Grundläggande kriterier för föreningsbidrag inom idrott och fritid

Det finns ett antal grundläggande kriterier som gäller för alla bidrag som idrotts- och föreningsnämnden ansvarar för. Här kan du läsa om dessa kriterier.

För att kunna beviljas bidrag från Göteborgs Stad måste din förening uppfylla de grundläggande kriterier som du hittar i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället. Varje enskild nämnd har också egna kriterier anpassade efter deras uppdrag och målgrupper.

De grundläggande kriterier som beskrivs på den här sidan gäller för de bidrag som ges av idrotts- och föreningsnämnden:

Kriterierna är en del av idrotts- och föreningsförvaltningens anvisningar för föreningsbidrag, som är beslutade av idrotts- och föreningsnämnden. Här kan du läsa anvisningarna i sin helhet:

Anvisningar för föreningsbidrag 2023.

Förening/organisation ska:

 • Ha, av medlemmar, godkända och aktuella stadgar.
 • Ha en ansvarig styrelse och revisor samt fungera enligt demokratiska principer. Styrelsen ska bestå av minst tre personer där ordförande och kassör inte kan vara samma person. Revisorn kan inte samtidigt ingå i föreningens styrelse.
 • Driva ideell verksamhet i Göteborg för barn och unga (7-25 år), personer med funktionsnedsättning eller personer över 65 år.  En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell utan vinstintresse och är allmännyttigt.
 • Ha allmänintresse och vara öppen för alla, om inte sakliga och godtagbara skäl finns för undantag. Det ska framgå i föreningens stadgar att alla har rätt att bli medlemmar och delta i verksamheten.
 • Verka för lika rättigheter och möjligheter till delaktighet och deltagande oberoende av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.
 • Följa barnkonventionen i all verksamhet som rör barn och unga.

Förening/organisation kan inte beviljas bidrag för verksamhet/aktivitet som: 

 • Består av partipolitiskt eller religiöst arbete.
 • Uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger.

Förening/organisation kan inte beviljas bidrag om den eller någon av dess företrädare, i verksamheten:

 • Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande friheter och rättigheter.
 • Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde.
 • Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i de två första punkterna i denna lista, eller motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
 • Uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger. Alla föreningens aktivitetsbidragsgodkända aktiviteter ska vara i en helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.

Bidrag ges inte till: 

 • Organisationer eller insatser med syfte att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
 • Ekonomiska föreningar. 
 • Fackliga föreningar.
 • Korpföreningar knutna till företag.
 • Kooperativa föreningar.
 • Sammanslutning eller förening som huvudsakligen arbetar för utrikespolitiska mål.

Ansökan

Föreningens styrelse eller utsedda firmatecknare är ansvarig för ansökan. Ansökan ska göras på det sätt och vid den tidpunkt som anges för respektive bidrag.

För att ansökan ska kunna handläggas ska följande aktuella underlag bifogas:

 • Föreningens stadgar
 • Årsmöteshandlingar från senaste årsmötet:
  • Protokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning
  • Revisionsberättelse
 • Beskrivning av verksamhet och budget (intäkter och kostnader) för det sökta bidraget
 • Organisationsnummer från Skatteverket eller annan myndighet*
 • Uppgift om plusgiro- eller bankgirokonto

Föreningens stadgar och årsmöteshandlingar ska vara skrivna på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken.

I föreningens stadgar ska det framgå att föreningens tillgångar, vid upplösandet, ska tillfalla organisation som verkar i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället.

Föreningar som samverkar kring en gemensam verksamhet ska utse en förening som ansvarar för bidragsansökan. En förening som väntar på beslut om ansökta medel från annan bidragsgivare eller om medel för verksamhet beviljats av annan bidragsgivare ska ange detta i ansökan.

*https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/startaochregistrera/organisationsnummer.4.361dc8c15312eff6fd235d1.html

Handläggning av ansökan

Om ansökan inte är komplett begärs kompletteringar in. Ansökan som inte kompletteras inom angiven tid avslås. Angiven tid står under respektive bidrag, eller anges vid särskilda utlysningar. Fördjupad granskning kan också förekomma och föreningen kan då komma att behöva skicka in ytterligare dokument.

Bidrag beviljas inte till föreningar med skatteskuld som drivs in av Kronofogden.

Redovisning och uppföljning

Idrotts- och föreningsförvaltningen följer upp beviljade bidrag och kan när som helst under pågående verksamhet göra besök, begära in uppgifter samt granska föreningens ekonomi och verksamhetsinnehåll.

Redovisning

Förening som beviljats bidrag ska redovisa hur bidraget använts. Det görs på det sätt och vid den tidpunkt som anges för respektive bidrag.

Om redovisningen inte är komplett begärs kompletteringar in. Redovisning som inte kompletteras med de handlingar som begärts godkänns inte. Föreningen kan då bli återbetalningsskyldig.

Minska, stoppa och återbetala bidrag

Förening som beviljats bidrag ska utan dröjsmål rapportera uppkomna händelser under året, som medför markanta avsteg från den planerade verksamheten utifrån det beviljade bidraget.

Vid förändringar som kan påverka beviljat bidrag ska förvaltningen skyndsamt utreda den uppkomna situationen. Idrotts- och föreningsnämnden kan enligt delegationsordning besluta om att stoppa utbetalning eller minska bidraget eller besluta om återbetalning om bedömning görs att verksamheten inte uppfyller villkoren för bidragsgivning, att verksamheten ändrats eller övriga förhållanden väsentligt förändrats jämfört med vad föreningen angett i ansökan.

Föreningsbidrag ska inte användas för att finansiera annan verksamhet än för den som är ansökt och beviljad.

En förening som har lämnat oriktiga uppgifter i bidragsansökan kan komma att polisanmälas eller spärras tillfälligt för utbetalning av bidrag.