Minska mikroplast från konstgräs

Göteborgs Stad arbetar för att minska utsläppen av mikroplaster då det är skadligt för miljön. Bland annat handlar det om att minska spridningen av mikroplast från stadens konstgräsplaner. En traditionell konstgräsplan är täckt av gummigranulat (små plastkulor). Granulatet riskerar att spridas med regnvatten, snöröjning och spelare till dagvattenbrunnar och omgivande natur.

I Göteborg finns ungefär 70 konstgräsplaner. Cirka 40 är kommunala och sköts av idrotts- och föreningsförvaltningen, resten ägs av föreningslivet och GotEvent.

Fördelen med konstgräsplaner jämfört med en gräsplan är att man kan spela året runt och därmed använda planen mer. För att bollen ska studsa bra, underlaget vara skönt att springa på och för att hålla upp grässtråna sprider man ut ett fyllnadsmaterial, granulat, på planen. Det kan beskrivas som små kulor eller korn. De flesta av Göteborgs Stads planer har en fyllning som består av granulat av nytillverkat industrigummi (EPDM).

Granulat är smått och räknas som mikroplast. Tyvärr hamnar en del av gummigranulatet från konstgräsplanerna i naturen. Granulatet fastnar lätt på spelarnas kläder och skor och sprids även till natur och dagvattenbrunnar när det regnar eller vid planskötsel (exempelvis snöröjning). Det vill vi förhindra. Mikroplaster som hamnar i naturen bryts inte ner naturligt.

På en traditionell konstgräsplan ligger gummigranulat som lätt sprids till omkringliggande natur. Foto: Therese Hivell

Frågor och svar

 • Vad kan vår förening göra?

  Granulatet fastnar lätt på kläder och skor och sprids även till natur och dagvattenbrunnar när det regnar eller vid skötsel av planerna (exempelvis när snö plogas bort).

  Här är några tips på vad föreningar som äger en konstgräsplan kan göra för att minska spridningen.

  • Se över skötselrutinerna för konstgräset och fundera över hur och vart granulatet hamnar vid regn och planskötsel.
  • Rensa och använd lövblås för att samla in granulat som hamnat utanför planen.
  • Installera granulatfällor i omkringliggande dagvattenbrunnar.
  • Fyll inte på med nytt granulat i onödan utan bara när det verkligen behövs. Mät granulatnivån regelbundet och följ leverantörens råd om påfyllning.
  • Hantera snöröjningen på ett miljövänligt sätt, exempelvis genom att lägga snön på en asfalterad yta intill planen.
  • Se till att spelare skakar eller borstar av kläder och skor innan de lämnar planen och innan kläderna läggs i tvättmaskinen. Granulat som trillar av i omklädningsrum, dusch, tvättstuga eller hem ska borstas upp och slängas i sopkorgen (brännbart avfall). Det ska inte hamna i avlopp, toalett, handfat eller tvättmaskin.
  • Byt till ett mer miljövänligt konstgräs och sök investeringsbidrag.

  Använd textförslag för att informera

  Under sidrubriken Filer och dokument hittar du förslag på anslag som du kan ladda ned och sätta upp vid konstgräsplan och omklädningsrum för att informera spelare och tränare om vikten av att borsta av sig granulatet. Använd anslaget som det är, eller inspireras av det!

  Använd borstbilder

  Du är också fri att använda fotografierna som finns under sidrubriken Filer och dokument som visar hur man kan borsta av kläder och skor innan man lämnar plan. Om möjligt, ange fotografens namn.

 • Vad gör Göteborgs Stad för att minska spridningen av mikroplaster?

  Idrotts- och föreningsförvaltningen som ansvarar för stadens konstgräsplaner försöker minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplanerna på flera olika sätt. Här är några exempel på vad vi gör:

  • Installerar granulatfällor i dagvattenbrunnarna vid konstgräsplanerna för att kunna samla upp granulatet och sedan lägga tillbaks det på planen.
  • Sätter upp plank runt planerna som ska hindra granulatet från att hamna utanför plan.
  • Sätter upp sko- och klädborstar på planerna och skyltar som informerar om att spelarna ska borsta av sig granulat från kläder och skor innan de lämnar plan.
  • Informerar föreningar om hur man minskar spridning av mikroplaster så att de i sin tur kan sprida informationen vidare till spelare, föräldrar med flera.
  • Testar nya mer miljövänliga konstgräsmaterial när vi bygger nya planer. Nu finns bland annat några planer med kork som fyllnadsmaterial istället för gummi och konstgräsplaner helt utan fyllning (granulat).

  Borststationer på konstgräsplaner är en lösning för att minska spridningen av granulat från planerna. Foto: Therese Hivell.

  Vinterskötsel

  En stor källa till spridning av granulat är skötseln av planerna vid snö. När en plan plogas ren från snö fastnar mycket granulat i snön som plogas bort.

  För att minska spridningen av granulat plogas inte alla stadens konstgräsplaner och när det görs lämnas den plogade snön, i de flesta fall, kvar inne på planen i form av vallar utmed kanterna, detta för att gummigranulatet inte ska spridas till omkringliggande natur. Detta innebär att planens spelyta minskar. Undantaget är de planer som har en särskild asfalterad sidoyta intill planen som kan användas för snöupplag.

 • Vad kan jag göra?

  Du som använder en konstgräsplan kan bidra genom att tömma skorna och borsta av dig granulat innan du lämnar planen och genom att sprida informationen vidare till andra spelare.

 • Vad gör andra kommuner för att minska spridningen av mikroplast från konstgräsplaner?

  Genom idrotts- och föreningsförvaltningen medverkar Göteborgs Stad i en nationell samverkansgrupp tillsammans med bland annat flera andra kommuner, Svenska fotbollförbundet och Sveriges kommuner och landsting. Tillsammans försöker vi hitta sätt att minska spridningen av mikroplaster från befintliga konstgräsplaner och hitta nya lösningar för framtiden. Bland annat har samverkansgruppen tagit fram en broschyr om hållbart idrottande, konstgräs och miljö som vänder sig till tränare, föräldrar, spelare och planskötare i hela landet.

  Broschyren finns längre ned på sidan under rubriken Filer och dokument.

 • Vad säger forskningen?

  IVL Svenska Miljöinstitutet har i flera studier kartlagt källor och möjliga spridningsvägar för mikroplast i miljön. Den senaste undersökningen gjordes på uppdrag av Naturvårdsverket och publicerades i mars 2019. I den har IVL sammanställt kunskapsläget och tagit fram åtgärdsförslag för att minska spridningen av mikroplast från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek.

  Resultaten baseras på intervjuer med 20 svenska kommuner, idrottsförbund, idrottsföreningar och leverantörer av relevanta tjänster och produkter.

  Här svarar IVL på några vanliga frågor och gör en sammanfattning över vad som egentligen står i IVL:s rapporter rörande mikroplast från konstgräs

  Sammanställning av kunskap och åtgärdsförslag för att minska spridningen av mikroplast från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för lek och idrott

Filer och dokument