Goda exempel på miljöarbete i Göteborgs Stad

Kommunens förvaltningar och bolag arbetar på olika sätt för att förbättra miljön i Göteborg. Här kan du läsa om några av dem.

Avfall och återvinning

Insamling av engångsgrillar 

Park- och naturförvaltningen samlar in engångsgrillar i parker och på badplatser. Grillarna placeras i speciella insamlingskärl och skickas vidare för sortering och återvinning. Grillplatser och insamling

Kretsloppsparken 

Kretsloppsparken Alelyckan kan du lämna allt du vill bli av med och handla begagnade möbler, byggvaror och andra saker till låga priser.

Förebygg avfall i Göteborgs Stad

...är Göteborgs Stads webbsida med råd, tips och stöd för hur man kan förebygga avfall i offentlig - och annan - verksamhet.

Tage – Göteborgs Stads interna återbrukssajt

Via tjänsten Tage kan Göteborgs Stads verksamheter annonsera ut möbler de inte längre använder och hitta sånt de själva behöver. Tage bidrar till att saker kan återanvändas i kommunens verksamheter istället för att bli avfall. Det är bra för både miljön och klimatet, och dessutom sparar kommunen pengar på att inte köpa nytt. Återbrukssajten Tage finns på Göteborgs Stads intranät och drivs av Göteborgs Stad Leasing AB.

Minska spridningen av mikroplast

Göteborgs Stad arbetar för att minska utsläppen av mikroplaster eftersom de är skadliga för miljön. Bland annat vill vi minska spridningen av mikroplast från stadens konstgräsplaner. En traditionell konstgräsplan är täckt av små kulor av gummigranulat. Men granulatet sprids utanför planerna via skor, regnvatten och snöröjning. Då hamnar det istället i dagvattenbrunnar och i naturen. För att stoppa det provar kommunen bland annat att använda andra mer miljövänliga material när nya konstgräsplaner byggs och att sätta "fällor" i dagvattenbrunnar för att hindra att mikroplaster sprids via vattnet.

För mer information, kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen.

Barn och skola

Miljöcertifieringar för förskolor och skolor

Många av Göteborgs Stads skolor och förskolor jobbar med miljöfrågor i det pedagogiska arbetet genom olika certifieringar. Det finns två modeller som har används i Göteborgs Stad: Grön Flagg samt Utmärkelsen Skola/förskola för hållbar utveckling.

Mer om Grön flagg
Förskolor med Utmärkelsen för hållbar utveckling
Skolor med Utmärkelsen för hållbar utveckling

Pedagogiska odlingsträdgårdar

Pedagogiska odlingsträdgårdar på skolgårdarna är ett sätt att skapa en lustfylld och pedagogisk utomhusmiljö tillsammans med eleverna.  I en pedagogisk odlingsträdgård kan man lära för livet, bland annat om livsviktiga processer som livscykler och kretslopp, men man kan också öva på matematik, svenska, engelska och naturorienterande ämnen. Barnen stimuleras till kreativitet och samarbete och blir mer fysiskt aktiva. 

På egna ben

På egna ben är en del av trafikkontorets pedagogiska verksamhet där trafikundervisning integreras i skolans arbete. En utmaning anordnas varje år där skolor anmäler sig och eleverna uppmuntras att ta sig till skolan på andra sätt än att åka bil. 

Uteklassrum - skolskog

Att arbeta och vara i naturen berikar undervisningen i skolan på många sätt. I naturen kan eleverna direkt översätta teoretiska kunskaper till praktiska, och nästan alla ämnen funkar bra utomhus.

Skolor kan samarbeta med kommunen om att anlägga uteklassrum med sittplatser på stockar för 25-30 barn. Målet är att ha omkring 100 uteklassrum spridda över hela staden.

Skolor kan också adoptera en plats i en skog där man vill vistas extra mycket. För mer information, kontakta park- och naturförvaltningen.

Vårstädning i skola och förskola 

Varje år i april vårstädar förskolor och skolor runt om i staden i satsningen Vi håller rent. Vårstädningen involverar cirka 56 000 deltagande barn och ungdomar och syftar till att minska nedskräpningen och förändra attityder. 

Giftfri förskola

I vår vardag finns tusentals olika kemikalier - i kläder, mat, leksaker, möbler och hygienprodukter. Barn får i sig kemikalier i högre grad än vuxna och deras kroppar är under utveckling, vilket gör att de är känsligare för kemikalier. Eftersom barn tillbringar en betydande del av sin vakna tid i förskolan, arbetar Göteborgs Stad för att minska mängden skadliga kemikalier just där. 

Buller

Kartläggning och åtgärder

Många göteborgare har höga ljudnivåer utanför sina bostäder, framförallt från vägtrafik. Stadens planerare använder kartläggningar dels för att förebygga nya bullerproblem, dels för att ta fram ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de problem som finns idag. Läs mer på sidan Buller och ljud.

Energi och klimat

Avloppsslam blir biogas

Gasendal är en biogasanläggning på Hisingen där avloppsslam från Ryaverket omvandlas till biogas, vilket bland annat innebär minskade koldioxidutsläpp. Gasendal drivs av Göteborg Energi.

Elanslutning av fartyg

Elanslutning innebär att fartygen stänger av motorerna när de lagt till i Göteborgs hamn och kopplar in el från land för att driva alla funktioner ombord. Det innebär minskade utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxid. Dessutom ger elkraft från land en tystare hamnmiljö. Göteborgs Hamn

Energirådgivning till göteborgarna

Göteborgs Stad ger energi- och klimatrådgivning till alla göteborgare. Du får råd om elavtal, uppvärmning, energisparande, bidrag för energiomställning med mera. 

