Cirkulära Göteborg

Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad. Initiativets syfte är att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. I praktiken innebär det att gå från ett samhälle där vi förbrukar till ett samhälle där vi återbrukar. Det gör vi genom att ta bättre hand om det vi redan har.

Göteborg ska bli en hållbar stad. För att vi ska lyckas med det måste vi hitta sätt att designa, producera och använda våra resurser smartare. Till exempel genom att göra det lättare att återanvända, laga och dela istället för att köpa nytt och slänga. Därför driver, samordnar och stödjer Cirkulära Göteborg idéer och initiativ som skapar verkliga förutsättningar för ökat delande, återbruk och reparation. Arbetet görs tillsammans med Göteborgs Stads egna verksamheter, näringsliv, andra kommuner, civilsamhället och universitet och högskolor.

Det här vill Cirkulära Göteborg

Målet är att göra det enklare för både dig som göteborgare och för våra egna verksamheter att konsumera hållbart. Därför handlar Cirkulära Göteborg om:

  • Att göra det lätt för göteborgare och besökare att återbruka, dela och laga. Här ska Göteborgs Stad använda sina egna resurser för att underlätta, planera och stötta konkreta lösningar i göteborgarnas närområde. Exempel på sådana lösningar kan vara gör-det-själv-verkstäder, såsom cykelkök. Eller kvartersnära verksamheter där du kan laga, låna, byta och bygga nytt från gammalt, såsom Fixotek och gratisbutiker.

  • Att Göteborgs Stad tillsammans med näringslivsaktörer ska erbjuda attraktiva lösningar som uppmuntrar till hållbar konsumtion. Till exempel genom att arbeta för fler cirkulära affärslägen i centrala Göteborg. Men också att stimulera näringslivsaktörer att designa och producera smartare produkter och tjänster. Exempelvis genom att ställa cirkulära krav vid inköp till stadens egna verksamheter.

  • Att Göteborgs Stad ska föregå med gott exempel genom att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi inom de egna förvaltningarna och bolagen. Till exempel genom att återanvända, reparera och laga möbler, istället för att slänga och köpa nytt. Det handlar också om att återbruka mer och minska på bygg- och rivavfallet när vi renoverar och bygger nytt.

Samarbete för ett cirkulärt Göteborg 2030

Under hösten 2020 genomförde Cirkulära Göteborg, tillsammans med många olika aktörer från näringsliv, civilsamhälle, akademi och stadens förvaltningar och bolag förstudien Samarbete för ett cirkulärt Göteborg 2030. Totalt deltog cirka 150 personer i arbetet genom webbinarier, intervjuer med lokala politiker, samtal med experter inom cirkulärt omställningsarbete och omvärldsbevakning. Resultaten och rekommendationerna från förstudien kan vara av brett intresse, men riktar sig särskilt till beslutsfattare och nyckelaktörer som kan driva arbetet vidare gränsöverskridande i Göteborg som samhälle och till aktörer som ska leda omställningsarbetet internt inom Göteborgs Stad som organisation.

Syftet med förstudien var att undersöka behov, intresse och förutsättningar för en gemensam utvecklingsprocess för ett cirkulärt Göteborg 2030. Resultaten omfattar även inspel till en lokal cirkulär strategi och handlingsplan och ett förslag på gemensam utvecklingsprocess fram till 2030. Vi hoppas att denna förstudie kommer att bidra med värdefull kunskap och användas som beslutsunderlag i det fortsatta cirkulära omställningsarbetet i Göteborg.

Resultatet är tydligt. Intresset för ett cirkulärt Göteborg är stort. Det är dags för ett Göteborgsövergripande samarbete för ett cirkulärt Göteborg 2030, utifrån en lokal cirkulär strategi och handlingsplan, med fokus på action.

Ladda ner:

Slutrapport

Slutpresentation

Inspelning av slutpresentation

Storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande 2030

Dagens linjära bygg- och rivningsprojekt leder till stora uttag av jungfruliga och ändliga resurser och ger upphov till mycket avfall och stor klimatpåverkan. Stockholm, Göteborg och Malmö planerar att bygga mycket under den närmaste tioårsperioden och har samtidigt skarpa miljö- och klimatmål.

Dags att bygga och riva cirkulärt!

Under år 2019 ledde Cirkulära Göteborg projektet Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg-och rivningsprocessen, som finansie­rades av Vinnova. Syftet med projektet var att öka kunskapen om hur offent­lig upphandling kan fungera som verktyg för att driva på utvecklingen mot en cirkulär bygg- och rivningsprocess. Under projektet togs konkreta rekom­mendationer och förslag på hur cirkulära upphandlingskrav kan formuleras och successivt utvecklas fram till år 2030. Resultaten har samlats i två kommunikationsmaterial - en slutrapport och en sammanfattande guide. Förutom dessa, återfinns även samtliga delrapporter nedan.

