Göteborgs Stads energiplan 2022-2030

Syftet med energiplanen är bland annat att driva på åtgärder för att nå miljömålet för klimatet i miljö- och klimatprogrammet.

Planen beskriver hur Göteborgs Stad ska uppnå de energimål som finns i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030, och samtidigt upprätthålla ett fortsatt stabilt energisystem med god tillgång till el och hållbara bränslen, utan avbrott och störningar.

Göteborgs Stads energiplan 2022-2030

Syften med energiplanen 2022-2030

 • Driva på åtgärder som leder till att Göteborgs Stad når följande mål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030:

  • Minska energianvändningen i bostäder och lokaler

  • Producera energi enbart av förnybara källor

  • Minska klimatpåverkan från transporter

 • Bibehålla och utveckla Göteborgs Stads arbete med att ha en trygg och säker energiförsörjning

 • Vara en gemensam utgångspunkt som visar riktningen för Göteborgs Stads arbete med energifrågor

 • Uppfylla kraven i lagen om kommunal energiplanering (1977:439). Den säger att varje svensk kommun ska ha en aktuell energiplan som omfattar tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen, och även innehålla en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser.

Exempel på områden och åtgärder

Exempel på områden och åtgärder som omfattas av energiplanen, med hänvisning till respektive åtgärd i energiplanen inom parentes:

 • Smart styrning av och flexibilitetstjänster för effektanvändning i elnätet (1.1)
 • Energieffektiv gatubelysning (2.2)
 • Beteendeförändringar (2.5)
 • Energi- och klimatrådgivning (3.3)
 • Småskalig produktion av solel (4.2)
 • Förnybar och återvunnen värme och kyla (5.1, 5.2 6.1 samt 6.2)
 • Laddstationer (7.2 och 7.7)
 • Lastcykelpooler (7.4)
 • CCS - Avskiljning och lagring av koldioxid (8.1)