Vindkraftskooperativet Västanvind

För att stimulera en klimatvänlig och hållbar elproduktion har Göteborg Energi tagit initiativ till vindkraftskooperativet Västanvind, som bygger på en vindkraftsutbyggnad där elen säljs till självkostnadspris till medlemmarna.

Internationellt samarbete

Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter att kommunen utbyter kunskap och utvecklar samarbete med andra aktörer i samhället. Läs mer om Internationellt miljösamarbete.

Luft

Dubbdäcksförbud

I Göteborg råder dubbdäcksförbud på Friggagatan och Odinsgatan för att minska partikelhalten i luften och minska bullret. Gatorna är två av de gator i Göteborg som har högst halter av skadliga partiklar i luften. Läs mer på sidan Dubbdäcksförbud

Luften just nu

Göteborgsluften övervakas dygnet runt av miljöförvaltningen. Luften just nu  ger dig en bild av hur luften är i centrala stan timme för timme. Du kan kolla luftkvaliteten innan du ger dig av hemifrån och välja ett färdsätt som bidrar till att vi får bättre luft - särskilt viktigt de dagar då halterna är höga.

Mat

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn är ett verktyg för att minska svinnet i stadens kök. Verktyget innehåller åtgärder i den del av måltidskedjan som köket ansvarar för, från menyplanering till resthantering, den innehåller också instruktioner vägning av kökssvinn och serveringssvinn. Det är fritt att använda Göteborgsmodellen för mindre matsvinn även för övriga verksamheter i och utanför Göteborgs Stad.
Läs mer om Göteborgs Stads arbete med att förebygga avfall

Miljömåltider

Göteborgs Stad arbetar med miljömåltider för att minska negativa miljökonsekvenser som är relaterade till produktion och konsumtion av mat.

Ett sätt att minska den negativa påverkan på miljön är att välja ekologiskt producerade livsmedel, eftersom de är producerade utan bekämpningsmedel eller konstgödsel. Arbetet med miljömåltider samordnas av miljöförvaltningen. Läs mer på sidan Miljömåltider.

Stadsnära odling

Stadsnära odling är en satsning för att stimulera småskalig och bostadsnära odling, gärna på nya och okonventionella ställen. Odlingar bidrar till att sprida kunskap och skapa kontakt mellan generationer och människor från olika delar av staden och världen. Målet är också att utveckla de odlings- och koloniområden som redan finns.

Miljöledningssystem

Göteborgs Stads miljöledningssystem

Med Göteborgs Stads miljöledningssystem kan förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad planera, genomföra, följa upp och förbättra sina insatser och arbetsformer så att staden kan nå miljömålen. Genom att använda en gemensam systematik kan hela staden ta sig an miljö- och klimatfrågor på ett mer samordnat sätt och med större kraft.

Trafik och transporter

Biogas till transportsektorn

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen arbetar för att utveckla produktionen av biogas till transportsektorn. Se filmen Biogas for transportation.

Godstransporter med tåg till hamnen

Genom att bygga järnvägsspår ända fram till kaj minskar lastbilstransporterna i Göteborg och i resten av landet. Det innebär minskad energianvändning och minskade utsläpp av luftföroreningar. 

Hämtning av hushållsavfall varannan vecka

Hämtning av hushållsavfall varannan vecka från villor är infört i hela Göteborg förutom södra skärgården. Syftet med förändringen är att minska antalet transporter, vilket minskar bränsleförbrukningen och utsläppen, men också att minska den tunga trafiken i småhusbebyggelse. Det är förvaltningen Kretslopp och vatten som ansvarar för sophämtningen.

Klimatkompensation för tjänsteresor

För att ställa om till ett mer hållbart resande lägger Göteborgs Stad på en klimatavgift på alla tjänsteresor med bil och flyg som görs i kommunens bolag och förvaltningar. Avgifterna från bilresor används till åtgärder för att miljöanpassa resandet inom organisationen. Avgifterna för flygresor betalas in till en kommungemensam fond för investeringar av åtgärder som minskar klimatpåverkan inom hela kommunen. Kommunens medarbetare har dessutom regler om att när det är möjligt undvika resor med bil och flyg och hellre åka kollektivt.

Nya vanor - För liv och rörelse 

För liv och rörelse är en kampanj för att få människor att  skapa nya vanor och ställa bilen. Kampanjen handlar om att guida och uppmuntra människor till andra sätt att ta sig fram. Finns numera på Facebook

Sparsam körning

Kommunens anställda som kör bil i jobbet har möjlighet att gå kurser i sparsamt körsätt. Syftet är att spara miljön och att minska slitaget på bilarna. Med sparsam körning kan man också få en snittbesparing av bränsleförbrukningen på 17 procent. Det är Göteborgs Stads Leasing AB som håller i kurserna. 

Lånecyklar

Göteborgs Stad har ett prioriterat mål att öka cyklandet i staden. Därför erbjuder kommunen lånecyklar till allmänheten i centrala staden. Lånecyklarna Styr & Ställ

GreenhackGBG

GreenhackGBG är Göteborgs Stads kanal för hållbara livsstilar, där medskapandet och görandet står i fokus. Vi tror att vi kan göra Göteborg hållbart tillsammans och bjuder in alla göteborgare att bidra med idéer, tankar och kunskap. Vi skapar en plattform för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet genom att både prata om och driva på omställningen till ett mer hållbart Göteborg. Vi finns på Facebook och Instagram under GreenhackGBG. Läs mer om GreenhackGBG.