Minska mikroplast från konstgräs

Göteborgs Stad arbetar för att minska utsläppen av mikroplaster då det är skadligt för miljön. Bland annat handlar det om att minska spridningen av mikroplast från stadens konstgräsplaner. Vid bygge av ny eller byte av befintlig konstgräsplan prövar därför staden alternativa material istället för gummigranulat.

Det finns tre typer av underlag på bollplaner: grus, naturgräs och konstgräs. Idag finns få grusplaner kvar i Göteborgs Stad, de flesta är av konstgräs eller naturgräs. En fördel med konstgräs framför naturgräs är att man kan spela året runt och därmed använda planen mer.

Traditionellt sett har konstgräsplaner haft en fyllning som består av gummigranulat. Gummigranulat klassas dock som mikroplast och studier har på senare år visat att en del av det gummigranulat som läggs på konstgräsplaner försvinner från planerna med regnvatten, snöröjning och spelare och hamnar i dagvattenbrunnar och omgivande natur.

Det innebär att konstgräsplaner sprider mikroplast till naturen. Mikroplaster som inte bryts ner naturligt.

Testar nya material vid ny- och ombyggnation

Idrotts- och föreningsförvaltningen som ansvarar för merparten av de konstgräsplaner som ägs av Göteborgs Stad försöker därför att minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplanerna på flera olika sätt. I dagsläget finns inte något självklart alternativ till gummigranulatet. De alternativ som finns på marknaden är relativt nya och därmed obeprövad.

Sedan ett par år tillbaka testar förvaltningen nya mer miljövänliga material, bland annat kork och sand, vid bygge av nya konstgräsplaner eller när utslitna konstgräs ska bytas mot nya. Lignin är ett nytt material som är gjort av trä och är näst på tur att testas.

Löpande utvärdering

Materialen utvärderas löpande utifrån aspekter som skötsel, spelegenskaper och hållbarhet.

Genom synpunkter och enkäter med spelare och föreningar fångar förvaltningen in åsikter från de som använder planen. Än så länge är åsikterna delade. Många är positiva till att de alternativa materialen innebär en miljöförbättring. Sett till spelegenskaper är barn och unga positiva till de alternativa materialens spelegenskaper, medan vuxna manliga spelare är de mest kritiska.

Exempel på synpunkter/erfarenheter:

 • Korkfyllnad upplevs överlag som ett bra material att spela på, men är väldigt väderberoende. Korken är lätt och kan flyga upp vid torr och varm väderlek, flyta bort från planen vid kraftigt regn och göra underlaget halt vid kyla. Bör ej snöröjas.
 • Sandfyllda planer upplevs som ”fräscha” och många uppskattar att slippa granulatet. Dock upplevs de av vissa och då oftast av äldre spelare som en för hård yta och att den kan ge brännskador/skrubbsår vid fall. Underlaget kan också bli halt vid kyla. Planen är relativt lättskött.

Planer där alternativa material testas istället för gummigranulat

 • Backavallen sandfylld
  Blidvädersplan sandfylld
  Bjurslättsplan sandfylld
  Flatåsplan expanderad kork
  Guldheden Södra sandfylld
  Karl Johans plan sandfylld
  Lillhagsparken oexpanderad kork
  Majvallen expanderad kork
  Överåsvallen sandfylld

På gång 

 • Kvibergs Park (plan 2)
 • Härlanda Park
 • Åkeredsplan

Åtgärder vid befintliga planer med gummigranulat

Vid befintliga planer som har gummigranulat görs olika åtgärder. Här är några exempel på vad vi gör:

 • Installerar granulatfällor i dagvattenbrunnarna vid konstgräsplanerna för att kunna samla upp granulatet och sedan lägga tillbaka det på planen.
 • Sätter upp plank runt planerna som ska hindra granulatet från att hamna utanför plan.
 • Sätter upp sko- och klädborstar på planerna och skyltar som informerar om att spelarna ska borsta av sig granulat från kläder och skor innan de lämnar plan.
 • Informerar föreningar om hur man minskar spridning av mikroplaster så att de i sin tur kan sprida informationen vidare till spelare, föräldrar med flera.

Vinterskötsel – stor risk för spridning

En stor källa till spridning av granulat är skötseln av planerna vid snö. När en plan plogas ren från snö fastnar mycket granulat i snön som plogas bort.

