Mål: Bara naturlig försurning

Det sura nedfallet och försurande effekter av skogsmarkens användning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.

"Det sura nedfallet och försurande effekter av skogsmarkens användning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål."
Det är kommunfullmäktiges mål för Bara naturlig försurning.

Når vi målet?

Miljöförvaltningen bedömer att målet inte har nåtts, men att trenden är positiv.

Försurningen i Göteborgsområdet beror dels på att nedfallet av försurande ämnen är stort, dels på att berggrunden är svårvittrad och därmed har dålig motståndskraft mot försurningen. Det kommer att dröja lång tid innan mark, yt- och grundvatten har återhämtat sig helt, men den övergripande trenden bedöms ändå vara positiv. Utsläppen av försurande ämnen minskar stadigt och de flesta indikatorer pekar åt rätt håll.

Vad krävs för att nå målet?

Utsläppen av försurande luftföroreningar från sjöfart, vägtrafik och jordbruk behöver fortsätta att minska i Göteborg. Allt skogsbruk i kommunen måste utföras så att försurningen av mark och vatten blir så begränsad som möjligt.

Göteborgs Stad äger ungefär hälften av skogs- och naturmarken inom kommunen. Skogarna har tidigare skötts som ett traditionellt skogsbruk med stort fokus på hög produktion och ekonomisk avkastning. Sedan år 2005 brukas hälften av stadens skogar enligt ett naturvårdsprogram och för den andra hälften antogs år 2014 en skogspolicy. I praktiken innebär detta bland annat att avkastningskravet på delar av stadens skogsmark tagits bort och att röjningsarbetet utförs med större hänsyn till naturen. Skötseln av privata skogsbruk har Göteborgs Stad små möjligheter att påverka. En möjlighet att påverka är genom dialog med de privata skogsbrukarna och med Skogsstyrelsen, som ansvarar för tillsyn och är rådgivande myndighet inom skogsbruksfrågor.

Delmål - Minskad försurning av sötvatten

"De sötvatten som år 2007 ingår i den regionala kalkningsplanen ska ha ett pH som inte underskrider 6,0."

Delmålet har inte nåtts och trenden är neutral.

Delmål - Minskade utsläpp av svaveldioxid till luft

"Göteborgs utsläpp av svaveldioxid ska minska till under 300 ton per år till år 2020, vilket motsvarar en minskning med 20 procent jämfört med år 2015. Sjöfartens utsläpp ska minska till under 100 ton under samma period."

Delmålet för de totala utsläppen av svaveldioxid har inte uppnåtts. Delmålet för utsläppen från sjöfarten har inte heller uppnåtts, men utsläppsnivån ligger strax ovanför målgränsen. Trenden är positiv.

Delmål - Minskade utsläpp av kväveoxider till luft

"Göteborgs utsläpp av kväveoxider ska minska till under 3 600 ton/år till år 2020, vilket motsvarar en minskning med 35 procent jämfört med år 2015."

Delmålet har inte uppnåtts, men och trenden är positiv.

 

Filer och dokument