Göteborgs Stads energiplan 2022-2030 Remissversion

Nu finns ett förslag på ny energiplan för Göteborgs Stad. Förslaget var på remiss till 30 september 2021.

Planen beskriver hur Göteborgs Stad ska uppnå de energimål som finns i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030, och samtidigt upprätthålla ett fortsatt stabilt energisystem med god tillgång till el och hållbara bränslen, utan avbrott och störningar.

Remissversion Göteborgs Stads energiplan 2022-2030

Syften med energiplanen 2022-2030

  • Driva på åtgärder som leder till att Göteborgs Stad når följande mål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030:

    • Minska energianvändningen i bostäder och lokaler

    • Producera energi enbart av förnybara källor

    • Minska klimatpåverkan från transporter

  • Bibehålla och utveckla Göteborgs Stads arbete med att ha en trygg och säker energiförsörjning

  • Vara en gemensam utgångspunkt som visar riktningen för Göteborgs Stads arbete med energifrågor

  • Uppfylla kraven i lagen om kommunal energiplanering (1977:439). Den säger att varje svensk kommun ska ha en aktuell energiplan som omfattar tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen, och även innehålla en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser.

Remissrunda juni  september

16 juni till 30 september 2021 var energiplanen på remiss till bolag och nämnder i Göteborgs Stad, näringsliv, akademi och andra kommuner och aktörer.

Läs mer

Artikel i Vårt Göteborg: Tyck till om Göteborgs Stads energiplan

Ett flygfoto över Göteborg

Foto: Per Pixel Petersson/Göteborg & Co