Det gör Göteborgs Stad

Göteborgs Stad vill vara en föregångare när det gäller miljöarbete och stadsutveckling. För att nå stadens lokala miljömål krävs många åtgärder och ett stort engagemang. Arbetet för att nå en hållbar utveckling sker på bred front inom stadens verksamheter.

Göteborgs Stads miljöprogram visar vad det är vi vill uppnå. I den finns stadens miljömål. I handlingsplanen för miljön samlas många av de åtgärder som bidrar till att minska stadens miljöpåverkan.

I Göteborg har vi målet att minska våra utsläpp av växthusgaser till en hållbar och rättvis nivå senast 2050. För att nå målet har vi i Göteborgs Stad tagit fram ett klimatstrategiskt program som visar hur vi måste arbeta långsiktigt för att minska vår klimatpåverkan.

Göteborg har tagit fram ett program för biologisk mångfald, som pekar ut vägen för hur staden ska ha ett rikt växt- och djurliv i framtiden.

Miljögifter är skadligt för människan. Göteborgs Stad arbetar därför för giftfria miljöer. Det gör vi genom Kemikalieplanen.

Göteborgs Stad planerar och bygger för att skapa en trivsam och attraktiv stad med tillgång till goda ljudmiljöer. Därför arbetar vi med en rad åtgärder både för att minska bullret och för att förhindra nya bullerproblem.

Kommunens förvaltningar och bolag arbetar på olika sätt för att förbättra miljön i Göteborg. Här kan du läsa om några av dem.

Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad. Initiativets syfte är att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. I praktiken innebär det att gå från ett samhälle där vi förbrukar till ett samhälle där vi återbrukar. Det gör vi genom att ta bättre hand om det vi redan har.

Varje år serveras cirka 19 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg i Göteborg. Maten har en stor miljöpåverkan och därför är målet att öka andelen miljömåltider som serveras i stadens verksamheter.

I vår vardag finns tusentals olika kemikalier - i kläder, mat, leksaker, möbler och hygienprodukter. Barn får i sig kemikalier i högre grad än vuxna och deras kroppar är under utveckling, vilket gör att de är känsligare för kemikalier. Eftersom barn tillbringar en betydande del av sin vakna tid i förskolan, arbetar Göteborgs Stad för att minska mängden skadliga kemikalier just där.

Göteborgs Stad arbetar för att minska utsläppen av mikroplaster då det är skadligt för miljön. Bland annat handlar det om att minska spridningen av mikroplast från stadens konstgräsplaner. En traditionell konstgräsplan är täckt av gummigranulat (små plastkulor). Granulatet riskerar att spridas med regnvatten, snöröjning och spelare till dagvattenbrunnar och omgivande natur.

Gothenburg Climate Partnership (GCP) är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad som arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Vi är övertygade om att vägen till lägre koldioxidutsläpp går via mätbara, handfasta projekt med fokus på klimatnytta.

På den här sidan har vi samlat material från projektet Hållbara livsstilar som ska underlätta för dig som arbetar med förändring för hållbar samhällsutveckling. Det kan handla om insatser inom såväl social, ekonomisk som ekologisk hållbarhet som syftar till att förändra individens val eller beteende. Det kan också handla om att skapa förutsättningar och sammanhang som gör det enklare för individen att leva hållbart.