Jobba för ett mer inkluderande föreningsliv

För att alla på riktigt ska känna sig välkomna i en förening krävs samtal, reflektion och ett gemensamt arbete. Här finns ett metodmaterial som kan hjälpa din förening i arbetet med att tala om osynliga regler eller antaganden, som gör att aktiviteterna, styrelsemötena och omklädningsrummen passar några men stänger ute andra.

Metodmaterial för inkludering — Normer och trygga möten

Göteborgs Stad vill uppmuntra ett demokratiskt och inkluderande föreningsliv. Ett föreningsliv där alla - utifrån intresse och engagemang - har möjlighet att delta och vara delaktiga.

Metodmaterialet är en av åtgärderna i Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor som kommunfullmäktige fattade beslut om 2017. Fokus ligger därför på hur ett arbete för att granska utestängande normer behöver göras för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera på ett likvärdigt sätt ska kunna delta i föreningslivet.

Metodmaterialet har tagits fram av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter på uppdrag av Göteborgs Stad. Med samtal, reflektion och arbete kan föreningslivet i Göteborg bli en välkomnade och inkluderande arena för gemenskap.

I första delen av materialet hittar du kunskap om inkludering, diskriminering, normer och normkritik. Varje avsnitt avslutas med reflektionsfrågor som du gärna får börja fundera på, antingen själv eller tillsammans med andra i din förening.

I slutet av materialet hittar du guider för hur din förening kan ta fram policys och handlingsplaner för att arbeta vidare med inkludering samt övningar för att skapa samtal och reflektioner kring normer och inkludering tillsammans med varandra.


Filer och dokument