Särskilt driftsbidrag

Ideella föreningar och organisationer som driver en egen idrotts- och/eller fritidsanläggning kan få särskilt driftsbidrag. Ett av kraven för att få bidraget är att anläggningen används regelbundet av föreningar eller allmänhet och att verksamheten i huvudsak är till för 7-25-åringar.

Vad är särskilt driftsbidrag?

Särskilt driftsbidrag ska ge ideella organisationer/föreningar en ekonomisk möjlighet att driva anläggningar inom idrotts- och fritidsområdet.

Hur mycket kan föreningen/organisationen få i särskilt driftsbidrag?

Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och ges för budgeterade löpande driftskostnader. Bidragets storlek begränsas av idrotts- och föreningsnämndens budget.

När kan föreningen/organisationen söka särskilt driftsbidrag?

Särskilt driftsbidrag kan sökas en gång per år.

 • 1 juni-31 augusti

Vid tekniska problem med e-tjänsten för bidrag eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden förlängas

Information och regler

Vad krävs för att få särskilt driftsbidrag?

 • Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som söker bidrag.
 • Den ideella organisationen/föreningen ska driva en anläggning som täcker ett stort behov hos föreningslivet i Göteborgs kommun.
 • Anläggningen ska användas regelbundet av föreningar eller allmänhet och verksamheten ska i huvudsak vara till för åldersgruppen 7-25 år.
 • Merparten av den använda tiden i anläggningen ska vara för barn- och ungdomsverksamhet. Barn- och ungdomsverksamheten ska bedrivas i helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.
 • Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att använda anläggningen.
 • Bokningsbara tider i anläggningen ska, i den mån det är möjligt, vara tillgängliga för andra ideella föreningar i Göteborgs kommun.
 • Föreningar i Göteborgs kommun ska prioriteras före företag, privatpersoner samt föreningar från andra kommuner i anläggningen.
 • Anläggningens öppettider ska vara jämförbara med öppettiderna för Idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar.
 • Anläggningen ska vara energieffektiviserad i den mån som anses vara rimlig.
 • Organisationen/föreningen ska avsätta pengar för framtida planerat underhåll på anläggningen i den mån som anses vara rimlig.

Vad kan särskilt driftsbidrag inte användas till?

 • Kostnader för att bygga en anläggning.
 • Drift av separata kontors- eller kanslilokaler.
 • Drift av anläggningar för enbart elit- och/eller vuxenverksamhet

Regler för föreningsbidrag

Här kan du läsa reglerna för samtliga föreningsbidrag som föreningar kan söka via idrotts- och föreningsförvaltningen. Reglerna är beslutade av idrotts- och föreningsnämnden.

Regler för föreningsbidrag 2021

Så här gör du

Att göra innan ansökan

Innan föreningen/organisationen kan söka bidraget måste du ta kontakt med en föreningskonsulent på idrotts- och föreningsförvaltningen. Du hittar kontaktuppgifter längre ned på den här sidan.

Ansök med blankett

Bidraget söks med blankett som du får av föreningskonsulenten.

Ansök om särskilt driftsbidrag