Starta en förening

Här får du grundläggande kunskap om hur du gör för att starta en ideell förening.

Vad är en ideell förening?

En ideell förening:

 • är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse eller en idé utan vinstintresse
 • bygger på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna
 • ska bygga på demokratiska principer och att människor kan bli medlemmar i föreningen
 • är en juridisk person.

Hur startar jag en ideell förening?

När minst tre personer vill bilda en förening samlas de och genomför ett bildande möte. På mötet väljs en interimsstyrelse (tillfällig styrelse) som bör bestå av minst tre personer (ordförande, sekreterare och kassör).

Vilken uppgift har interimsstyrelsen?

Interimsstyrelsen uppgift är att förbereda det första årsmötet då föreningen ska bildas och den riktiga styrelsen ska väljas av mötesdeltagarna.

Det innebär bland annat att ta fram förslag på:

 • på vilka regler (stadgar) som ska gälla

 • vad föreningen ska heta

 • hur stor medlemsavgiften ska vara

 • vilka som ska vara styrelseledamöter.

Interimsstyrelsen ska också kalla intresserade personer till årsmötet.

Vad ska man besluta om på första årsmötet?

På mötet då föreningen bildas ska alla som är med ha samma möjligheter att diskutera och påverka vad som bestäms.

De här frågorna behöver man besluta om:

 • namn på föreningen
 • stadgar
 • styrelse
 • revisorer
 • medlemsavgift

Vad ska man göra efter första årsmötet?

Efter första årsmötet ska den nyvalda styrelsen:

 • Kontakta Skatteverket, som ger föreningen ett organisationsnummer. Man måste inte registrera föreningen, men det är bra att ha ett organisationsnummer. Är ni en idrottsförening och vill gå med i ett förbund kontaktar ni Riksidrottsförbundet eller det förbund som ni vill gå med i så hjälper de er att bli registrerade.
 • Kassören ska öppna ett bank- eller plusgirokonto för föreningens pengar och köpa en kassabok (eller motsvarande) där kassören skriver in utgifter och inkomster. För att öppna bank- eller plusgirokonto behövs ett protokoll där det står föreningens hela namn, vem som sitter i styrelsen, vem som har rätt att teckna kontot (firmatecknare). Protokollet ska vara justerat (underskrivet). Banken eller Svensk Kassaservice kan hjälpa föreningen med vilka papper som ska finnas.

Styrelse

En styrelse bör bestå av minst tre personer och där ordförande och kassör inte kan vara samma person. Hur många som ska ingå i styrelsen ska stå i föreningens stadgar.

Styrelsens uppgift

Styrelsen har fått medlemmarnas förtroende att driva föreningen framåt. Styrelsen fattar beslut på möten mellan årsmötena och ska också arbeta utifrån stadgar och det som beslutats om på årsmötet.

 • Ordförande leder föreningens arbete, sammankallar och leder styrelsens möten. Ordföranden är firmatecknare tillsammans med kassören.
 • Kassör sköter föreningens ekonomi. Hen betalar räkningar, tar in medlemsavgifter och sköter bokföringen. Kassören är firmatecknare tillsammans med ordföranden.
 • Sekreterare skriver protokoll vid mötena och sköter posten. Alla medlemmar ska kunna läsa protokollen. Sekreteraren sköter också pappersarbetet, det vill säga hen skickar brev/mejl till medlemmar och styrelse och har ordning på alla papper som kommer till föreningen.

Stadgar

Stadgarna är föreningens egna regler. I stadgarna står bland annat vilket som är föreningens syfte, vilka som kan vara medlemmar och vad man ska göra ifall föreningen ska upplösas. Stadgarna bör ses över med jämna mellanrum och eventuellt uppdateras.

Bra att ha med i stadgarna

 • föreningens namn
 • var föreningen finns (föreningens säte)
 • vad föreningen vill (föreningens ändamål)
 • vem som kan bli medlem
 • vem som kan uteslutas
 • hur många som ska sitta i styrelsen
 • hur styrelsen ska väljas
 • hur styrelsen ska arbeta
 • hur många revisorer föreningen ska ha
 • hur många personer som ska vara valberedning
 • vem som är firmatecknare
 • när årsmötet är (och dagordning)
 • om man ska ha medlemsavgift
 • hur man ska kunna lägga ned (avsluta) föreningens arbete

Valberedning

En valberedning har i uppgift att lämna förslag till årsmötet på vilka personer som ska väljas till styrelse och revisorer. Personerna i valberedningen får inte sitta i styrelsen.

Revisorer

I varje förening ska det finnas revisorer. Revisorerna har i uppgift att granska föreningens verksamhet och ekonomi. Revisorerna ska bland annat kolla att:

 • bokföring genomförts på rätt sätt med verifikationer
 • verksamheten följt stadgarna
 • budget, balans- och resultaträkning samt årsbokslut gjorts

Revisorn får inte ha en relation till någon i styrelsen, för att undvika jäv. Till årsmötet lämnar revisorn en revisionsberättelse som beskriver hur granskningen gjorts och vad den visar.

Årsmöte

Föreningen ska genomföra ett årsmöte en gång per år. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det ska framgå av föreningens stadgar vilka som har rösträtt på årsmötet. På årsmötet tittar man på förra årets verksamhet och därefter tas även beslut om kommande verksamhetsår.

Frågor och svar