Mål: Bara naturlig försurning

Det sura nedfallet och försurande effekter av skogsmarkens användning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.

"Det sura nedfallet och försurande effekter av skogsmarkens användning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål."
Det är kommunfullmäktiges mål för Bara naturlig försurning.

Når vi målet?

Vi bedömer att målet är möjligt att nå med ytterligare åtgärder och att trenden är positiv.

Försurningen i Göteborgsområdet beror dels på att nedfallet av försurande ämnen är stort och dels på att berggrunden är svårvittrad och därmed har dålig motståndskraft mot försurningen. Det kommer att dröja lång tid innan mark, yt- och grundvatten har återhämtat sig helt, men den övergripande trenden bedöms ändå som positiv. Utsläppen av försurande ämnen minskar stadigt och de flesta indikatorer pekar åt rätt håll.

Nedfallet av försurande ämnen kommer främst från andra länder och från internationell sjöfart, men också från lokal väg- och sjötrafik, värme- och elkraftverk samt industrier. Även skörd av biomassa, till exempel vid normalt skogsbruk, bidrar till försurningen.

Svaveldioxidutsläppen från sjöfarten minskar eftersom Östersjön och Nordsjön ingår i ett så kallat svavelkontrollområde (SECA). Inom området tillåts från och med 2015 endast bränsle med en svavelhalt på högst 0,1 procent, jämfört med tidigare 1,0 procent. De skärpta reglerna förväntas ha positiva effekter på det försurande nedfallet över staden.

Ökad efterfrågan på biobränsle har gjort att uttag av hela träd blir allt vanligare. Om inte uttagen sker på rätt sätt så kan detta leda till ökad markförsurning och utarmning av näringsämnen. Hur skogsmarken sköts har alltså stor betydelse för hur den påverkas av försurning.

Vad krävs för att nå målet?

Utsläppen av försurande luftföroreningar från sjöfart, vägtrafik och jordbruk måste fortsätta att minska i Göteborg. Utsläppen från sjöfarten är fortfarande stora utanför SECA där en svavelhalt på 3,5 procent tillåts i bränslet. Den internationella sjöfartsorganisationens miljöregelverk och EU:s lagstiftning kommer inte att skärpa kraven på renare bränslen utanför området förrän tidigast år 2020, senast år 2025.

Allt skogsbruk i kommunen måste utföras så att försurningen av mark och vatten blir så begränsad som möjligt. Göteborgs Stad äger ungefär hälften av skogs- och naturmarken inom kommunen. Skogarna har tidigare skötts som ett traditionellt skogsbruk med stort fokus på hög produktion och ekonomisk avkastning. Sedan år 2005 brukas hälften av stadens skogar enligt ett naturvårdsprogram och för den andra hälften antogs år 2014 en skogspolicy. I praktiken innebär detta bland annat att avkastningskravet på delar av skogsmarken tagits bort och att röjningsarbetet utförs med större hänsyn till naturen. Tillsynen av de privata skogsbruken utförs av Skogsstyrelsen och det är därför svårt för Göteborgs Stad att påverka hur skogsbruket sköts i dessa områden.

Delmål - Minskad försurning av sötvatten

"De sötvatten som år 2007 ingår i den regionala kalkningsplanen ska ha ett pH som inte underskrider 6,0."

Vi bedömer att delmålet är svårt att nå. Trenden är negativ då antalet sjöar som underskrider ett pH-värde på 6,0 har ökat de senaste åren.

Delmål - Minskade utsläpp av svaveldioxid till luft

"Göteborgs utsläpp av svaveldioxid ska minska till under 300 ton per år till år 2020, vilket motsvarar en minskning med 20 procent jämfört med år 2015. Sjöfartens utsläpp ska minska till under 100 ton under samma period."

Ovanstående formulering gäller från september 2018 då kommunfullmäktige beslutade att revidera målet. Det har inte gjorts någon uppföljning sedan dess. Den senaste bedömningen av målet är enligt den tidigare formuleringen:

"De totala utsläppen av svaveldioxid i Göteborg ska minska till under 670 ton/år till år 2015, vilket innebär 60 procents minskning jämfört med år 2006. Sjöfartens utsläpp av svaveldioxid ska minska till under 100 ton/år under samma period (90 procents minskning)."

Delmålet för de totala utsläppen av svaveldioxid klarades under 2017. Den övergripande trenden är positiv. Utsläppen från sjöfarten ligger strax ovanför målgränsen.

Delmål - Minskade utsläpp av kväveoxider till luft

"Göteborgs utsläpp av kväveoxider ska minska till under 3 600 ton/år till år 2020, vilket motsvarar en minskning med 35 procent jämfört med år 2014."

Ovanstående formulering gäller från september 2018 då kommunfullmäktige beslutade att revidera målet. Det har inte gjorts någon uppföljning sedan dess. Den senaste bedömningen av målet är enligt den tidigare formuleringen:

"Utsläppen av kväveoxider i Göteborg ska minska till under 7500 ton/år till år 2015 jämfört med år 2006 (30 procents minskning)."

Delmålet har uppnåtts, och trenden är positiv.

Filer och dokument