Ansök om och redovisa lokalt föreningsbidrag

Här ansöker du om och redovisar lokalt föreningsstöd från någon av de fyra nya socialförvaltningarna.

Göteborgs Stad har genomgått en omorganisation och det påverkar föreningsbidragen från stadsdelarna. Nu söker du istället bidrag hos de fyra socialförvaltningarna.  

Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag

För att kunna beviljas bidrag från Göteborgs Stad måste din förening uppfylla de grundläggande kriterier som du hittar i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället.

Varje enskild nämnd eller förvaltning har också mer specifika krav som du hittar nedan i de anvisningar som beslutats av varje enskild nämnd eller förvaltning. 

Välj den socialförvaltning du tillhör för att ansöka och läsa specifika krav och anvisningar. 

Redovisa redan beviljat bidrag

Redovisa bidrag från de gamla stadsdelsförvaltningarna

 • Centrum (tidigare stadsdelsförvaltningarna Centrum, Majorna Linné och Örgryte Härlanda)

  Grundläggande kriterier för föreningsbidrag i Centrum 

  Föreningar som beviljas lokalt föreningsbidrag ska uppfylla de grundläggande kriterier som anges i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället.  

  För att kunna få bidrag från socialnämnden Centrum behöver föreningen eller aktiviteten, utöver de kriterier som ställs i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag, ha en lokal anknytning och/eller vara till nytta för de boende inom stadsområdet. Föreningen behöver inte vara skriven i stadsområdet.  

  Socialnämnden Centrum fördelar selektiva bidrag efter prövning av innehåll i verksamhet och behov av finansiering.  

  Prioriterade inriktningar

  Föreningsbidraget ska syfta till att bidra till mål i aktuell budget för nämnden och andra styrande dokument för Göteborgs stad. 

  Några exempel är aktiviteter eller verksamhet som bidrar till:

  • meningsfull fritid för barn och unga
  • lokalt trygghets- och grannskapsarbete
  • förbättrad folkhälsa.  

  Socialnämndens rutiner för ansökan och handläggning

  Ansökan ska ha inkommit innan aktiviteten genomförs. Föreningen uppmuntras att ta kontakt med handläggaren innan ansökan och rekommenderas att skicka in ansökan i god tid innan aktiviteten genomförs. Om ansökan inte är komplett eller innehåller brister och otydligheter kan kompletteringar begäras in. Om föreningen söker bidrag genom annan förvaltning i staden hämtas information från den eller dessa förvaltningar in.

  Ansök om lokalt föreningsbidrag

  Ansök om lokalt föreningsbidrag

  Blankett för att ansöka om lokalt föreningsbidrag

  Redovisa lokalt föreningsbidrag

  Redovisa lokalt föreningsbidrag från socialförvaltningen Centrum

  Blankett för att redovisa lokalt föreningsbidrag

  Kontakt

  Kontakta föreningsstöd Centrum

 • Hisingen (tidigare stadsdelsförvaltningarna Lundby, Norra Hisingen och Västra Hisingen)

  Sammanfattning av anvisning för föreningsbidrag på Hisingen

  Grundläggande kriterier

  För att få bidrag från socialnämnden Hisingen behöver föreningen eller aktiviteten, utöver de kriterier som ställs i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag, ha en lokal anknytning och/eller vara till nytta för de boende i stadsområdet. Socialnämnden har rätt att marknadsföra öppna aktiviteter.

  Föreningen kan få bidrag för aktiviteter inom följande områden:

  • Socialt arbete och trygghetsarbete i området.
  • Öppen kostnadsfri verksamhet. 
  • Lovverksamhet som är öppen, kostnadsfri och tillgänglig för alla. 
  • Öka möjligheterna för områdets boende att kostnadsfritt ta del av kultur.
  • Intern föreningsutveckling med demokrati , rättighets-, och hållbarhetsfrågor, samt inkludering.
  • Rekrytering av nya grupper till föreningens verksamhet.

