Hyresmodell för kultur- och föreningslivet

Göteborgs Stads hyresmodell innebär att kultur- och föreningslokaler som ägs av kommunala fastighetsägare och som hyrs på hyresavtal (långtid) ska hyras ut med en subventionerad hyra. Syftet med modellen är att göra det enklare för kultur- och föreningslivet att få tillgång till lokaler till en kostnad som inte ändras över tid och att skapa likvärdighet i Göteborgs Stads uthyrning av lokaler.

Vad innebär hyresmodellen?

Hyresmodellen innebär att förenings- och kulturlokaler som ägs av Higab, fastighetskontoret, lokalförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen ska hyras ut av en aktör, idrotts- och föreningsförvaltningen, till en subventionerad hyra. En subventionerad hyra innebär en hyra som är nedsatt i relation till den marknadsmässiga hyran för lokalen.

Syftet med modellen är att göra det enklare för förenings- och kulturlivet att få tillgång till lokaler till en kostnad som inte förändras över tid (bortsett från inflationspåverkan) och att skapa likvärdighet i stadens uthyrning av lokaler.

5 februari 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om hyresmodellen (diarienr:1281/16). Här kan du läsa den i sin helhet: Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande (goteborg.se)

Varför en hyresmodell?

Tidigare har förenings- och kulturlokaler som hyrts ut av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag haft olika hyror. Det innebär att vissa hyrestagare haft en låg hyreskostnad (kostnad per kvadratmeter) medan andra haft en betydligt högre. Hyreskostnaderna för kultur- och föreningslivet har varierat med allt från 100 kr/kvm till 1800kr/kvm. Den nya hyresmodellen innebär att förenings- och kulturlivets lokaler får en mer likvärdig hyressättning och samtidigt en likvärdig subvention av lokalerna.

De nya hyrorna 

Hyreskostnaden för lokalerna kommer att delas in i tre nivåer:

 • A: 900 kr/kvm 

 • B: 581 kr/kvm 

 • C: 350 kr/kvm 

Hyreskostnaden är kallhyra och driftskostnad tillkommer. Angiven hyra är 2020 års hyresnivå. Hyrorna indexuppräknas varje år med två procent. 

Enligt beslutet ska 85 procent av lokalerna ligga i B-nivå och övriga fördela sig över A- och C-nivå. Arbetet med att klassificera lokaler pågår och görs av fastighetsägarna tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen.

De tre nivåerna A, B och C finns för att hyran är subventionerad i relation till marknadshyran och lokalerna som ingår i modellen har olika marknadsmässigt värde. Vissa lokaler har bättre standard, är i bättre skick samt har ett läge där lokaler  är efterfrågade. 

Höjd, sänkt eller oförändrad hyra

Totalt berörs cirka 210 hyrestagare av den nya hyresmodellen. Cirka 60 procent av hyrestagarna får höjd hyra och 40 procent av hyrestagarna får sänkt hyra. 

 Fördelningen bland fastighetsägarna ser preliminärt ut såhär: 

 • Higab har cirka 130 avtal. Av dessa får 47 procent höjd hyra och 53 procent sänkt hyra. 

 • Fastighetskontoret har cirka 50 avtal. Av dessa får 73 procent höjd hyra och 27 procent får sänkt hyra. 

 • Lokalförvaltningen har cirka 10 avtal. Av dessa får 75 procent höjd hyra och 25 procent får sänkt eller oförändrad hyra.  

 • Idrotts- och föreningsförvaltningen har cirka 25 avtal. Av dessa får 92 procent höjd hyra och 8 procent får sänkt hyra. Hyresförändringarna är dock små för idrotts-och föreningsförvaltningens hyrestagare, då hyrorna där redan är subventionerade.   

Höjd hyra 

Många av de lokaler som fastighetsägarna hyr ut till kultur- och föreningslivet har en förhållandevis låg hyra om man jämför med marknadshyra. Hyresmodellen är ett sätt att fortsätta värna om kultur- och föreningslivet genom att erbjuda en hyra som är subventionerad i relation till marknadshyra, även om den tyvärr innebär en höjning i jämförelse med den befintliga hyran för många/flera hyrestagare.

