Ansök om föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete

Här kan du söka föreningsbidrag till organisationer inom sociala området vars verksamhet rör fler än ett stadsområde och sociala företag eller sociala kooperativ.

Bidrag kan beviljas till:

  • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor mellan olika grupper i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet. Exempelvis genom att minska våld och förtryck, exkludering och utanförskap i samhället eller verka för en förbättrad folkhälsa.
  • Organisationer som driver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning inom sakområdet eller skapar förutsättningar för ett stärkt civilsamhälle i Göteborg.
  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär ett kvalificerat stöd till dessa målgrupper och anhöriga.
  • Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar möjligheter till arbete och ger ökad livskvalitet till individer och grupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden. 

Verksamhetsbidrag

Du kan ansöka om verksamhetsbidrag för 2022 från den 1 maj till 30 juni.

Utvecklingsmedel

  • Utvecklingsmedlens syfte är att stimulera till etableringen av nya verksamheter och nya samverkansformer organisationerna emellan och med staden. Utvecklingsmedel kan även beviljas för oförutsedda händelser i en organisation som redan får bidrag. Utvecklingsmedel är i första hand ettårigt.
  • Utvecklingsmedel kan beviljas för att stärka utvecklingen av civilsamhället genom utvecklingsinsatser, kompetenshöjande insatser, tillfälliga satsningar till etablerade och nya organisationer och verksamheter.
  • Utvecklingsmedel kan beviljas för uppkomna situationer/behov, vilka inte gått att förutse, men som kräver en snabb lösning för att inte påverka befintlig verksamhet negativt eller förhindra start av ett angeläget projekt.

Vill du veta mer om föreningsbidrag till civilsamhället?

Teamet Samverkan med civilsamhället handlägger föreningsbidrag till föreningar och organisationer i form av verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Kontaktuppgifter till teamet för Samverkan med civilsamhället

Anvisning för stadenövergripande föreningsbidrag till civilsamhället inom det social området för socialnämnden Centrum.

Information och regler

Du kan ansöka om verksamhetsbidrag för 2022 från den 1 maj till 30 juni.

Så här söker du verksamhetsbidrag:

Ansök om verksamhetsbidrag

Observera att organisationer vars verksamhet innebär kvalificerat stöd till grupper och individer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar samt stöd till anhöriga till dessa målgrupper kontaktar förvaltningen för Funktionsstöd.

Kontaktuppgifter till Förenings-och organisationsstöd inom funktionshinderområdet.