Nytt miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030

Nu finns det ett förslag på ett nytt miljö- och klimatprogram som ska driva och öka takten i arbetet med en ekologiskt hållbar stad – för naturen, klimatet och människan.

Med programmet föreslår vi att vi ska öka takten och ställa om Göteborg till en ekologiskt hållbar stad. Göteborgs Stad kommer att få gemensamma mål, arbetssätt och strategier så att vi enklare kan planera, genomföra, följa upp och förbättra miljöarbetet och dessutom prioritera de saker som ger störst effekt. Vi ska samverka med andra aktörer och gå från ord till handling – och öka takten tillsammans.

Under hösten har miljö- och klimatprogrammet varit på remiss, vilket betyder att alla har fått vara med och tycka till. I december 2020 beslutade miljö- och klimatnämnden om det slutgiltiga programmet och nästa steg är kommunfullmäktiges beslut under våren 2021. Efter det har hela staden ett nytt miljö- och klimatprogram.

Här kan du läsa Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030

Program för naturen, klimatet och människan

Programmet fokuserar på de största utmaningarna för ett ekologiskt hållbart Göteborg. Det innehåller tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan. De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under miljömålen finns tolv delmål som fokuserar på Göteborg Stads egen verksamhet samt sju tvärgående strategier.

Här kan du läsa en sammanfattning:

Naturen

Målet är att Göteborg ska ha en hög biologisk mångfald. Globalt sett dör arter i en hög takt och ekosystem förstörs. Men det finns goda förutsättningar att vända trenderna. I Göteborg finns en stor variation av livsmiljöer för många växter och djur. Programmet föreslår därför att Göteborgs Stad ska:

 • sköta och skydda arters livsmiljöer så att naturvärden utvecklas
 • arbeta för renare hav, sjöar och vattendrag
 • öka den biologiska mångfalden i stadsmiljön
 • minska vår påverkan på biologisk mångfald vid inköp.

Klimatet

Målet är att Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll. Temperaturen ökar i jordens atmosfär och effekterna med extremväder märks redan. Göteborg kan ta en ledande roll i klimatomställningen. Det kan vi göra genom miljö- och klimatprogrammets förslag att Göteborgs Stad ska:

 • minska energianvändningen i bostäder och lokaler
 • producera enbart energi av förnybara källor
 • minska klimatpåverkan från resor och transporter
 • minska vår klimatpåverkan från inköp.

Människan

Målet är att göteborgarna ska ha en hälsosam livsmiljö. Allt fler människor väljer att bo och arbeta i Göteborg. Det ökar biltrafiken som skapar buller och ger sämre luft. Göteborgarnas hälsa och livskvalitet påverkas av livsmiljön. För att skapa en hälsosam livsmiljö föreslår det nya miljö- och klimatprogrammet att Göteborgs Stad ska:

 • minska användningen av skadliga ämnen
 • öka luftkvaliteten för göteborgarna
 • minska buller för göteborgarna
 • öka tillgången till grönområden och användning av ekosystemtjänster.

Strategier för att ställa om till en hållbar stad

Göteborgs Stad tar nya kliv mot en hållbar framtid genom att samordna arbetet och göra det möjligt att tillämpa nya arbetssätt. Miljö- och klimatprogrammet innehåller därför strategier som ska samordna arbetet med miljömålen och driva på omställningen. Strategierna är att Göteborgs Stad ska:

 • agera som föregångare
 • skapa förutsättningar för att leva hållbart
 • driva på utvecklingen av cirkulär ekonomi
 • arbeta strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen
 • driva på utvecklingen för hållbart byggande
 • planera för en grön och robust stad
 • driva på utvecklingen av hållbara transporter.

Tillsammans gör vi det möjligt

Med ett program för naturen, klimatet och människan ska vi öka takten för genomförande. Tillsammans skapar vi ett Göteborg med en hög biologisk mångfald, ett klimatavtryck som är nära noll och en livsmiljö som är hälsosam för göteborgarna.

För att lyckas är samverkan mellan Göteborgs Stad och näringsliv, invånare, akademi, andra städer och andra aktörer en förutsättning. Vi behöver arbeta tillsammans och exempelvis hitta nya sätt att transportera oss, äta mer hållbar mat och behålla och utveckla naturvärden i staden.

Alla måste bidra med sin del och framför allt måste vi gå från ord till handling – och öka takten tillsammans.