Parker och planteringar

I Göteborg finns många parker av olika storlek och karaktär. En del parker är naturliga grönområden, andra är av mer anlagd karaktär, som till exempel Slottsskogen och Trädgårdsföreningen.

Hitta parker och planteringar

I Göteborg finns många parker av olika storlek och karaktär. En del parker är naturliga grönområden, andra är av mer anlagd karaktär, som till exempel Slottsskogen och Trädgårdsföreningen.

Om Göteborgs parker och planteringar

Här kan du läsa mer om Göteborgs parker och om hur vi arbetar med att skapa ett grönare, skönare och mer blommande Göteborg.

Blomsteråkrar gynnar biologisk mångfald

2017 planterade park- och naturförvaltningen små blomsteråkrar på prov på olika platser i Göteborg. De blev uppskattade inslag i stadsmiljön och har därför blivit återkommande.

Invasiva växter

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt har blivit flyttade till en ny miljö, där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar. I Sverige finns mer än 2000 främmande arter. Cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva.

Träd i staden

Göteborgs träd är viktiga för staden och dess invånare på många olika sätt. Träden är ett viktigt estetiskt element i stadsbilden och trädalléerna gör stadens stråk tydligare.

Frågor och svar om träd

Det pågår många återplanteringar och nyplanteringar av träd i staden just nu och park- och naturförvaltningen får in frågor och synpunkter kring de olika trädprojekten. Här följer svar på några vanliga frågor.

Skötsel, renhållning av parker

I Göteborg finns cirka 2000 hektar kommunal parkmark. Stadens parker är av olika storlek och karaktär, en del är naturliga grönområden och andra har en mer anlagd parkkaraktär. Parkerna är viktiga mötesplatser och rekreationsområden för både göteborgare och besökare. För att vi ska trivas och känna oss trygga i stadens parker är det viktigt att de sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Skötsel av gräsmattor

Göteborgs Stad vill att det ska finnas en variation i stadsmiljön och det gäller även gräsmattorna. Därför klipper vi gräsmattorna olika ofta.

Aktuellt