Minska mikroplast från konstgräs

Göteborgs Stad arbetar för att minska utsläppen av mikroplaster då det är skadligt för miljön. Bland annat handlar det om att minska spridningen av mikroplast från stadens konstgräsplaner.

Gummigranulat som finns på konstgräsplaner är en betydande källa till mikroplastspridning. Detta då gummigranulatet försvinner från planerna med regnvatten, snöröjning och spelare och hamnar i dagvattenbrunnar och omgivande natur. Varje år beräknas i snitt ett halv ton gummigranulat spridas per plan.

Idrotts- och föreningsförvaltningen som ansvarar för majoriteten av Göteborgs Stads bollplaner jobbar därför aktivt med att minska spridningen. Ambitionen är att det 2030 är nolltolerans mot inköp samt spridning av gummigranulat från konstgräsplanerna.

Det vi gör är att:

 • undviker att använda gummigranulat när vi bygger nya eller lägger om befintliga konstgräsplaner
 • prövar nya mer miljövänliga konstgräs- och fyllnadsmaterial
 • kontinuerligt utvärderar nya konstgräsmaterial
 • bevakar andra aktörers val och erfarenheter av alternativa konstgräsmaterial
 • vidtar åtgärder för att minska spridningen på befintliga planer där vi fortfarande har gummigranulat
 • ställer miljökrav på föreningar som söker investeringsbidrag och/eller kommunal borgen för föreningsägda konstgräsplaner.

Testar nya material

Sedan ett par år testar idrotts- och föreningsförvaltningen nya mer miljövänliga material när det byggs nya konstgräsplaner eller när utslitet konstgräs byts mot nytt.  I dagsläget finns inte något självklart alternativ till gummigranulatet. De alternativ som finns på marknaden är relativt nya och därmed obeprövade. 

Planer med alternativa material

 • Apelsinplan – blandning av olivkärnor och kork
 • Backavallen  – sandfylld
 • Blidvädersplan –  sandfylld
 • Fjärdingsplan – sandfylld
 • Flatåsplan – expanderad kork
 • Guldheden Södra  – sandfylld
 • Gunnaredsplan – sand, i kombination med ny typ av elastisk pad (skikt under konstgräset)
 • Karl Johans plan  – sandfylld
 • Kortedalavallen –  ny typ av gummigranulat
 • Kviberg 2  sandfylld
 • Kvibergs Park (plan 6) – hybridgräs
 • Lillhagsparken – oexpanderad kork
 • Majvallen –  expanderad kork
 • Sälöfjordsvallen – sandfylld
 • Tuvevallen – blandning av olivkärnor och kork
 • Åkeredsvallen - lignin (ett material gjort av trä)
 • Överåsvallen – sandfylld

Konstgräsbyten som är på gång

Under 2022 byter vi konstgräs på dessa planer:

 • Färjenäsplan – inget infill, extra tätt konstgräs
 • Bergumsvallen – sand
 • Bergsjövallen – gummigranulat
 • Ruddalen Arena – gummigranulat
 • Ruddalen 7-mannaplaner – återvunnet konstgräs

Under 2022 kommer vi även att bygga ett par nya konstgräsplaner.

 • Gårdstensplan - spontanyta, ej bokningsbar – sand
 • Generatorsplan - kork och kokos

Gummigranulat tillåts på ett fåtal planer 2022–2025

I grunden undviker vi gummigranulat när vi byter konstgräs eller lägger nya planer. Men det finns ännu inget fullgott alternativ till gummigranulat. Många upplever de nya materialen hårda och hala vintertid. För att kunna erbjuda tillräckligt många bra planer under hela året har förvaltningen beslutat att tillåta gummigranulat på ett fåtal planer under åren 2022–2025. Planer med gummigranulat väljs med omsorg utifrån bokningstryck och geografiskt läge (utspridda i staden och långt ifrån vattenmiljöer och skyddad natur.) Planerna ska ha alla skyddsåtgärder för att förhindra spridning.

Löpande utvärdering

Materialen som prövas utvärderas löpande utifrån aspekter som skötsel, hållbarhet och spelegenskaper. Åsikter från spelareföreningar och förbund om spelegenskaper fångas bland annat in genom enkäter och ordinarie synpunktshantering.

Tyck till om alternativa konstgräsmaterial

Vi vill gärna veta vad du som spelar på våra planer tycker om de alternativa konstgräsmaterialen som vi testar. Vad är bra, dåligt, vilken skillnad är det att spela på den planen jämfört med en konstgräsplan med gummigranulat eller en grusplan?

Hör av dig till oss med dina synpunkter via vårt kontaktformulär!

Omvärldsbevakning och samarbete 

Vi bevakar andra aktörers val och erfarenheter av alternativa konstgräsmaterial och samarbetar med andra för att tillsammans hitta sätt att minska spridningen av mikroplast och hitta nya lösningar för framtiden.

Bland annat medverkar Göteborgs Stad, genom idrotts- och föreningsförvaltningen, i en nationell samverkansgrupp tillsammans med flera andra kommuner, Svenska fotbollförbundet och Sveriges kommuner och landsting.

