Om naturreservat

I ett naturreservat är djur, växter och naturtyper särskilt skyddade. Naturreservat finns också för att bevara områden för friluftslivet. I Göteborg finns 15 (snart 17) naturreservat som sköts av både kommunen och Västkuststiftelsen.

Vad är ett naturreservat?

Ett naturreservat är mer skyddat än ett naturområde och där finns fler regler om vad du får och inte får göra. Reglerna är olika för varje naturreservat men det kan handla om att du inte får avverka, jaga, fiska, tälta eller ha din hund lös. Vad som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka natur- och friluftsvärden man vill skydda.

Läs mer om vad som gäller för varje naturreservat på Länsstyrelsens webbplats

Göteborgs Stads naturreservat

Göteborgs Stad sköter fem naturreservat:

Övriga naturreservat sköts framför allt av Västkuststiftelsen. Du hittar alla naturreservat i Göteborg på Länsstyrelsens webbplats.

Både kommunen och Länsstyrelsen kan besluta om att bilda naturreservat.

Naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård

Byggnadsnämnden har den 6 februari 2018 beslutat att bilda naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård med tillhörande skötselplan och föreskrifter inom stadsdelen Askim. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken.

Beslut om naturreservat för Stora Amundön och Billdals skärgård med bilagor finns tillgängligt här.

Nya naturreservat i Göteborg

Göteborgs Stads översiktsplan föreslår att bilda nya naturreservat, bland annat för:

Läs mer om kommunens planer för fler naturreservat.