Mål: Frisk luft

Luften i Göteborg ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande besvär.

"Luften i Göteborg ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande besvär."
Det är kommunfullmäktiges mål för Frisk luft.

Når vi målet?

Miljöförvaltningen bedömer att målet inte har nåtts, men att trenden är positiv.

Jämfört med för 50 år sedan är luften i Göteborg idag mycket bättre. Det beror på att stora punktutsläpp har åtgärdats eller flyttats, och på att utsläppen från sjöfarten har blivit lägre. Trafiken har delvis omdirigerats till kringleder och miljözoner har införts för tunga fordon. Fordonsflottan förnyas också varje år, och bilarnas utsläpp blir renare och renare.

Trots att situationen har förbättrats, så behöver luften i Göteborg bli ännu bättre för att minska den inverkan som luftföroreningar har på vår hälsa. Forskningsresultat visar att även låga halter av luftföroreningar kan ha negativa hälsoeffekter. Särskilt känsliga mot luftföroreningar är äldre människor och barn.

Vad krävs i framtiden?

Utsläppen av luftföroreningar måste minska från alla källor i Göteborg, men även från andra länder i Europa och från internationell sjöfart. Vägtrafiken är den utsläppskälla som påverkar luftföroreningshalterna i gatunivå allra mest, alltså där människor vistas. Det är därför viktigt att aktivt arbeta för att minska vägtrafiken i staden.

Staden förtätas allt mer, vilket är positivt ur många miljöaspekter eftersom behovet av transporter minskar. På kort sikt kan dock den lokala luftkvaliteten komma att försämras, bland annat på grund av sämre cirkulation av luft i tätbebyggda miljöer. Dessutom ökar antalet människor som exponeras för luftföroreningar om fler bosätter sig i centrala Göteborg. Det här ställer höga krav på hur staden ska utformas och användas.

Under byggprocessen av de stora infrastrukturprojekten kommer vissa vägar och områden att belastas hårt av arbetsmaskiner och lastbilstransporter. Det krävs att fordonen använder bästa möjliga teknik.   

Staden, statliga myndigheter och verk och privata aktörer måste våga satsa på åtgärder som minskar vägtrafiken i Göteborg ytterligare. Enligt Göteborgs Stads trafikstrategi ska antalet bilresor minska med 25 procent till år 2035 jämfört med 2011. Samtidigt ska antalet kollektivtrafikresor samt cykel- och gångtrafik fördubblas. Exempel på åtgärder som ska bidra till detta är att konvertera befintliga väg- och gatustråk till kollektivtrafikkörfält, införa fler gång- och cykelfartsgator, bygga ett separerat pendlingscykelnät och på andra sätt underlätta för att det ska vara enkelt att välja andra transportsätt än bil.

Transporter behöver effektiviseras och miljöanpassas, till exempel genom omfördelning från landsväg till sjöfart och järnväg. Godsterminaler och färjeterminaler i centrala staden bör flytta till externa lägen. Varudistributionen till och från olika handelsområden bör optimeras genom att val av fordon anpassas till platsen. Leveranser till smala gator i centrala staden kan till exempel göras med elfordon eller lastcyklar.

Det finns flera styrande dokument i Göteborgs Stad, med åtgärder som förväntas ha positiva effekter på luftkvaliteten. Dessa är bland annat Göteborg 2035 Trafikstrategi för en nära storstad, Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025 och Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon. Länsstyrelsen har också tagit fram ett Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Inom Göteborgs Stad pågår arbete med att ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram, där det finns ett mål om att göteborgarnas hälsa och välbefinnande ska främjas genom bland annat bättre luftkvalitet. Det nya programmet pekar ut en övergripande riktning för det fortsatta arbetet med luftkvalitetsfrågor i Göteborg.

Delmål - Halter av partiklar

"Dygnsmedelvärdet för partiklar (PM10) ska underskrida 30 µg/m3 år 2020. Värdet får överskridas högst 37 dygn per år i marknivå.
Årsmedelvärdet för partiklar (PM2,5) ska underskrida 10 µg/m3 år 2020. Värdet avser halten i taknivå."

Delmålet har inte uppnåtts och trenden är neutral.

Delmål - Halter av kvävedioxid

"Årsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) ska underskrida 20 µg/m3 vid 95 procent av alla förskolor och skolor i Göteborg samt vid bostaden hos 95 procent av göteborgarna senast år 2020."

Delmålet har inte nåtts. Trenden bedöms vara svagt positiv.

Delmål - Utsläpp av flyktiga organiska ämnen

"Göteborgs utsläpp av flyktiga organiska kolväten (VOC), exklusive metan, ska ha minskat till under 10 000 ton/år till år 2020, vilket motsvarar en minskning med 15 procent jämfört med år 2015."

Delmålet uppnåddes under 2016 och trenden är positiv.

 

Filer och dokument