Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Göteborg har ett program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, som visar vägen för hur staden ska ha ett rikt växt- och djurliv i framtiden.

Växt- och djurliv i Göteborg

I Göteborg kan du på en och samma dag uppleva den livliga stadskärnan, doppa fötterna från en klippa i skärgården och finna lugn eller äventyr i den vidsträckta skogen. Här finns en stor variation på livsmiljöer för många växter och djur.

Den biologiska mångfalden är en förutsättning för att naturen ska ge välfärd och god folkhälsa i Göteborg. Allt det vi människor får gratis från naturen kallas ekosystemtjänster. Exempel på sådana tjänster är grönska som renar dagvattnet och luften, pollinering av odlingar, att maskar gör jorden bördig och att vår hälsa förbättras av att vi spenderar tid i naturen. Basen för ekosystemen är alla de arter som de består av. En rik biologisk mångfald är därför en förutsättning för att naturen ska kunna leverera de nyttor som vi människor använder. Allt fler växt- och djurarter i Göteborg, precis som i övriga Sverige och världen, hotas av utrotning i en takt som vi måste hejda. Staden ska satsa på ekosystemtjänster där de behövs och göra att vi kan lämna över en ekologiskt hållbar stad till framtidens generationer.

Vad är Göteborgs Stads program för biologisk mångfald?

Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2019-2025 visar vägen för hur vi ska arbeta för att Göteborg ska bli en stad med ett rikt växt- och djurliv. Pollinering av blommor, mat, friskare vatten och en plats för avkoppling är några exempel på vad vi får av naturen. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för att naturen ska kunna leverera de funktioner och nyttor som vi människor använder, så kallade ekosystemtjänster.

Strategier för biologisk mångfald

Programmet innehåller strategier som staden ska arbeta efter för att nå de miljömål som är kopplade till hushållning med naturresurser och utveckling av naturvärden och ekosystemtjänster. De tre strategierna är:

  • Säkra, vårda och utveckla naturvärden långsiktigt
  • Värdera, synliggöra och nyttja ekosystemtjänster
  • Samverka, samla in och sprida kunskap

Läs programmet här

Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2019-2025

Här kan du läsa mer

Här kan du läsa underlaget till programmet. Rapporten Arter och naturtyper i Göteborg visar vilka arter och naturtyper som vi behöver ta särskilt ansvar för att skydda i Göteborg.

Underlag till Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Arter och naturtyper i Göteborg - ansvarsarter och ansvarsbiotoper 

Läs mer om hur staden värderar ekosystemtjänster i stadsplaneringen med hjälp av metoderna grönytefaktorer och kompensationsåtgärder.