  Prioriterade aktiviteter

  • att bidra med mål i aktuell budget för nämnden.
  • att underlätta deltagandet för grupper som är underrepresenterade i föreningen.
  • att öka barn och ungdomars aktivitet och hälsa. Vuxna och seniorer prioriteras också om detta gynnar barn och ungdomar.
  • att stödja aktiviteter som är ett samarbete mellan flera lokala aktörer.

  Bidrag ges inte till:

  • Ekonomiska föreningar.
  • Lönekostnader till anställd personal. Arvodering för tillfälliga ledarinsatser kan få bidrag.
  • Fasta lokalkostnader. Hyror för kortare arrangemang kan få bidrag.
  • Att bygga nya eller reparera gamla lokaler, samt in- och utvändig renovering.

  Socialnämndens rutiner för ansökan och handläggning

  Dessa två bidrag går att söka löpande under året:

  • Särskilt aktivitetsbidrag: Gäller för aktivitet med tydligt start- och slutdatum. Ansökan ska ha inkommit senast 1 december. Bidraget betalas ut i förskott.
  • Särskilt verksamhetsbidrag: Gäller för verksamhet som pågår under längre tidsperiod eller är årsomfattande. Ansökan ska ha inkommit senast 1 maj samma år som aktiviteten genomförs. Handläggning kan ta upp till två månader. Bidraget kan betalas ut i omgångar, enligt bedömning.

  För bägge bidragen gäller att ansökan ska ha inkommit innan aktiviteten genomförs. Skicka gärna in ansökan i god tid. Föreningen är välkommen att ta kontakt med handläggare i förväg, särskilt nystartade föreningar.

  I samband med första ansökan för året vill vi att följande bifogas:

  • Föreningens stadgar
  • Årsmöteshandlingar från senaste årsmötet:
   • Protokoll
   • Verksamhetsberättelse
   • Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
   • Revisionsberättelse

  Om en ansökan gäller flera nämnders områden behöver den bara skickas till en förvaltning, så samordnas det av handläggaren.

  Föreningen ska kunna redovisa statistik för aktiviteten, inklusive närvaro vid olika tillfällen och genus, ålder samt hemort på deltagarna.

  Alla utgifter ska kunna redovisas och styrkas med kvitton om det begärs.

  Ansök om lokalt föreningsbidrag

  Påbörjad ansökan sparas inte automatiskt. Den behöver skickas in inom en timme efter att ha påbörjats.

  Ansök om lokalt föreningsbidrag

  Blankett för att ansöka om lokalt föreningsbidrag

  Anvisning i sin helhet för utskrift

  Postadress

  Om du vill skicka ansökningsblanketten via post, så posta till:

  Socialförvaltningen Hisingen
  Box 22006
  400 72 Göteborg
  Märk kuvertet: Föreningsstöd

  Redovisa lokalt föreningsbidrag

  Redovisa lokalt föreningsbidrag från socialförvaltningen Hisingen

  Blankett för att redovisa lokalt föreningsbidrag

  Kontakt

  Kontakta föreningsstöd Hisingen

 • Nordost (tidigare stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg)

  Ansök för sommarlovet 2021 senast 30 maj

  Nu kan ni skicka in ansökningar för sommarlovet 16 juni - 17 augusti. Kom ihåg att specificera era kostnader. Vi handlägger ansökningar löpande, i den ordning de kommer in. Ju tidigare ni sänder in desto snabbare får ni svar.

  Ansök om bidrag för hela 2021

  De nya anvisningarna gör det möjligt för er att inte bara söka till sommaren, utan även för resten av året. Bidrag kan, förutom på sommar-, november- och jullov, även sökas för öppen eftermiddagsverksamhet på vardagar samt prova-på verksamhet för att nå nya medlemmar. Sådana aktiviteter ska inte löpa på under året utan vara avgränsade och pågå under en kortare tid.

  Observera att det nya särskilda verksamhetsbidraget kan sökas för flera olika aktiviteter som ligger över en längre period.