Skyddsåtgärder vid planer med gummigranulat 

Vid befintliga planer som har gummigranulat görs olika åtgärder för att minska spridningen av mikroplast. Här är några exempel på vad vi gör:

 • Installerar granulatfällor i dagvattenbrunnarna vid konstgräsplanerna för att samla upp granulatet och sedan lägga tillbaka det på planen.
 • Sätter upp sarger runt planerna som ska hindra granulatet från att hamna utanför plan.
 • Sätter upp sko- och klädborstar på planerna och skyltar som informerar om att spelarna ska borsta av sig granulat från kläder och skor innan de lämnar plan.
 • Snöröjer planer på ett sätt som minskar granulatspridningen. Det innebär bland annat att inte alla planer snöröjs. På planer som snöröjs läggs plogad snö på asfalterade sidoytor (om sådana finns) eller lämnas kvar på planen i form av vallar.
 • Informerar föreningar om hur man minskar spridning av mikroplaster så att de i sin tur kan sprida informationen vidare till spelare, föräldrar med flera.

Krav på föreningar

Föreningar som söker investeringsbidrag och/eller kommunal borgen för föreningsägda konstgräsplaner måste också bidra till att minska mikroplastspridningen.

 • För att få ekonomiskt stöd till konstgräsplan med gummigranulat krävs att föreningen redovisar en åtgärdsplan för att förhindra spridning av granulatet.
 • Från 2026 kan föreningar endast få bidrag för konstgräsplaner utan gummigranulat såvida inte alla skyddsåtgärder vidtas (se rubriken Skyddsåtgärder vid planer med gummigranulat).
 • Från 2026 ges inte bidrag till nyanläggning av konstgräsplaner.

Se fullständiga krav och skyddsåtgärder i  bilaga D i dokumentet Anvisning gällande konstgräsplaner och mikroplast.

Kort föreläsning om konstgräsplaner och miljön

Vill du eller din förening lära er mer om konstgräsplaners miljöpåverkan och hur Göteborgs Stad arbetar med frågan? 

Martina Persson, utvecklingsledare miljö på idrotts-och föreningsförvaltningen, har spelat in en kort föreläsning (10 minuter) som beskriver utmaningen.  Spela den gärna på era föreningsmöten och för era aktiva!


Frågor och svar

 • Vår förening har en konstgräsplan. Vad kan vi göra för att minska spridningen av mikroplast?

  Granulatet fastnar lätt på kläder och skor och sprids även till natur och dagvattenbrunnar när det regnar eller vid skötsel av planerna (exempelvis när snö plogas bort).

  Här är några tips på vad föreningar som äger en konstgräsplan `med gummigranulat kan göra för att minska spridningen.

  • Se över skötselrutinerna för konstgräset och fundera över hur och vart granulatet hamnar vid regn och planskötsel.
  • Rensa och använd lövblås för att samla in granulat som hamnat utanför planen.
  • Installera granulatfällor i omkringliggande dagvattenbrunnar.
  • Fyll inte på med nytt granulat i onödan utan bara när det verkligen behövs. Mät granulatnivån regelbundet och följ leverantörens råd om påfyllning.
  • Hantera snöröjningen på ett miljövänligt sätt, exempelvis genom att lägga snön på en asfalterad yta intill planen.
  • Se till att spelare skakar eller borstar av kläder och skor innan de lämnar planen och innan kläderna läggs i tvättmaskinen. Granulat som trillar av i omklädningsrum, dusch, tvättstuga eller hem ska borstas upp och slängas i sopkorgen (brännbart avfall). Det ska inte hamna i avlopp, toalett, handfat eller tvättmaskin.
  • Byt till ett mer miljövänligt konstgräs och sök investeringsbidrag.

  Använd textförslag för att informera

  Under sidrubriken Filer och dokument hittar du förslag på anslag som du kan ladda ned och sätta upp vid konstgräsplan och omklädningsrum för att informera spelare och tränare om vikten av att borsta av sig granulatet. Använd anslaget som det är, eller inspireras av det!

  Använd borstbilder

  Du är också fri att använda fotografierna som finns under sidrubriken Filer och dokument som visar hur man kan borsta av kläder och skor innan man lämnar plan. Om möjligt, ange fotografens namn.

 • Vad kan jag som spelar på en konstgräsplan göra för att minska spridningen av mikroplast?

  Du som använder en konstgräsplan med gummigranulat kan bidra genom att tömma skorna och borsta av dig granulat innan du lämnar planen och genom att sprida informationen vidare till andra spelare.

 • Vad säger forskningen om konstgräs och mikroplast?

  Utredningar från Naturvårdsverket visar att konstgräs på planer, lekplatser och parker är en stor källa till spridning av mikroplast i Sverige. Några andra exempel på källor är industriell produktion och hantering av primärplast, slitage av däck från vägar, textiltvätt, båtbottenfärg, och nedskräpning.

  Mikroplast bryts inte ned naturligt vilket innebär att mikroplast som hamnar i naturen finns kvar under en mycket lång tid. I många delar av samhället pågår därför ett arbete med att minska på användningen och utsläppen av material som bidrar till spridning av mikroplast.

  Läs mer

  Naturvårdsverket  Konstgräsplaners miljöpåverkan

  Naturvårdsverket  Mikroplast

  Naturvårdsverket  Vägledning för konstgräsplaner

  Kemikalieinspektionen  Konstgräsplaner och fallskydd

  IVL Svenska miljöinstitutet Mikroplast från konstgräs  - frågor och svar

Filer och dokument