Klimatstrategiskt program för Göteborg

I Göteborg har vi målet att minska våra utsläpp av växthusgaser till en hållbar och rättvis nivå senast 2050. För att nå målet har vi i Göteborgs Stad tagit fram ett klimatstrategiskt program som visar hur vi måste arbeta långsiktigt för att minska vår klimatpåverkan.

Göteborgs Stad ska gå före med långsiktigt hållbara lösningar

Vi i Göteborgs Stad ska gå före och leda utvecklingen mot en hållbar framtid men vi behöver tillsammans arbeta med långsiktiga lösningar inom olika områden. Alla måste medverka – Göteborgs Stad, näringslivet och göteborgarna.

Syftet med klimatprogrammet är att visa hur vi gemensamt kan minska våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser (metan, dikväveoxid med mera) genom långsiktiga lösningar. För att nå klimatmålet har programmet ett brett helhetsgrepp över fem områden; kommunikation och förutsättningar, samhällsplanering, energi, transport och konsumtion. Programmet ska vägleda oss i hur vi ska samordna och styra vårt klimatarbete i en långsiktigt hållbar riktning där insatser stödjer och förstärker varandra.

I klimatprogrammet ingår Göteborgs Stads energiplan som beskriver hur stadens energiförsörjning ska ske på ett långsiktigt hållbart och tryggt sätt. Alla svenska kommuner är skyldiga att ha en energiplan enligt lag.

Tillsammans ställer vi om till ett fossilfritt Göteborg

Göteborgs Stad har tagit fram klimatstrategiska programmet tillsammans med näringsliv, forskare och ideella organisationer. Om vi ska klara att begränsa stadens klimatpåverkan behöver alla arbeta för en omställning till en fossilfri stad.

Det finns en begränsning för vad Göteborgs Stad som kommun kan göra, men vi ska leda omställningen. I rapporten Fossilfritt Göteborg – vad krävs? har vi kartlagt vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-gradersmålet från FN:s klimatavtal 2015.

Det pågår arbete med att skapa ett nytt miljö- och klimatprogram. Det nya programmet är tänkt att börja gälla 2021. Då kan även Göteborgs Stad ha ett ledningssystem på plats som kan följa upp stadens arbete med programmet.

Nytt miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030