Ansök om föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete

Här kan du söka föreningsbidrag till organisationer inom sociala området vars verksamhet rör fler än ett stadsområde och sociala företag eller sociala kooperativ.

Bidrag kan beviljas till:

  • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor mellan olika grupper i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet. Exempelvis genom att minska våld och förtryck, exkludering och utanförskap i samhället eller verka för en förbättrad folkhälsa.
  • Organisationer som driver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning inom sakområdet eller skapar förutsättningar för ett stärkt civilsamhälle i Göteborg.
  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär ett kvalificerat stöd till dessa målgrupper och anhöriga.
  • Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar möjligheter till arbete och ger ökad livskvalitet till individer och grupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden. 

Verksamhetsbidrag

Du kan ansöka om verksamhetsbidrag för 2023 från den 4 maj till 1 juli.

Utvecklingsmedel

  • Utvecklingsmedlens syfte är att stimulera till etableringen av nya verksamheter och nya samverkansformer organisationerna emellan och med staden. Utvecklingsmedel kan även beviljas för oförutsedda händelser i en organisation som redan får bidrag. Utvecklingsmedel är i första hand ettårigt.
  • Utvecklingsmedel kan beviljas för att stärka utvecklingen av civilsamhället genom utvecklingsinsatser, kompetenshöjande insatser, tillfälliga satsningar till etablerade och nya organisationer och verksamheter.
  • Utvecklingsmedel kan beviljas för uppkomna situationer/behov, vilka inte gått att förutse, men som kräver en snabb lösning för att inte påverka befintlig verksamhet negativt eller förhindra start av ett angeläget projekt.

Vill du veta mer om föreningsbidrag till civilsamhället?

Teamet Samverkan med civilsamhället handlägger föreningsbidrag till föreningar och organisationer i form av verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Anvisning för stadenövergripande föreningsbidrag till civilsamhället inom det social området för socialnämnden Centrum.

Information och regler

Ny e-tjänst för ansökan av bidrag

Under hösten 2022 lanseras en ny e-tjänst för ansökan av föreningsbidrag i Göteborgs Stad. Mer information om det nya systemet kommer ut på vår gamla hemsida http://bok.goteborg.se/Start.action samt via mejl till de föreningar som har sökt verksamhetsbidrag tidigare.


Så här söker du verksamhetsbidrag:

Ansök om verksamhetsbidrag

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag för 2023 är 4 maj till 1 juli.

Vill ni ansöka om verksamhetsbidrag för 2023 och inte har ansökt om verksamhetsbidrag för 2022, kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.