Göteborgs Stads miljöprogram och handlingsplan

Göteborgs Stads miljöprogram visar vad det är vi vill uppnå. I det finns stadens miljömål. I handlingsplanen för miljön samlas många av de åtgärder som bidrar till att minska stadens miljöpåverkan.

Varför ett miljöprogram?

Göteborgs Stads tolv miljömål ska hjälpa oss att skapa en god livsmiljö och en hållbar utveckling för staden. Du hittar miljömålen i miljöprogrammet tillsammans med sju åtgärdsstrategier som vi arbetar med för att  nå dessa mål:

  • Minskad klimatpåverkan
  • Ökad andel hållbart resande
  • Ökad resurshushållning
  • En sundare livsmiljö
  • Främjad biologisk mångfald
  • Tillgängliga och varierade parker och naturområden
  • Göteborgs Stad som föregångare

Göteborgs Stads miljöprogram 2013-2020

Det pågår arbete med att skapa ett nytt miljö- och klimatprogram. Det nya programmet är tänkt att börja gälla 2021. Då kan även Göteborgs Stad ha ett ledningssystem på plats som kan följa upp stadens arbete med programmet.

Nytt miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030

189 åtgärder för miljön

De sju åtgärdsstrategierna i det nuvarande miljöprogrammet konkretiseras i Göteborgs Stads handlingsplan för miljön med 189 åtgärder. Det handlar till exempel om att minska klimatpåverkan genom fossilfri fjärrvärme och att främja den biologiska mångfalden genom att värdera ekosystemtjänster i staden.

Alla Göteborgs Stads verksamheter är viktiga i arbetet med att nå våra miljömål. Åtgärderna i handlingsplanen för miljön är en del av allt som kommunen gör för att nå miljömålen.

Göteborgs Stads handlingsplan för miljön 2018-2020