Det gör Göteborgs Stad

Göteborgs Stad vill vara en föregångare när det gäller miljöarbete och stadsutveckling. För att nå stadens lokala miljömål krävs många åtgärder och ett stort engagemang. Arbetet för att nå en hållbar utveckling sker på bred front inom stadens verksamheter.

Göteborgs Stads miljöprogram och handlingsplan

Göteborgs Stads miljöprogram visar vad det är vi vill uppnå. I det finns stadens miljömål. I handlingsplanen för miljön samlas många av de åtgärder som bidrar till att minska stadens miljöpåverkan.

Nytt miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030

Nu finns det ett förslag på ett nytt miljö- och klimatprogram som ska driva och öka takten i stadens arbete för en ekologiskt hållbar stad – för naturen, klimatet och människan.

Klimatstrategiskt program för Göteborg

I Göteborg har vi målet att minska våra utsläpp av växthusgaser till en hållbar och rättvis nivå senast 2050. För att nå målet har vi i Göteborgs Stad tagit fram ett klimatstrategiskt program som visar hur vi måste arbeta långsiktigt för att minska vår klimatpåverkan.

Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Göteborg har ett program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, som visar vägen för hur staden ska ha ett rikt växt- och djurliv i framtiden.

Kemikalieplan för Göteborgs Stad

Miljögifter är skadligt för människan. Göteborgs Stad arbetar därför för giftfria miljöer. Det gör vi genom Kemikalieplanen.

Åtgärdsprogram mot buller

Göteborgs Stad planerar och bygger för att skapa en trivsam och attraktiv stad med tillgång till goda ljudmiljöer. Därför arbetar vi med en rad åtgärder både för att minska bullret och för att förhindra nya bullerproblem.

Goda exempel på miljöarbete i Göteborgs Stad

Kommunens förvaltningar och bolag arbetar på olika sätt för att förbättra miljön i Göteborg. Här kan du läsa om några av dem.

Cirkulära Göteborg

Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad. Initiativets syfte är att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. I praktiken innebär det att gå från ett samhälle där vi förbrukar till ett samhälle där vi återbrukar. Det gör vi genom att ta bättre hand om det vi redan har.

Giftfri förskola

I vår vardag finns tusentals olika kemikalier - i kläder, mat, leksaker, möbler och hygienprodukter. Barn får i sig kemikalier i högre grad än vuxna och deras kroppar är under utveckling, vilket gör att de är känsligare för kemikalier. Eftersom barn tillbringar en betydande del av sin vakna tid i förskolan, arbetar Göteborgs Stad för att minska mängden skadliga kemikalier just där.

Minska mikroplast från konstgräs

Göteborgs Stad arbetar för att minska utsläppen av mikroplaster då det är skadligt för miljön. Bland annat handlar det om att minska spridningen av mikroplast från stadens konstgräsplaner. Vid bygge av ny eller byte av befintlig konstgräsplan prövar därför staden alternativa material istället för gummigranulat.

Gothenburg Climate Partnership - näringsliv och stad i samverkan för klimatet

Gothenburg Climate Partnership (GCP) är ett långsiktigt och aktivt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad för att minska vår klimatpåverkan. Här sammanför vi regionens miljökompetens i mätbara, handfasta projekt med fokus på klimatnytta. GCP processleds av Business Region Göteborg.

Hållbara livsstilar

På den här sidan har vi samlat material från projektet Hållbara livsstilar som ska underlätta för dig som arbetar med förändring för hållbar samhällsutveckling. Det kan handla om insatser inom såväl social, ekonomisk som ekologisk hållbarhet som syftar till att förändra individens val eller beteende. Det kan också handla om att skapa förutsättningar och sammanhang som gör det enklare för individen att leva hållbart.

Fossilfritt Göteborg

Göteborg ska vara en föregångare inom miljöområdet och en av världens mest framåtsträvande städer, för att möta tidens klimat- och miljöutmaningar.