Mål: Begränsad klimatpåverkan

2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser.

"2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser."
Det är kommunfullmäktiges mål för Begränsad klimatpåverkan.

Når vi målet?

Miljöförvaltningen bedömer att målet kommer att bli mycket svårt att nå, även om ytterligare åtgärder sätts in. Trenden är neutral.

För att undvika stor förödelse på mänskliga och naturliga system bör den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader. För att uppnå en sådan begränsning behöver mänskligt orsakade koldioxidutsläpp minska till netto noll till år 2050 samtidigt som övriga växthusgasutsläpp drastiskt minskar. För att undvika att utsläpp orsakade i Göteborg leder till mänskligt lidande här eller på andra platser på jorden bör vi minska våra utsläpp i takt med, eller snabbare än, FN:s klimatpanels rekommendationer.

Vår målnivå för 2050 tolkas utifrån ett konsumtionsperspektiv. Vi gör bedömningen att göteborgarnas utsläppsnivå inte skiljer sig markant från de nationella, vilken år 2017 var omkring 9 ton per person och år. År 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person.

De svenska hushållens totala konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige ligger på ungefär samma nivå som i början av nittiotalet. Mellan 2008 och 2017 minskade de dock med 14 procent, trots att konsumtionsvolymen i fasta priser under samma period ökade med 26 procent. Att utsläppen per krona ändå minskade förklaras till ungefär 2/3 av ökad eko-effektivitet (minskade utsläpp från produkter och tjänster) samt till 1/3 av förändringar i konsumtionens sammansättning, det vill säga vad som konsumeras.

Utsläpp av växthusgaser inom Sveriges gränser (territoriellt perspektiv) har minskat med ungefär 30 procent sedan början av nittiotalet. Utsläpp av växthusgaser som sker inom Göteborgs gränser har minskat med nio procent sedan början av nittiotalet.

Vår bedömning av måluppfyllelse görs genom att väga samman lokala och nationella resultat och data. Den sammanvägda trenden för hela miljökvalitetsmålet bedöms som neutral, vilket innebär att vi varken rör oss närmare eller längre ifrån målet. Lokala siffror för konsumtionsrelaterade utsläpp, energianvändning och flygresor indikerar att utsläppen för Göteborg följer den nationella trenden.

Vad krävs i framtiden?

Göteborgs Stad har stora möjligheter att minska utsläpp både direkt och indirekt samt skapa goda förutsättningar för invånare och näringsliv att minska sin klimatpåverkan. För att kunna nå våra mål krävs också nationella och internationella åtgärder i form av styrmedel och lagstiftning som skapar ett tydligare ramverk för en omställning av samhället. Det strategiska arbetet som staden planerar på dessa områden finns för närvarande beskrivet i styrdokumentet ”Klimatsstrategiskt program för Göteborg”. När denna uppföljning skrivs pågår en revidering av både miljöprogram och klimatstrategiskt program för Göteborg. I det nya programmet ska klimatmålen vässas så att de leder till att Göteborg bidrar till att den globala uppvärmningen hålls under 1,5 grader. Det nya programmet ska vara mer fokuserat än det nuvarande och ska leda till en snabbare omställning av samhället.

Staden behöver satsa på både energieffektivisering i bostäder, lokaler och transporter, liksom på att byta ut fossila energikällor till förmån för förnybara, som biobaserade bränslen, vind- och solel. Stadsplanering och andra styrmedel behöver användas för att minska biltrafiken och för att främja alternativen, som kollektivtrafik och cykel. Offentlig och privat konsumtion av kött och mejeriprodukter behöver minska, medan återanvändning och återvinning av till exempel kläder, möbler och elektronik behöver öka. Historiskt har Sverige och Göteborg haft en kontinuerlig ökning av privata flygresor, en trend som brutits 2018 och 2019, då antalet passagerare på flygplatser runt om i Sverige har minskat jämfört med tidigare år. Förhoppningsvis är detta trendbrott ihållande och inte en tillfällighet, då ett minskat antal flygresor är ett effektivt sätt att nå målen. För att nå nettonollutsläpp behöver också satsningar ske inom koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) och andra alternativ för negativa utsläpp. Dels behöver det ske eftersom det inte är sannolikt att utsläppen kommer vara helt obefintliga till år 2050, dels för att uppnå negativa utsläpp, vilket IPCC med hög sannolikhet bedömer vara nödvändigt för att nå 1,5-gradersmålet. Eftersom koldioxidavskiljning bedöms vara en väldigt energikrävande process och det i dagsläget inte finns fungerande anläggningar i stor skala, behöver insatser för att minska utsläppen i prioriteras första hand.

I rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?” listas 82 konkreta åtgärder som leder till att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-gradersmålet som antogs vid FN:s konferens COP21. Rapporten togs fram år 2018 i samverkan mellan flera aktörer i staden och lade bland annat grunden till en politisk arbetsgrupp. Gruppen, som nu varit aktiv i över ett år, har lagt fram ett antal yrkanden kopplade till förslag i rapporten

Delmål - Minskade utsläpp av koldioxid till 2020

"2020 ska utsläppen av koldioxid från den icke-handlande sektorn i Göteborg ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990."

Delmålet har inte nåtts och bedöms inte kunna nås under 2020.

Delmål - Minskade utsläpp av växthusgaser från produktion till 2035

"2035 ska utsläppen av växthusgaser inom Göteborgs geografiska område vara maximalt 2 ton koldioxidekvivalenter per person."

Vi bedömer att delmålet blir svårt att nå men trenden är positiv.

Delmål - Minskade utsläpp av växthusgaser från konsumtion till 2035

"2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person."

Vi bedömer att delmålet blir svårt att nå och trenden är neutral..

Delmål - Minskad energianvändning

"Energianvändningen i bostäder ska minska med minst 30 procent och elanvändningen (exklusive industrin och transporter) ska minska med minst 20 procent fram till 2020 i förhållande till användningen 1995."

Vi bedömer att det kommer bli svårt att nå delmålet och trenden är neutral.

Filer och dokument