Mål: Frisk luft

Luften i Göteborg ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande besvär.

"Luften i Göteborg ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande besvär."
Det är kommunfullmäktiges mål för Frisk luft.

Når vi målet?

Vi bedömer att målet kommer att bli mycket svårt att nå, men trenden är positiv.

Luftkvaliteten i Göteborg beror på en rad olika aspekter, såsom utsläpp från industrier, godsleveranser, persontrafik och sjöfart. Dessutom spelar vädret stor roll för vilka halter som mäts upp. Normalt sett så avtar temperaturen med stigande höjd, vid låga temperaturer och vindstilla förhållande så kan detta förhållande ändras till det motsatta, så kallad inversion. Uppstår detta bidrar till att luftföroreningar inte blandas om i samma utsträckning och halterna ökar. Starka vindar och nederbörd är däremot väderförhållande som bidrar till lägre halter.

Efter en uppgång förra året av kvävedioxidhalter har koncentrationerna återigen sjunkit, vid samtliga av mätstationerna i Göteborg, i för hållande till föregående år. Då uppgången förra året till stor del berodde på väderförhållanden kan man konstatera att halterna följer en nedåtgående trend.

Vägtrafiken är den utsläppskälla som påverkar luftföroreningshalterna i gatunivå allra mest. Göteborgs Stads trafikstrategi har som mål att vägtrafiken ska minska med 25 procent på de kommunalt ägda vägarna till år 2035 jämfört med 2011. När trängselskatter infördes i Göteborg 2013 minskade biltrafiken med 20 procent månaden efter införandet, men har sedan dess successivt ökat igen.

Staden förtätas allt mer vilket är positivt ur många miljöaspekter eftersom behovet av transporter minskar. På kort sikt kan dock den lokala luftkvaliteten komma att försämras, bland annat på grund av sämre cirkulation av luft i tätbebyggda miljöer. Dessutom ökar antalet människor som exponeras för luftföroreningar om fler bosätter sig i centrala Göteborg. Det här ställer höga krav på hur staden ska utformas och användas.

Vad krävs för att nå målet?

Utsläppen av luftföroreningar måste minska från alla källor i Göteborg, men även från andra länder i Europa och från internationell sjöfart. I handlingsplanen för Göteborgs Stads miljöprogram och i trafikstrategin finns ett antal åtgärder formulerade för hur Göteborg kan bidra till måluppfyllelsen.

Delmål - Halter av partiklar

"Dygnsmedelvärdet för partiklar (PM10) ska underskrida 30 µg/m3 år 2020. Värdet får överskridas högst 37 dygn per år i marknivå.
Årsmedelvärdet för partiklar (PM2,5) ska underskrida 10 µg/m3 år 2020. Värdet avser halten i taknivå."

Delmålet har inte uppnåtts under 2017, men trenden positiv.

Delmål - Halter av kvävedioxid

"Årsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) ska underskrida 20 µg/m3 vid 95 procent av alla förskolor och skolor i Göteborg samt vid bostaden hos 95 procent av göteborgarna senast år 2020."

Vi bedömer att delmålet är mycket svårt att nå, men att trenden är svagt positiv.

Delmål - Utsläpp av flyktiga organiska ämnen

"Göteborgs utsläpp av flyktiga organiska kolväten (VOC), exklusive metan, ska ha minskat till under 10 000 ton/år till år 2020, vilket motsvarar en minskning med 15 procent jämfört med år 2015."

Ovanstående delmål för utsläpp av VOC gäller från september 2018 då kommunfullmäktige beslutade att revidera målet. Ingen uppföljning har gjorts av målet efter denna nya formulering. Nedan följer den gamla formuleringen och vår senaste bedömning av det målet.

"Utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i Göteborg, exklusive metan, ska ha minskat till under 10 000 ton/år till år 2015, vilket motsvarar en minskning med 25 procent jämfört med år 2005."

Delmålet har uppnåtts under 2017 och trenden är positiv.

Filer och dokument