Om du är en av de hyrestagare som får höjd hyra kan du i vissa fall få mer i exempelvis lokalbidrag eller verksamhetsbidrag. Det sker efter en prövning i varje enskilt fall. Vänd dig till den av de bidragsgivande förvaltningar som ger stöd till den typ av verksamhet som du/ni bedriver. 

Kriterier för att få hyra de subventionerade lokalerna 

För att ha rätt att ta del av hyresmodellen krävs att er verksamhet uppfyller de grundläggande kraven i Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället samt att ni uppfyller kriterierna från en av de bidragsgivande förvaltningarna. Dessa kriterier är (med bidragsgivande förvaltning inom parentes): 

Om en hyrestagare inte uppfyller kriterierna för subventionerad hyra kommer lokalen, då nuvarande avtal löper ut eller ska omförhandlas, att hyressättas enligt marknadshyra.

Hyrestagare som har ett avtal som inte uppfyller kriterierna för att ingå i hyresmodellen behåller avtalet som det ser ut idag. Eventuella förändringar av avtalet diskuteras mellan er och fastighetsägaren.

Subventionerade lokaler eller inte 

Lokalförmedlingen på idrotts- och föreningsförvaltningen förmedlar både lokaler som är med i och utanför hyresmodellen. I de fall lokalen inte ingår i hyresmodellen hyr du som hyrestagare direkt av fastighetsägaren, utan idrotts- och föreningsförvaltningen som mellanhyresvärd. Hyran är då inte subventionerad utan förhandlas mellan dig och din hyresvärd. De lokaler som förmedlas utanför modellen kan tillhöra Higab, Fastighetskontoret, Lokalförvaltningen eller andra fastighetsägare i staden.

Innebörden av ny hyresvärd

Idrotts-och föreningsförvaltningen kommer ta hand om all administration och kommunikation med dig som är hyrestagare. Felanmälan kommer även fortsättningsvis att göras till fastighetsägaren. 

Tacka ja eller nej till förändrad hyra 

Fastighetsägarna och idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar med att ta fram avtal som ska gälla mellan fastighetsägare, idrotts-och föreningsförvaltningen samt hyrestagarna. När detta är klart kommer hyrestagare att få besked om vilken hyresnivå som gäller för den aktuella lokalen. Då nuvarande avtal löper ut eller ska omförhandlas kommer hyrestagaren att få ett erbjudande om att gå in i ett avtal enligt hyresmodellen. 

Om en hyrestagare tackar nej till erbjudandet kommer lokalen att hyressättas med marknadshyra.

När hyran börjar gälla 

Hyran börjar gälla när du tecknat ett avtal med idrotts- och föreningsförvaltningen som hyresvärd. 

Innan erbjudandena till hyrestagare går ut behöver fastighetsägarna och idrotts-och föreningsförvaltningen komma överens om detaljer i avtalen. Frågorna som fastighetsägarna och idrotts-och föreningsförvaltningen just nu arbetar med att komma överens om är: 

 • vilken av hyresvärdarna som står för vilka risker och kostnader,

 • hur vi ska hantera nya aktörer från kultur- och föreningslivet som idag inte har någon lokal, men som har behov av och önskemål om att få hyra en inom modellen,

 • hur nya hyresobjekt ska hanteras,

 • hur ett kösystem med intressenter ska utformas. 

Roller i hyresmodellen

Fastighetsägarna 

Varje fastighetsägare äger fortfarande sina lokaler, men sköter inte längre uthyrningen av dem. Det gör istället idrotts- och föreningsförvaltningen. Fastighetsägaren ansvarar normalt sett för byggnadens utsida, vissa gemensamma utrymmen såsom trapphus och entréer samt har fortsatt ansvar för att ta hand om felanmälan från hyrestagare. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

Idrotts- och föreningsförvaltningen ska hyra ut de lokaler som fastighetsägarna bedömer lämpar sig för kultur- och föreningslivet. Idrotts- och föreningsförvaltningen ska också arbeta med att hjälpa föreningar och kulturaktörer som idag inte har någon lokal att hitta lokal att hyra. Det är funktionen lokalförmedling på idrotts-och föreningsförvaltningen som har dessa uppdrag.

