Mål: Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker

Natur-, kultur- och sociala värden i Göteborgs odlingslandskap och våtmarker ska bevaras och utvecklas samtidigt som produktionsförmågan behålls.

"Natur-, kultur- och sociala värden i Göteborgs odlingslandskap och våtmarker ska bevaras och utvecklas samtidigt som produktionsförmågan behålls."
Det är kommunfullmäktiges mål för Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker.

Når vi målet?

Vi bedömer att målet kan nås med ytterligare åtgärder men det går inte att se någon tydlig trend för tillståndet i miljön.

Naturvårdsverket har sammanställt en uppföljning av de nationella miljömålen. De bedömer att målen för såväl odlingslandskapet som våtmarkerna inte kommer att kunna uppnås till målåret 2020 med beslutade eller planerade åtgärder, och trenderna är negativa (Naturvårdsverket, 2018). I Göteborg är läget svårbedömt eftersom trenderna pekar åt olika håll, med något fler än negativa än positiva. En uppenbar risk är att kulturelement som stenmurar och åkerdiken inte kommer att skötas i lika stor utsträckning som tidigare eftersom det specifika miljöstödet har tagits bort ur landsbygdsprogrammet.

Göteborg har annars bättre förutsättningar än Sverige som helhet eftersom cirka hälften av stadens yta är kommunalt ägd. Där har vi har stor möjlighet att påverka utvecklingen. Vi har dessutom åkermark som hör till de mest bördiga i landet. Så trots att vi är en växande stad har vi förmodligen ändå bättre förutsättningar att bevara odlingslandskapets och våtmarkernas värden än många mindre kommuner. Men vi är beroende av att det finns miljöersättning för till exempel skötsel av slåttermarker, vilket inte styrs av Göteborgs Stad, utan på EU-nivå. Vi gör bedömningen att det är möjligt att nå målet om vi kompletterar vårt pågående arbete med fler åtgärder.

Miljömålen Ingen övergödning och Ett rikt växt- och djurliv har anknytning till det här målet.

Vad krävs för att nå målet?

För att nå målet krävs det att åtgärderna i handlingsplan för miljön 2018 - 2020 genomförs. Det finns också åtgärder som behöver utföras av andra aktörer än staden, som till exempel andra myndigheter, organisationer och inte minst markägare och de som brukar markerna. Därför är det också viktigt att ha samsyn och samverkan mellan alla aktörer.

Ett fortsatt, men mindre intensivt, brukande av marken är avgörande för att bevara och utveckla återstående natur- och kulturvärden i det rationellt brukade åkerlandskapet. Det kan röra sig om att bevara blomrika åkerrenar eller värdefulla brynmiljöer. Samtidigt måste vi fortsätta att bruka och sköta småskaliga miljöer genom exempelvis slåtter och bete. Vi behöver också restaurera och återuppta hävden av historiska ängs- och betesmarker som lämnats att växa igen.

Vi bör undvika att exploatera småskaliga landskap som är värdefulla ur natur- och kulturvärdessynpunkt och våtmarksområden som är viktiga för växter och djur, vattenrening, näringsupptag och vattenflödesreglering i landskapet. Om vi trots allt behöver göra ingrepp som påverkar värdena är det viktigt att vi kompenserar för skadan, till exempel genom att restaurera igenvuxna hagmarker eller slåtterängar. Det är av stor vikt att vi fortsätter att nyanlägga och restaurera våtmarker, dammar och andra småvatten samtidigt som vi utvecklar de som redan finns.

Det är viktigt att ha ett landskapsperspektiv och en helhetssyn på odlingslandskap och våtmarker där lövskogsområden och brynmiljöer (buskrik övergångszon mellan skog och öppen mark) med mera ingår i bevarandet. Många växter och djur behöver flera olika naturtyper. Insekter som vi hittar i odlingslandskapets blomrika marker behöver också lövträd och död ved under en del av sin livscykel. Det naturvårdsstrategiska programmet för biologisk mångfald i Göteborg pekar på vikten av att ha större och bredare perspektiv i bevarandet och utvecklandet av naturvärdena. Stråk med vegetation och vattendrag som sammanbinder olika naturområden i landskapet är en förutsättning för att arter ska kunna flytta på sig och för att vi ska ha en rik biologisk mångfald i framtiden.

Det är angeläget med fortsatt och utvecklat samarbete med ideella föreningar, dels för kunskapsuppbyggnad, dels för skötsel. Det gäller till exempel botaniska och ornitologiska föreningar som bidrar med kunskapsuppbyggnad kring flora och fauna, samt föreningar som på ideell basis hävdar våra natur- och kulturmarker.

Vi behöver fortsätta att göra värdefulla våtmarker samt natur- och kulturhistoriskt intressanta miljöer tillgängliga genom såväl insatser i naturen som informationsinsatser via bland annat webben.

Göteborgs Stad och andra aktörer måste även fortsättningsvis ställa krav på de jordbruksprodukter som köps in till den egna verksamheten.

Delmål - Vårda natur- och kulturmiljöer i jordbrukslandskap och våtmarker

"I Göteborg ska natur- och kulturvärden i jordbrukslandskap och våtmarker vårdas långsiktigt."

Vi bedömer att vi kan nå delmålet med ytterligare åtgärder men trenden är negativ.

Delmål - Tillgängliga jordbrukslandskap och våtmarker

"I Göteborg ska friluftslivet ha en hög tillgänglighet till jordbrukslandskap och våtmarker."

Vi bedömer att vi har nått delmålet och trenden är svagt positiv.

Delmål - Ekologisk odling

"Göteborg ska ha ett odlingslandskap för produktion med särskild inriktning på ekologisk odling."

Vi bedömer att det är svårt att nå delmålet, men trenden är svagt positiv.

 

Filer och dokument