Cirkulärt byggande, som har stor potential att bidra till städernas miljö- och klimatmål, är för många ett nytt och komplext område som kräver utveckling och förändring hos flera olika aktörer. Initiativ tas på olika håll, men en utmaning är att få omställningshjulet att börja snurra i den takt som behövs för att nå målen. Här har offentlig upphandling och gränsöverskridande samverkan lyfts fram som viktiga verktyg för att skynda på utvecklingen. Beställarna är dock tveksamma till att ställa nya cirkulära krav, bland annat för risken att driva på kostnader och att inte få in några anbud i enskilda projekt.

En storstadsöverenskommelse som möjliggörare

Under hösten 2020 genomfördes förstudien Storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande 2030 i ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Stockholms Stad, Malmö Stad och Delegationen för cirkulär ekonomi. Arbetet finansierades och leddes av Göteborgs Stad, genom initiativet Cirkulära Göteborg på Demokrati och medborgarservice.

En Storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande 2030 kan beskrivas som en kraftsamling mellan storstäderna, i nära samarbete med branschen. En gemensam strategi för att stimulera och successivt skala upp cirkulärt byggande från nisch till mainstream i praktiken, där kostnaderna för omställningen kan hållas nere för både beställare och utförare. Sex delstrategier tog form under förstudien, som tillsammans ansågs skapa en helhet med potential att nå önskad effekt:

  • Samarbete mellan storstäderna
  • Gemensam viljeyttring
  • Gemensamma krav
  • Utvecklingsdialog – städer/bransch
  • Kostnadseffektiv volymefterfrågan
  • Verka för nya styrmedel och innovation

Förstudieresultaten indikerar tydligt att en storstadsöverenskommelse skulle kunna påskynda och skala upp omställningen och samtidigt göra den mer kostnadseffektiv för alla parter, genom ökad efterfrågan och stärkt konkurrenskraft. Resultaten visar också på en potential till ökad måluppfyllelse och att den skulle kunna bidra till att göra offentlig upphandling till ett starkare verktyg i omställningsarbetet, genom att sänka tröskeln för beställare att ställa cirkulära krav. En storstadsöverenskommelse skulle också kunna hjälpa storstäderna att prioritera och samordna utvecklingsinsatserna.

Under förstudien genomfördes inledande förankringsarbete och kunskapsinsamling för att ta reda på potential, incitament och förutsättningar för en storstadsöverenskommelse. Cirka 200 personer från en bredd av olika organisationer deltog på olika sätt i arbetet under 2020. Resultat och rekommendationer från förstudien vänder sig bland annat till offentliga beställare, beslutsfattare och utförare inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi hoppas att rapporten ska kunna fungera som ett kunskaps- och beslutsunderlag för ett fortsatt, gemensamt utvecklingsarbete mellan storstäderna och branschen.

Ladda ner: 

Storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande 2030:

Slutrapport

Slutpresentation (pdf)  Kontaktuppgifterna i presentationen stämmer inte längre. Nina Wolf är numera strategiansvarig för cirkulär ekonomi för Göteborgs Stad och har en ny e-postadress: nina.wolf@gsl.goteborg.se

Inspelning av slutpresentationen

Dags att bygga och riva cirkulärt:

Dags att bygga och riva cirkulärt  slutrapport

Dags att bygga och riva cirkulärt Guide med rekommendationer för dig som är offentlig upphandlare

GAP-Analys  Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen

Förutsättningar och rekommendationer för cirkulär upphandling och cirkulära projekt

Nulägesanalys och goda exempel

Cirkulärt upphandlingsscenario

Cirkulära möbelflöden

Cirkulära Göteborg underlättar för cirkulära möbelflöden i Göteborgs Stad. 

Ladda ner: 

Möbelguiden Göteborgs Stad

Cirkulära upphandlingskrav för nyproducerade möbler

Slutrapport Cirkulära möbelflöden

Rapport Fysiskt Tage

Fixotek

Fixoteket är en mötesplats där allmänheten kan laga, låna, byta och bygga för att förlänga livet på prylar och material. År 2017-19 ledde Cirkulära Göteborg ett RE:Source-finansierat projekt för att utveckla och testa kvartersnära mötesplatser, som fick namnet Fixotek. I följande dokument återfinns erfarenheter och lärdomar av att planera, starta och driva fixotek. Vi hoppas att detta kan hjälpa dig som till exempel arbetar i en kommun, ett bostadsbolag eller en förening, eller är privatperson och vill starta ett fixotek.

Ladda ner: 

Fixoteket handbok

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller idéer som kan bidra till omställningen från linjär till cirkulär ekonomi? Hör av dig till oss. Tillsammans får vi det att hända!

Kontaktperson är Nina Wolf, strategiansvarig för cirkulär ekonomi för Göteborgs Stad.

E-post: nina.wolf@gsl.goteborg.se