Skötsel, renhållning av parker

I Göteborg finns cirka 2000 hektar kommunal parkmark. Stadens parker är av olika storlek och karaktär, en del är naturliga grönområden och andra har en mer anlagd parkkaraktär. Parkerna är viktiga mötesplatser och rekreationsområden för både göteborgare och besökare. För att vi ska trivas och känna oss trygga i stadens parker är det viktigt att de sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Park- och naturförvaltningen arbetar för att skapa en ren och snygg stad, utifrån de ekonomiska förutsättningar som förvaltningen har. För att uppnå en grundläggande trivsel och trygghet i parker, naturområden och på badplatser prioriteras skötselåtgärder på platser och ytor som används mest.

Prioriteringar i skötseln av stadens utemiljöer med anledning av pandemin

Servicenivåerna kommer att vara lägre i Göteborgs naturområden fram till 8 mars. Anledningen är att verksamheten som utför kvalitetshöjande uppdrag i kommunens naturområden som arbetsrehabiliterande insats är pausade fram till dess. De som utför ordinarie skötsel av kommunens utemiljöer kommer till viss del att kunna prioritera om sin verksamhet efter att vinterväghållning och ordinarie renhållning är utförd, men skötselnivåerna i våra naturområden kommer ändå att vara lägre än vanligt. Därför är det extra viktigt att vi hjälps åt med att hålla rent i våra naturområden under den här perioden. Om soptunnan är full eller om det saknas soptunna – ta med ditt skräp hem. Tack för att du tar ansvar!

Så här håller vi rent

Städning och tömning av papperskorgar sker kontinuerligt i stadens parker. Hur ofta det sker beror på hur mycket parkerna används.

Både sopmaskin, plocktänger och borstar används vid städningen. Under sommarmånaderna spolas också vissa ytor rena.

Ogräsbekämpning utan kemikalier

I Göteborgs Stad används inga kemiska medel för att ta bort ogräs. All ogräsrensning utförs manuellt och på ett sådant sätt att inte jorden förs bort från ytan. Hur ofta ogräsrensning sker varierar beroende på var det växer.

Gräsklippning efter användning

Stadens gräsytor vårdas för att vara slitstarka för olika former av aktiviteter. Samtidigt som de har en estetisk funktion och pryder staden har de också stor betydelse, som helhet, för den biologiska mångfalden.

Hur ofta gräset klipps beror på var de ligger och vad de används till. Gräsytor i parker och vid lekplatser klipps till exempel oftare än gräsytor i trafikmiljö. På många ytor lämnas gräsklippet kvar, när det bryts ner frigörs näringsämnen som återgår till marken. En del gräsytor är slåtterytor och äng som gynnar den biologiska mångfalden. De ger livsrum åt humlor, bin och andra insekter.

Vill du läsa mer om Göteborg Stads arbete med biologisk mångfald?
Läs gärna ”Parker och naturområden. Handbok för ett varierat växt- och djurliv” (öppnas i nytt fönster)

Estetiska planteringar för biologisk mångfald

Stadens planteringar är inte bara vackra att titta på, de har också ett stort värde för den biologiska mångfalden. Ytorna sköts så att växterna är i god kondition och att planteringarna har ett högt estetiskt värde.

Buskar för rum, prydnad och skydd

Buskage i parker fungerar som prydnad och rumsskapare i stadsmiljön. Samtidigt är buskage också viktiga skyddsmiljöer för fåglar och andra mindre djur. Skötseln av buskage ska se till att de är i god kondition, uppfyller sina funktioner och ibland även skapa ett för arten karaktäristiskt utseende.

Träd i stadsmiljö

Stadens träd har både en estetisk och en rumsskapande funktion. Dessutom har träden en stor betydelse för stadens biologiska mångfald. Skötseln och tillsynen ska skapa säkra träd i god kondition, som uppfyller sin funktion.

Beskärning av träd utförs av fackmän, på ett sådant sätt att den för växten karaktäristiska formen inte förändras.

Liv i död ved

Många organismer är helt beroende av gamla träd eller död ved för fortplantning, föda, skydd eller som livsmiljö. I parker i naturmiljö lämnas därför ofta död ved kvar.