Nytt miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030

Nu finns det ett förslag på ett nytt miljö- och klimatprogram som ska driva och öka takten i stadens arbete för en ekologiskt hållbar stad – för naturen, klimatet och människan.

Göteborgs ​Stad ska få ett nytt miljö- och klimatprogram som ska öka takten i miljö- och klimatarbetet och förhoppningsvis höja ribban för kommuners miljö- och klimatarbete. Programmet samlar staden kring tre miljömål: för naturen, klimatet och människan. 

Förslaget på det nya miljö- och klimatprogrammet har varit på remiss, vilket betyder att alla har fått vara med och tycka till om programmet. Just nu arbetar miljöförvaltningen med att sammanställa remissvaren.

Här kan du läsa remissversionen av Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021-2030

Program för naturen, klimatet och människan

Vart och ett av de tre miljömålen har delmål kopplade till sig. Det arbete som behöver göras samordnas i programmets sju strategier. Här kan du läsa en sammanfattning:

Naturen

Ska Göteborg ha en hög biologisk mångfald? Globalt sett dör arter i en hög takt och ekosystem förstörs. Men det finns goda förutsättningar att vända trenderna. I Göteborg finns en stor variation av livsmiljöer för många växter och djur. Det nya programmet föreslår därför att Göteborgs Stad ska:

 • sköta och skydda arters livsmiljöer så att naturvärden utvecklas
 • arbeta för renare hav, sjöar och vattendrag
 • öka den biologiska mångfalden i stadsrummen
 • minska vår påverkan från inköp på biologisk mångfald.

Klimatet

Ska Göteborg ha ett klimatavtryck som är nära noll? Temperaturen ökar i jordens atmosfär och effekterna med extremväder märks redan. Göteborg kan ta en ledande roll i klimatomställningen. Det kan vi göra genom miljö- och klimatprogammets förslag att Göteborgs Stad ska: 

 • halvera energianvändningen per invånare
 • producera enbart energi av förnybara källor
 • minska klimatpåverkan från resor och transporter
 • minska vår klimatpåverkan från konsumtion med 90 procent
 • servera 100 procent miljömåltider.

Människan

Ska göteborgarna ha en hälsosam livsmiljö? Allt fler människor väljer att bo i Göteborg. Det ökar biltrafiken som skapar buller och ger sämre luft. Göteborgarnas hälsa och livskvalitet påverkas av livsmiljön, för att skapa en hälsosam livsmiljö föreslår det nya miljö- och klimatprogrammet att Göteborgs Stad ska:

 • sluta använda skadliga ämnen
 • säkra en bra luftkvalitet där göteborgarna vistas
 • säkra en bra ljudmiljö i parker, vid förskolor och där göteborgarna bor
 • ge göteborgarna närhet till grönområden.

Strategier för att ställa om till en hållbar stad

Nu tar Göteborgs Stad nya kliv mot en hållbar framtid. Alla måste bidra med sin del och framför allt måste vi gå från ord till handling – och öka takten tillsammans. Miljö- och klimatprogrammet föreslår därför strategier som ska samordna arbetet med miljömålen och driva på omställningen. Strategierna är att Göteborgs Stad ska:

 • agera som föregångare
 • skapa förutsättningar för att leva hållbart
 • driva på utvecklingen av cirkulär ekonomi
 • arbeta strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen
 • driva på utvecklingen för hållbart byggande
 • planera för en grön och robust stad
 • driva på utvecklingen av hållbara resor och transporter.

 Tillsammans gör vi detta möjligt i Göteborg! Hur vill du vara med i omställningen till en hållbar stad?

Webbinarium om programmet

Här kan du se och lyssna till ett webbinarium om det nya miljö- och klimatprogrammet: