Cirkulära Göteborg

Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad. Initiativets syfte är att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. I praktiken innebär det att gå från ett samhälle där vi förbrukar till ett samhälle där vi återbrukar. Det gör vi genom att ta bättre hand om det vi redan har.

Göteborg ska bli en hållbar stad. För att vi ska lyckas med det måste vi hitta sätt att designa, producera och använda våra resurser smartare. Till exempel genom att göra det lättare att återanvända, laga och dela istället för att köpa nytt och slänga. Därför driver, samordnar och stödjer Cirkulära Göteborg idéer och initiativ som skapar verkliga förutsättningar för ökat delande, återbruk och reparation. Arbetet görs tillsammans med Göteborgs Stads egna verksamheter, näringsliv, andra kommuner, civilsamhället och universitet och högskolor.

Det här vill Cirkulära Göteborg

Målet är att göra det enklare för både dig som göteborgare och för våra egna verksamheter att konsumera hållbart. Därför handlar Cirkulära Göteborg om:

  • Att göra det lätt för göteborgare och besökare att återbruka, dela och laga. Här ska Göteborgs Stad använda sina egna resurser för att underlätta, planera och stötta konkreta lösningar i göteborgarnas närområde. Exempel på sådana lösningar kan vara gör-det-själv-verkstäder, såsom cykelkök. Eller kvartersnära verksamheter där du kan laga, låna, byta och bygga nytt från gammalt, såsom Fixotek och gratisbutiker.

  • Att Göteborgs Stad tillsammans näringslivsaktörer ska erbjuda attraktiva lösningar som uppmuntrar till hållbar konsumtion. Till exempel genom att arbeta för fler cirkulära affärslägen i centrala Göteborg. Men också att stimulera näringslivsaktörer att designa och producera smartare produkter och tjänster. Exempelvis genom att ställa cirkulära krav vid inköp till stadens egna verksamheter.

  • Att Göteborgs Stad ska föregå med gott exempel genom att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi inom de egna förvaltningarna och bolagen. Till exempel genom att återanvända, reparera och laga möbler, istället för att slänga och köpa nytt. Det handlar också om att återbruka mer och minska på bygg- och rivavfallet när vi renoverar och bygger nytt.

Dags att bygga och riva cirkulärt!


Här hittar du en guide 
för dig som arbetar med offentlig upphandling av bygg- och rivningsprojekt. Guiden hjälper dig att ställa upphandlingskrav för att minska avfallet i bygg- och rivningsbranschen. Den innehåller rekommendationer och förslag på hur krav kan formuleras och successivt utvecklas fram till år 2030.

Guide med rekommendationer som PDF

Projekt för cirkulära upphandlingskrav i bygg- och rivningsbranschen

Materialet har tagits fram inom projektet Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg och rivningsprocessen som leddes av Göteborgs Stad under 2019Slutrapporten från projektet hittar du här:

Slutrapport Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen

Slutrapporten är också en sammanfattning av de delrapporter som har tagits fram under projektets gång. Alla delrapporter hittar du här: 

Framtidsscenario 2030: cirkulär upphandling i bygg- och rivningsprojekt (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2019)

Nulägesanalys och goda exempel (Forsen, Kjellgren Kaminsky och DGE, 2019)

GAP-analys (Forsen, Kjellgren Kaminsky och DGE, 2019)

Förutsättningar och rekommendationer för praktiskt genomförande (Forsen, Kjellgren Kaminsky och DGE, 2019)

Slutpresentationen av projektet livesändes den 27 november 2019.
Här kan du titta på sändningen i efterhand.

Storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande 2030

Dagens linjära bygg- och rivningsprojekt leder till stora uttag av jungfruliga och ändliga resurser och ger upphov till mycket avfall och stor klimatpåverkan. Stockholm, Göteborg och Malmö planerar att bygga mycket under den närmaste tioårsperioden och har samtidigt skarpa miljö- och klimatmål.

Dags att bygga och riva cirkulärt!

Cirkulärt byggande, som har stor potential att bidra till städernas miljö- och klimatmål, är ett nytt och komplext område som kräver utveckling och förändring hos flera olika aktörer. Initiativ tas på olika håll, men en utmaning är att få omställningshjulet att börja snurra i den takt som behövs för att nå målen. Här har offentlig upphandling och gränsöverskridande samverkan lyfts fram som viktiga verktyg för att skynda på utvecklingen. Beställarna är dock tveksamma till att ställa nya cirkulära krav, bland annat för risken att driva på kostnader och att inte få in några anbud i enskilda projekt.

En storstadsöverenskommelse som möjliggörare

Genom en storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande 2030, skulle storstäderna gå samman i ett gemensamt utvecklingsarbete, i nära dialog med branschen. Ambitionen och siktet är tydligt inställt på att tillsammans ta ansvar för att gå från ”nisch till mainstream”, med samverkansplattform och offentlig upphandling som möjliggörare och drivkraft. Storstäderna skulle genom denna överenskommelse åta sig att efterfråga cirkulära produkter och arbetssätt, som branschen kan leverera, med start nu. På så sätt garanteras en stor volym på efterfrågan över tid. Överenskommelsen skapar också incitament för en konstruktiv dialog med branschen, för att tillsammans "mogna" in i utvecklingsprocessen och undvika att fastna i enstaka, kostnadsdrivande spetsprojekt. Sammanfattningsvis bygger idén på att en långsiktig efterfrågan, garanterad volym över tid och en aktiv gränsöverskridande dialog skulle kunna få igång det önskade omställningsflödet och samtidigt ge trygghet och incitament för branschaktörer att ställa om.

Nu börjar utvecklingsprocessen! Vill du delta?

Under hösten 2020 kommer Cirkulära Göteborg, i samarbete med storstäderna, Delegationen för cirkulär ekonomi och flera andra intressenter, att titta närmare på hinder och möjligheter för en storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande 2030. Arbetet under hösten 2020 är ett första steg i ett större utvecklingsarbete. 

Filmad presentation av Storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande 2030

Presentation i pdf av Storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande 2030

Cirkulära möbelflöden

Cirkulära Göteborg underlättar för cirkulära möbelflöden i Göteborgs Stad. 

Möbelguiden Göteborgs Stad

Cirkulära upphandlingskrav för nyproducerade möbler

Slutrapport Cirkulära möbelflöden

Rapport Fysiskt Tage

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller idéer som kan bidra till omställningen från linjär till cirkulär ekonomi? Hör av dig till oss. Tillsammans får vi det att hända!

Kontaktperson är Nina Wolf, planeringsledare för Cirkulära Göteborg.

E-post: nina.wolf@kom.goteborg.se

Telefon: 031-36 80 811