  Ansökningstiden för särskilt verksamhetsbidrag 2021 är förlängd

  I den nya anvisningen står 1 maj som sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag. Observera att ansökningstiden har förlängts till 30 maj

  Redan ansökt för 2021? Ni behöver skicka in en helt ny ansökan

  Föreningar som sökte för sommaren eller hösten 2021 innan beslut om de nya anvisningarna fattades av nämnden ska skicka in en ny ansökan, som är anpassad efter de nya reglerna. Anledningen är att de gamla ansökningarna riskerade att få avslag eller att missa nya möjliga bidrag eftersom de utformades efter ett regelverk som inte längre gäller.

  Sammanfattning av Anvisning för föreningsbidrag till civilsamhället i Socialnämnd Nordost

  Grundläggande kriterier

  För att få bidrag från socialnämnden Nordost behöver föreningen eller aktiviteten, utöver de kriterier som ställs i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag, ha en lokal anknytning och/eller vara till nytta för de boende i stadsområdet.

  Socialnämnden har rätt att marknadsföra öppna aktiviteter.

  Föreningsbidraget ska prioritera ansökningar som syftar till:

  • Att bidra till krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa.
  • Att underlätta deltagandet för prioriterade grupper.
  • Att öka barns och ungdomars aktivitet och hälsa. Vuxna och seniorers aktiviteter prioriteras också om detta gynnar barn och ungdomar.
  • Att stödja aktiviteter som är ett samarbete mellan flera olika lokala aktörer.
  • Lovverksamhet som är öppen, avgiftsfri och tillgänglig för alla. 

  Aktiviteten ska verka inom ett eller flera av följande fokusområden:

  • Kompenserande, trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och grannskapsarbete.
  • Intern föreningsutveckling för att stimulera föreningens arbete med demokrati , rättighets-, och hållbarhetsfrågor, samt inkludering. Aktiviteten ska utgöra ett komplement till Göteborgs Stads egna kurser och utbildningar.
  • Föreningsutveckling genom rekrytering av nya målgrupper till ordinarie föreningsverksamhet.

  Bidrag ges inte till:

  • Ekonomiska föreningar.
  • Lönekostnader till anställd personal. Arvodering för tillfälliga ledarinsatser kan få bidrag.
  • Fasta lokalkostnader. Hyror för kortare arrangemang kan få bidrag.
  • Att bygga nya eller reparera gamla lokaler, samt in- och utvändig renovering.

  Socialnämndens rutiner för ansökan och handläggning

  Dessa två bidrag går att söka löpande under året:

  • Särskilt aktivitetsbidrag: Gäller för aktivitet med tydligt start- och slutdatum. Ansökan ska ha inkommit senast 1 december. Bidraget betalas ut i förskott.
  • Särskilt verksamhetsbidrag: Gäller för verksamhet som pågår under längre tidsperiod eller omfattar år. Ansökan ska ha inkommit senast 30 maj samma år som aktiviteten genomförs. Handläggning kan ta upp till två månader. Bidraget kan betalas ut i omgångar, enligt bedömning.

  För bägge bidragen gäller att ansökan ska ha inkommit innan aktiviteten genomförs. Skicka gärna in ansökan i god tid. Föreningen är välkommen att ta kontakt med handläggare i förväg, särskilt nystartade föreningar.

  Om en ansökan gäller flera nämnders områden behöver den bara skickas till en förvaltning, så samordnas det av handläggaren.

  Föreningen ska kunna redovisa statistik för aktiviteten, inklusive närvaro vid olika tillfällen och genus, ålder samt hemort på deltagarna.

  Alla utgifter ska kunna redovisas och styrkas med kvitton om det begärs.

  Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och myndigheters anvisningar för Covid-19 när det gäller typ av aktivitet och antal deltagare.