För att minska spridningen av granulat plogas inte alla stadens konstgräsplaner och när det görs lämnas den plogade snön, i de flesta fall, kvar inne på planen i form av vallar utmed kanterna, detta för att gummigranulatet inte ska spridas till omkringliggande natur. Detta innebär dock att planens spelyta minskar. Undantaget är de planer som har en särskild asfalterad sidoyta intill planen som kan användas för snöupplag.

Frågor och svar

 • Vad kan vår förening göra?

  Granulatet fastnar lätt på kläder och skor och sprids även till natur och dagvattenbrunnar när det regnar eller vid skötsel av planerna (exempelvis när snö plogas bort).

  Här är några tips på vad föreningar som äger en konstgräsplan kan göra för att minska spridningen.

  • Se över skötselrutinerna för konstgräset och fundera över hur och vart granulatet hamnar vid regn och planskötsel.
  • Rensa och använd lövblås för att samla in granulat som hamnat utanför planen.
  • Installera granulatfällor i omkringliggande dagvattenbrunnar.
  • Fyll inte på med nytt granulat i onödan utan bara när det verkligen behövs. Mät granulatnivån regelbundet och följ leverantörens råd om påfyllning.
  • Hantera snöröjningen på ett miljövänligt sätt, exempelvis genom att lägga snön på en asfalterad yta intill planen.
  • Se till att spelare skakar eller borstar av kläder och skor innan de lämnar planen och innan kläderna läggs i tvättmaskinen. Granulat som trillar av i omklädningsrum, dusch, tvättstuga eller hem ska borstas upp och slängas i sopkorgen (brännbart avfall). Det ska inte hamna i avlopp, toalett, handfat eller tvättmaskin.
  • Byt till ett mer miljövänligt konstgräs och sök investeringsbidrag.

  Använd textförslag för att informera

  Under sidrubriken Filer och dokument hittar du förslag på anslag som du kan ladda ned och sätta upp vid konstgräsplan och omklädningsrum för att informera spelare och tränare om vikten av att borsta av sig granulatet. Använd anslaget som det är, eller inspireras av det!

  Använd borstbilder

  Du är också fri att använda fotografierna som finns under sidrubriken Filer och dokument som visar hur man kan borsta av kläder och skor innan man lämnar plan. Om möjligt, ange fotografens namn.

 • Vad kan jag göra?

  Du som använder en konstgräsplan kan bidra genom att tömma skorna och borsta av dig granulat innan du lämnar planen och genom att sprida informationen vidare till andra spelare.

 • Vad gör andra kommuner för att minska spridningen av mikroplast från konstgräsplaner?

  Genom idrotts- och föreningsförvaltningen medverkar Göteborgs Stad i en nationell samverkansgrupp tillsammans med bland annat flera andra kommuner, Svenska fotbollförbundet och Sveriges kommuner och landsting. Tillsammans försöker vi hitta sätt att minska spridningen av mikroplaster från befintliga konstgräsplaner och hitta nya lösningar för framtiden. Bland annat har samverkansgruppen tagit fram en broschyr om hållbart idrottande, konstgräs och miljö som vänder sig till tränare, föräldrar, spelare och planskötare i hela landet.

  Broschyren finns längre ned på sidan under rubriken Filer och dokument.

 • Vad säger forskningen om konstgräs och mikroplast?

  Utredningar från Naturvårdsverket visar att konstgräs på planer, lekplatser och parker är en stor källa till spridning av mikroplast i Sverige. Några andra exempel på källor är industriell produktion och hantering av primärplast, slitage av däck från vägar, textiltvätt, båtbottenfärg, och nedskräpning.

  Mikroplast bryts inte ned naturligt vilket innebär att mikroplast som hamnar i naturen finns kvar under en mycket lång tid. I många delar av samhället pågår därför ett arbete med att minska på användningen och utsläppen av material som bidrar till spridning av mikroplast.

  Läs mer

  Naturvårdsverket  Konstgräsplaners miljöpåverkan

  Naturvårdsverket  Mikroplast

  Naturvårdsverket  Anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner

  Kemikalieinspektionen  Konstgräsplaner och fallskydd

  IVL Svenska miljöinstitutet Mikroplast från konstgräs  - frågor och svar

Filer och dokument