Ansök om tillstånd eller dispens i naturreservat

Tillstånd och dispens krävs ofta för åtgärder och aktiviteter inom naturreservat.

Vilken myndighet söker jag hos?

Om du vill göra åtgärder och/eller aktiviteter i ett av kommunens naturreservat ansöker du om dispens eller tillstånd här i kommunens e-tjänst. För åtgärder och/eller aktiviteter i naturreservat som skyddats av Länsstyrelsen söker du dispens eller tillstånd hos Länsstyrelsen.

Kommunala naturreservat i Göteborg

Vilka åtgärder och aktiviteter i naturreservat kräver tillstånd eller dispens?

För varje naturreservat finns föreskrifter som anger vad som är förbjudet att göra i området. Varje naturreservat är unikt och därför varierar naturreservatens syften och föreskrifter. Olika föreskrifter gäller dessutom för allmänheten, markägare och förvaltare av reservaten.

Exempel på åtgärder som kan kräva tillstånd eller dispens:

 • anordna större evenemang, till exempel tävlingar.
 • gräva, schakta, fälla träd eller ordna upplag.
 • anlägga mark- eller luftledning, eller ledning i vatten.
 • bygga hus eller brygga.

Tillstånd

I naturreservatets föreskrifter kan du läsa vilka åtgärder eller aktiviteter som du behöver söka tillstånd för. För att du ska kunna få tillstånd ska åtgärderna stämma överens med naturreservatets syften. Kommunen kan dessutom ha särskilda krav på när, var och hur åtgärderna ska utföras. I ansökan behöver du motivera varför du behöver genomföra åtgärden eller aktiviteten.

Dispens

Du behöver ansöka om dispens om du vill göra något som är förbjudet enligt naturreservatets föreskrifter. För att du ska kunna få dispens från förbudet ska åtgärderna stämma överens med reservatets syften och du behöver även kunna motivera åtgärden med särskilda skäl. Till exempel varför du måste gräva eller schakta i ett naturreservat. Stadsbyggnadskontoret gör en bedömning om det går att lämna en dispens eller inte.

Kompensationsåtgärder

Om du söker dispens från ett förbud måste du även planera för hur du kan kompensera för den skada på naturmiljön som dina aktiviteter kan ha på naturmiljön i naturreservatet. Dessa kompensationsåtgärder ska du beskriva i din ansökan. En kompensation kan till exempel vara att du planterar nya träd om åtgärden innebär att du måste ta ner befintliga träd.

Kartor och ritningar

Till din ansökan behöver du bifoga en karta med aktuellt område inritat. Det kan räcka med en ring på en karta, beroende på vad som göras. Om du ska bygga något behöver du även skicka med en skiss eller ritning. Detaljerade fotografier från platsen kan underlätta handläggningen av ärendet.

Andra tillstånd som kan behövas för åtgärden eller aktiviteten

Tillstånd från markägare och polis vid tävlingar
Om du planerar att anordna tävlingar eller liknade aktiviteter kan du även behöva söka tillstånd hos markägare och/eller polisen. Park- och naturförvaltningen förvaltar de kommunala naturreservatet och du behöver även ta kontakt med dem innan du påbörjar aktiviteten eller åtgärder. Här hittar du kontaktuppgifter till park- och naturförvaltningen.

Strandskyddsdispens för åtgärder inom strandskyddat område
Om du planerar att genomföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du i allmänhet även ansöka om strandskyddsdispens. Om du är osäkert på om det du vill göra kräver en strandskyddsdispens eller inte kan du ta kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice. Du ansöker om strandskyddsdispens hos stadsbyggnadskontorets byggavdelning. Kommunens handläggare gör en samlad bedömning när du ansöker om både strandskyddsdipsens och dispens/tillstånd enligt naturreservatets föreskrifter.

Anmälan eller tillstånd för åtgärder som påverkar vattendrag
Om du planerar att göra åtgärder som förändrar ett vattendrags djup eller läge, avvattnar mark, leder bort eller ökar mängden grundvatten, så kallas det för vattenverksamhet. Du måste i allmänhet anmäla eller söka tillstånd för sådana åtgärder hos Länsstyrelsen.

Information och regler

Alla beslut debiteras

Alla beslut debiteras, även avslag och avvisade ansökningar. Återtar du din ansökan innan beslut, debiteras du inget. Din ansökan kan avvisas, om vi inte har fått in efterfrågade kompletteringar inom utsatt tid. Läs mer under avgifter och taxa.

För snabbare hantering av ditt ärende var noga med vem som är mottagare av fakturan. Söker du som privatperson skickas fakturan till din hemadress. Söker du som ombud, ska det framgå i ansökan vem som är fakturamottagare och dennes fakturauppgifter.

Observera att signering med personligt e-legitimation automatisk gör dig som sökande i ärendet om inget annat anges. Det innebär att fakturan kommer ställas till dig personligen även då du anger dig själv i ansökan som ombud men saknar fakturauppgifter.

Hur lång tid tar ansökan?

Handläggningen av en ansökan om dispens/tillstånd tar ca 3 månader. Beslutet tas av byggnadsnämnden som har sammanträde en gång i månaden. Du bör därför ansöka i god tid innan den planerade åtgärden eller aktiviteten.

Gör ingen åtgärd innan du har fått tillstånd eller dispens.

Du får inte börja arbetet innan du fått dispens/tillstånd. Vänta därför med att riva befintliga byggnader eller påbörja förberedelsearbeten.

Hur länge gäller beslutet om dispens?

En dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Det finns ingen tidsbegränsning för ett tillstånd om det inte står angivet i beslutet.

Hur följer kommunen upp godkända dispenser och tillstånd?

Kommunen följer upp godkända dispenser och tillstånd genom att till exempel inspektera åtgärder och aktiviteter på plats i naturreservatet.

Så här gör du

Det här behöver din ansökan innehålla:

 • Fastighetsbeteckning och gärna gatuadress om det finns. Om du inte vet fastighetsbeteckningen, kan du få reda på den genom att ta kontakt med stadsbyggnadskontorets kundservice.

 • Tidpunkt när verksamheten eller åtgärden planeras att genomföras. Det kan hända att du inte kan genomföra åtgärden när du har tänkt, om tidpunkten till exempel infaller med fåglars häckning eller fiskars lek i vattendrag.

 • Vad som planeras och hur det ska genomföras, till exempel storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut, buller.

 • Ange numret på den eller de föreskrifter som ansökan anser till exempel A6 eller C1. Detta hittar du i beslutet för det aktuella naturreservatet.

 • En beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturmiljön.

 • Beskrivning av vilken hänsyn som kommer att tas för att begränsa eventuella skador.

 • Beskriv vilka särskilda skäl som finns för att en dispens ska kunna prövas.

 • Förslag på hur intrånget kommer att kompenseras om det krävs. Intrånget kan kompenseras i naturreservatet eller i något annat område.

 • Bifoga karta och andra relevanta handlingar.

 • Sökandens namn, adress, telefon och en e-postadress.

 • Om du planerar att göra stora ingrepp i naturreservatet kan du behöva bifoga en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till din ansökan.

 • Behöver du mer information om din ansökan kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice.

Ansök om dispens eller tillstånd i naturreservat