Lokaler som ingår i hyresmodellen  

De lokaler som fastighetsägaren bedömt lämpliga för uthyrning till kultur- och föreningslivet omfattas av modellen. Det är framförallt ateljéer, verksamhetslokaler för kultur och teater, kontor/kanslier, verksamhetslokaler för idrott och samlingslokaler. Totalt handlar det om cirka 200 lokaler. Stadens målsättning är att idrotts- och föreningsförvaltningen även ska ha vakanta lokaler att förmedla och hyra ut till fler föreningar och kulturaktörer.

Lokaler som inte ingår i hyresmodellen

Alla Higabs, fastighetskontorets och lokalförvaltningens lokaler ingår inte i hyresmodellen. De som ingår är de som idag antingen hyrs ut till kulturaktörer eller föreningar eller lokaler som fastighetsägaren bedömt som lämpliga att framöver hyra ut till kultur- och föreningsliv. Det kan vara så att fastighetsägaren bedömt att vissa lokaler inte är lämpliga att omfattas av modellen, även om hyresgästen är berättigad att ingå i modellen. 

Det kan finnas flera skäl till att en lokal inte ingår i hyresmodellen: 

 • Hyrestagarens verksamhet uppfyller inte kriterierna för att få stöd av någon av de bidragsgivande förvaltningarna i Göteborgs Stad. Läs om vilka kriterier som gäller under rubriken Kriterier för att få hyra de subventionerade lokalerna längre upp på sidan. 

 • Fastighetsägaren har av någon anledning valt att lokalen inte är lämplig att omfattas av modellen. Respektive fastighetsägare kan svara på varför en lokal inte omfattas av modellen (Higab, Fastighetskontoret eller Lokalförvaltningen).

Om du som hyrestagare har frågor om hyresmodellen

 • Har du frågor om ditt hyresavtal ska du kontakta den hyresvärd som du har idag. Idrotts-och föreningsförvaltningen kommer att vara din kontaktväg in från och med det att din lokal/ditt avtal gått över in i modellen.  

 • Har du frågor kring om din lokal ingår i modellen eller ej kontakta den hyresvärd som du har idag.  

 • Har du frågor om din verksamhet uppfyller kriterierna och är berättigad till att ingå i hyresmodellen utifrån den verksamhet du/ni har så läs först och främst igenom rubriken Kriterier för att få hyra de subventionerade lokalerna längre upp på den här sidan. Är du fortsatt osäker på om din/er verksamhet uppfyller kriterierna kan du kontakta lokalförmedlingen på idrotts-och föreningsförvaltningen.  

Hjälp att söka lokal 

Du kan få hjälp att söka lokal om du uppfyller kriterierna för att få stöd av någon av Göteborgs Stads bidragsgivande förvaltningar kan lokalförmedlingen på idrotts- och föreningsförvaltningen hjälpa dig att hitta lokal. 

Lokalerna som ingår i hyresmodellen hyrs ut av lokalförmedlingen på idrotts- och föreningsförvaltningen. Utöver att hyra ut lokaler har lokalförmedlingen också i uppdrag att hjälpa kultur– och föreningslivet att hitta lokaler att hyra. Det innebär att lokalförmedlingen också kan förmedla andra kommunala fastighetsägares lokaler och lokaler som föreningar hyr ut. I dessa fall förmedlar idrotts- och föreningsförvaltningen enbart lokalerna och har ingenting med hyresavtal eller hyressättning att göra.

För att få hyra lokal inom modellen och för att få hjälp av lokalförmedlingen behöver man som förening eller kulturaktör uppfylla de kriterier som krävs för att få stöd hos någon av stadens bidragsgivande förvaltningar. Under rubriken Kriterier för att få hyra de subventionerade lokalerna längre upp på sidan kan du läsa om vilka kriterier som gäller.

Kontakta oss

Skicka in din ansökan om lokalbehov till lokalförmedlingen här Skapa nytt ärende (goteborg.se) 

Vid frågor om hyresmodellen kontakta lokalförmedlingen här Skapa nytt ärende (goteborg.se)