Få hjälp att hitta föreningslokal

Tillhör du en förening eller är en kulturaktör på jakt efter en lokal att långtidshyra? Göteborgs Stads lokalförmedling hjälper till att förmedla och hyra ut kommunens lokaler till stadens kultur- och föreningsliv.

Vilka lokaler finns att hyra? 

Lokalförmedlingen är en del av idrotts- och föreningsförvaltningens verksamhet.

De lokaler som lokalförmedlingen förmedlar är lokaler som ägs av olika förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad eller av föreningar och som är lämpliga för kultur- och föreningsliv. Det handlar exempelvis om kanslilokaler, ateljéer och lokaler för att bedriva musik-, dans-, teater eller idrottsaktiviteter.

Lokalförmedlingen hjälper endast till att förmedla lokaler:

 • som hyrs ut med hyresavtal under en längre tid (minst ett år) eller tills vidare.
 • till föreningar och kulturaktörer som har verksamhet som inte kan bedrivas i de lokaler som kommunen hyr ut per timma eller säsongsvis (korttidsuthyrning). Det kan exempelvis handla om verksamheter som behöver: 

 • ha tillgång till en lokal dygnet runt eftersom verksamheten är så pass stor och aktiviteterna många. 

 • hyra ett förråd eller ett förvaringsutrymme. 

 • en lokal som kan anpassas eller byggas om utifrån verksamhetens behov.

Har ni verksamhet som kan bedrivas i/på Göteborgs Stad bollplaner, sporthallar, gymnastiksalar, ishallar, simhallar eller möteslokaler kan ni boka tider per timma eller säsongsvis i stadens e-tjänst för bokning av lokaler.

Vilka verksamheter kan få hjälp? 

Lokalförmedlingen hjälper till att förmedla lokaler till verksamheter som har i syfte att främja folkhälsan, kulturlivet eller verksamhet med social eller sammanhållande inriktning.

Vi prioriterar verksamheter som riktar sig direkt till barn/ungdomar, personer med funktionsnedsättning och pensionärer från 65 år eller till socialt utsatta grupper. Verksamhet som är av vikt för Göteborgs kulturliv prioriteras också.

Kriterier

När sökande är en ideell förening eller liknande organisation ska den: 

 • bedriva ideell verksamhet och ändamålet ska vara ideellt. 

 • ha av medlemmar godkända stadgar, en ansvarig styrelse och revisor samt fungera enligt demokratiska principer. 

 • vara berättigade till stöd från någon av Göteborgs Stads bidragsgivande förvaltningar.

I de fall där verksamheten och ändamålet inte är ideellt, ska sökande:

Dessutom ska sökande i båda fallen:

 • följa rådande lagstiftning. 

 • ha lokal anknytning så att lokalen kommer göteborgarna till gagn. 

 • ha allmänintresse och vara öppen för alla om inte sakliga och godtagbara skäl finns för undantag. 

 • verka för lika rättigheter och möjligheter till delaktighet och deltagande oberoende av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. 

 • vid förfrågan lämna in de handlingar som efterfrågas (ex årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, stadgar, medlemslista eller motsvarande). 

 • ha beslutat, på uppdrag av medlemmarna och utifrån medlemmarnas behov, vad för lokal och till vilken kostnad den kan hyras. 

 • innan hyresavtalet träder i kraft ha lämnat in en beskrivning av för vilken verksamhet, i vilken omfattning och till vilket ändamål lokalen ska nyttjas. Eventuella förändringar av föreningens verksamhet och ändamål ska anmälas till idrotts- och föreningsförvaltningen under hyrestiden. 

Hur får vi hjälp att hitta lokal? 

För att lokalförmedlingen ska kunna hjälpa er i sökandet efter en lokal behöver ni fylla i det här kontaktformuläret där ni beskriver er verksamhet, vilken typ av lokal ni är i behov av och i vilket område ni söker lokal.

Lokalförmedlingen tar därefter kontakt med er för att tillsammans gå igenom vilka möjligheter det finns.  

Hur får vi hjälp att hyra ut vår lokal? 

Har er verksamhet lokaler att hyra ut, eller som kan användas av fler? Lokalförmedlingen kan hjälpa er att komma i kontakt med föreningar och kulturaktörer som söker lokaler att hyra.

Kontakta lokalförmedlingen och beskriv er verksamhet samt vilken typ av lokal ni har att hyra ut. Kontaktuppgifter finns längre ned på den här sidan.