  Ansök om lokalt föreningsbidrag

  Ansök om lokalt föreningsbidrag

  Blankett för att ansöka om lokalt föreningsbidrag

  Anvisning i sin helhet för utskrift

  Redovisa lokalt föreningsbidrag

  Redovisa lokalt föreningsbidrag från socialförvaltningen Nordost

  Blankett för att redovisa lokalt föreningsbidrag

  Blankett för att redovisa deltagare  i aktivitet 

  Kontakt

  Kontakta föreningsstöd i Nordost

 • Sydväst (tidigare stadsdelsförvaltningarna Askim Frölunda Högsbo och Västra Göteborg)

  Sammanfattning av anvisning för föreningsbidrag i Sydväst

  Grundläggande kriterier 

  För att få bidrag från socialnämnden Sydväst behöver föreningen eller aktiviteten, utöver de kriterier som ställs i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag, ha en lokal anknytning och/eller vara till nytta för de boende i stadsområdet. Socialnämnden har rätt att marknadsföra öppna aktiviteter.

  Föreningen kan få bidrag för aktiviteter inom följande områden:

  • Socialt arbete och trygghetsarbete i området. 
  • Öppen kostnadsfri verksamhet. 
  • Lovverksamhet som är öppen, kostnadsfri och tillgänglig för alla. 
  • Öka möjligheterna för områdets boende att kostnadsfritt ta del av kultur.
  • Intern föreningsutveckling med demokrati‑, rättighets-, och hållbarhetsfrågor, samt inkludering.
  • Rekrytering av nya grupper till föreningens verksamhet.  

   Prioriterade aktiviteter

  • att bidra till mål i aktuell budget. Dessa bestäms av nämnden inom kort.
  • att underlätta deltagandet för grupper som är underrepresenterade i föreningen.
  • att öka barn och ungdomars aktivitet och hälsa. Vuxna och seniorer prioriteras också om detta gynnar barn och ungdomar.
  • att stödja aktiviteter som är ett samarbete mellan flera lokala aktörer.

   Bidrag ges inte till: 

  • Ekonomiska föreningar.
  • Lönekostnader till anställd personal. Arvodering för tillfälliga ledarinsatser kan få bidrag. 
  • Fasta lokalkostnader. Hyror för kortare arrangemang kan få bidrag.
  • Att bygga nya eller reparera gamla lokaler, samt in- och utvändig renovering.  


  Socialnämndens rutiner för ansökan och handläggning

  Dessa två bidrag går att söka löpande under året:  

  • Särskilt aktivitetsbidrag: Gäller för aktivitet med tydligt start- och slutdatum. Ansökan ska ha inkommit senast 1 december. Bidraget betalas ut i förskott.
  • Särskilt verksamhetsbidrag: Gäller för verksamhet som pågår under längre tidsperiod eller omfattar år. Ansökan ska ha inkommit senast 1 april samma år som aktiviteten genomförs. Handläggning kan ta upp till två månader. Bidraget kan betalas ut i omgångar, enligt bedömning.

  För bägge bidragen gäller att ansökan ska ha inkommit innan aktiviteten genomförs. Skicka gärna in ansökan i god tid. Föreningen är välkommen att ta kontakt med handläggare i förväg, särskilt nystartade föreningar.

  Om en ansökan gäller flera nämnders områden behöver den bara skickas till en förvaltning, så samordnas det av handläggaren.

  Föreningen ska kunna redovisa statistik för aktiviteten, inklusive närvaro vid olika tillfällen och genus, ålder samt hemort på deltagarna.

  Alla utgifter ska kunna redovisas och styrkas med kvitton om det begärs. 

  Ansök om lokalt föreningsbidrag

  Påbörjad ansökan sparas inte automatiskt. Den behöver skickas in inom en timme efter att ha påbörjats.

  Ansök om lokalt föreningsbidrag

  Blankett för att ansöka om lokalt föreningsbidrag

  Anvisning i sin helhet för utskrift

  Redovisa lokalt föreningsbidrag

  Påbörjad ansökan sparas inte automatiskt. Den behöver skickas in inom en timme efter att ha påbörjats.

  Redovisa lokalt föreningsbidrag från socialförvaltningen Sydväst

  Blankett för att redovisa lokalt föreningsbidrag

  Kontakt

  Kontakta föreningsstöd Sydväst