskade avfallsmängder och ökad resurshushållning

"Mängden hushållsavfall som uppstår per invånare år 2020 ska vara lägre jämfört med 2008, 453 kg/person, och resurserna i avfallet ska tas tillvara i så hög grad som möjligt, samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras."

Vi bedömer att det är möjligt att nå delmålet och trenden är positiv.

Delmål - God inomhusmiljö

"Radonhalten i alla bostadslägenheter som ägs av Göteborgs Stad är senast år 2020 lägre än 200 Bq/m3 luft, beräknat som årsmedelvärde. Radonhalten i alla förskolor och skolor i Göteborg ska fortsättningsvis vara lägre än 200 Bq/m3 luft, beräknat som årsmedelvärde."

Vi bedömer att det är möjligt att nå delmålet och trenden är positiv.

Delmål - God ljudmiljö

"Minst 90 procent av Göteborgs invånare har senast år 2020 en utomhusnivå vid sitt boende som understiger 60 dBA ekvivalentnivå vid utsatt fasad. Minst 95 procent av stadens förskolor och grundskolor har senast år 2020 tillgång till lekyta med högst 55 dBA ekvivalentnivå och samtliga stadsparker har senast år 2020 nivåer som ligger under 50 dBA ekvivalentnivå på större delen av parkytan."

Vi bedömer att det blir svårt att nå delmålet och trenden är neutral.

Filer och dokument