Mål: Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker

Natur-, kultur- och sociala värden i Göteborgs odlingslandskap och våtmarker ska bevaras och utvecklas samtidigt som produktionsförmågan behålls.

"Natur-, kultur- och sociala värden i Göteborgs odlingslandskap och våtmarker ska bevaras och utvecklas samtidigt som produktionsförmågan behålls."
Det är kommunfullmäktiges mål för Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker.

Når vi målet?

Vi bedömer att vi inte har nått målet och att trenden är neutral

Flera indikatorer uppvisar negativa trender för främst odlingslandskapet. Situationen för våtmarkerna är mer svårbedömd. De positiva åtgärder som staden utfört gäller främst våtmarker i odlingslandskapet eller i stadsnära lägen. Vi har sämre kännedom om våtmarkerna i skogslandskapet. En stor andel av dessa är skyddade i naturreservatet Vättlefjäll. Utvärderingen av det nationella miljömålet visar att våtmarker i skogslandskapet skadas av skogsbruksåtgärder och avvattning. Restaurering av skadade våtmarker, särskilt sumpskogar, sker i alldeles för liten omfattning.

Vad krävs för att nå målet?

En fortsatt, men mindre intensivt, brukande av marken är avgörande för att bevara och utveckla återstående natur- och kulturvärden i det rationellt brukade åkerlandskapet. Det kan röra sig om att bevara blomrika åkerrenar eller värdefulla brynmiljöer (buskrik övergångszon mellan skog och öppen mark). Samtidigt behöver vi fortsätta att bruka och sköta småskaliga miljöer genom exempelvis slåtter och bete. Vi behöver också restaurera och återuppta hävden av historiska ängs- och betesmarker som lämnats att växa igen.


Vi har goda möjligheter att förbättra situationen för odlingslandskapet och våtmarker då vi har rådighet över stora delar av kommunens yta. Vi har dessutom åkermark som hör till de mest bördiga i landet. Så trots att vi är en växande stad har vi förmodligen ändå bättre förutsättningar att bevara odlingslandskapets och våtmarkernas värden än många mindre kommuner. Vi är beroende av att det finns miljöersättning för till exempel skötsel av slåttermarker, vilket inte styrs av Göteborgs Stad, utan på EU-nivå.

Vi bör undvika att exploatera småskaliga landskap som är värdefulla ur natur- och kulturvärdessynpunkt och våtmarksområden som är viktiga för växter och djur, vattenrening, näringsupptag och vattenflödesreglering i landskapet. Om vi trots allt behöver göra ingrepp som påverkar värdena behöver skadan kompenseras, till exempel genom att restaurera igenvuxna hagmarker eller slåtterängar. Göteborgs Stad behöver fortsätta att nyanlägga och restaurera våtmarker, dammar och andra småvatten samtidigt som vi utvecklar de som redan finns.

Det är viktigt att ha ett landskapsperspektiv och en helhetssyn på odlingslandskap och våtmarker, där lövskogsområden och brynmiljöer med mera ingår i bevarandet. Många växter och djur behöver flera olika naturtyper. Insekter i odlingslandskapets blomrika marker behöver också lövträd och död ved under en del av sin livscykel. Stråk med vegetation och vattendrag som sammanbinder olika naturområden i landskapet är en förutsättning för att arter ska kunna flytta på sig och för att vi ska ha en rik biologisk mångfald i framtiden. Programmet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Göteborg pekar på vikten av att ha större och bredare perspektiv i bevarandet och utvecklandet av naturvärdena.  Det övergår från 2021 till det nya miljö- och klimatprogrammet, som bland annat föreslås innehålla delmål för utvecklade naturvärden och ökad biologisk mångfald

Delmål - Vårda natur- och kulturmiljöer i jordbrukslandskap och våtmarker

"I Göteborg ska natur- och kulturvärden i jordbrukslandskap och våtmarker vårdas långsiktigt."

Vi bedömer att vi inte nått delmålet och att trenden är neutral.

Delmål - Tillgängliga jordbrukslandskap och våtmarker

"I Göteborg ska friluftslivet ha en hög tillgänglighet till jordbrukslandskap och våtmarker."

Vi bedömer att vi har nått delmålet och trenden är svagt positiv.

Delmål - Ekologisk odling

"Göteborg ska ha ett odlingslandskap för produktion med särskild inriktning på ekologisk odling."

Vi bedömer att vi inte har nått delmålet och att trenden är neutral. 

Filer och dokument