Mål: God bebyggd miljö

Den bebyggda miljön i Göteborgs Stad ska bidra till en god livsmiljö där resurser nyttjas på ett hållbart sätt.

"Den bebyggda miljön i Göteborgs Stad ska bidra till en god livsmiljö där resurser nyttjas på ett hållbart sätt."
Det är kommunfullmäktiges mål för God bebyggd miljö.

Når vi målet?

Vi bedömer att vi inte har nått målet och att trenden är neutral.

God bebyggd miljö är ett omfattande miljömål där många aspekter av urbana livsmiljöer ingår. Målet handlar om att skapa goda och hälsosamma miljöer för göteborgarna samtidigt som staden ska bidra till en regional och nationell tillväxt.

För att nå en långsiktigt god bebyggd miljö i Göteborg krävs engagemang och handling från många aktörer. Det krävs samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter och näringsliv och framför allt krävs tid och resurser. Vi bedömer det idag som varken ekonomiskt rimligt eller tidsmässigt möjligt att till 2021 genomföra de åtgärder som krävs för att staden ska uppnå en tät och nära stad med goda livsmiljöer, som uppnår till exempel delmålen för Goda ljudmiljöer och Frisk luft.

Vad krävs i framtiden?

Göteborg växer snabbt, vilket innebär att det nu finns goda möjligheter att fatta beslut som får effekt över lång tid framöver. Stadens styrande dokument, såsom Översiktsplan, Strategi för Utbyggnadsplanering, Grönstrategin och Trafikstrategin, säger att staden ska förtätas i centrala delar samt i områden med god kollektivtrafik. I remissversionen av den nya översiktsplanen, som beräknas antas 2021, är ledorden nära, sammanhållen och robust. Göteborg är idag en gles stad och det finns flera fördelar med att bygga staden tätare istället för att sprida ut staden ytterligare, med ökat transportbehov som följd. Även om en förtätning av stadens centrala delar minskar transportbehovet och ger klimatvinster, behöver den genomföras utan att fler invånare i staden utsätts för buller och förorenad luft, samtidigt som natur- och kulturvärden bevaras och utvecklas.

För att kunna skapa goda livsmiljöer för göteborgarna där trafiken, bebyggelsen och grönytorna samverkar, behöver vi bygga en tillräckligt tät och blandad stad så att invånarna kan sköta vardagsbehoven i närheten av sin bostad. En tillräckligt tät och nära stad skapar också stadsstrukturer som underlättar hållbart resande, som till exempel gång- och cykeltrafik. I dagens Göteborg dominerar ofta vägtrafiken stadsstrukturerna och skapar barriärer, buller och dålig luftkvalitet.

Genom stadsplanering och satsningar på rätt infrastruktur behöver vi öka andelen resor med kollektivtrafik och göra så att fler väljer att cykla eller gå. Vi behöver också vidta bullerskyddande åtgärder för att minska bullret från väg- och spårvagnstrafiken. Innan nya bostäder byggs i områden med höga luftföroreningshalter behöver vi genomföra åtgärder som minskar luftföroreningarna.

Vi behöver även bevara och utveckla natur- och kulturvärden, öka resurshushållningen och hindra att mängden avfall ökar i staden. Arbetsmetoder för att hantera dagvattenfrågor, grönytefaktorer och kompensationsåtgärder samt barnkonsekvensanalys och socialkonsekvensanalys är alla viktiga hjälpmedel i handläggningen av plan- och exploateringsprojekt. Det nya miljö och klimatprogrammet, som är på remiss till slutet av sommaren 2020 kommer ha avgörande betydelse för utvecklingen i de delar som prioriteras. Målet ”Människan” har fokus på den goda livsmiljön. Tillgång till närservice och kulturutövande verksamheter och närhet till natur- eller rekreationsområden från bostad är viktiga aspekter.

Delmål - Attraktiv bebyggelsestruktur

"Bebyggelse, grönområden och andra offentliga platser samt transporter ska samverka till en god stadsstruktur."

Vi bedömer att vi inte nått delmålet och trenden är neutral.

Delmål - Minskade avfallsmängder och ökad resurshushållning

"Mängden hushållsavfall som uppstår per invånare år 2020 ska vara lägre jämfört med 2008, 453 kg/person, och resurserna i avfallet ska tas tillvara i så hög grad som möjligt, samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras."

Vi har nått delmålet om minskade avfallsmängder och trenden är positiv.

Delmål - God inomhusmiljö

"Radonhalten i alla bostadslägenheter som ägs av Göteborgs Stad är senast år 2020 lägre än 200 Bq/m3 luft, beräknat som årsmedelvärde. Radonhalten i alla förskolor och skolor i Göteborg ska fortsättningsvis vara lägre än 200 Bq/m3 luft, beräknat som årsmedelvärde."

Vi har inte nått delmålet men trenden är positiv

Delmål - God ljudmiljö

"Minst 90 procent av Göteborgs invånare har senast år 2020 en utomhusnivå vid sitt boende som understiger 60 dBA ekvivalentnivå vid utsatt fasad. Minst 95 procent av stadens förskolor och grundskolor har senast år 2020 tillgång till lekyta med högst 55 dBA ekvivalentnivå och samtliga stadsparker har senast år 2020 nivåer som ligger under 50 dBA ekvivalentnivå på större delen av parkytan."

Vi har nått delmålet avseende boendemiljön men inte avseende skolgårdar och stadsparker. Trenden är neutral.

 

 

Filer och dokument