Ansök om bidrag till föreningar inom socialt arbete och funktionshinder

Här kan du söka bidrag om din organisation bedriver arbete för socialt utsatta grupper, arbetsintegrerande insatser inom sociala företag/kooperativ eller arbete för att underlätta för människor med funktionsnedsättningar.

Information och regler

Organisationer kan söka bidrag för:

  • Verksamhet som vänder sig till grupper och individer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala situation.
  • Att minska förtryck och våld i samhället, öka engagemanget i sociala frågor, påverka möjligheten för olika grupper att bli integrerade och accepterade i samhälle.
  • Att skapa arbete i syfte att öka livskvalitén hos individer och grupper inom det sociala området och funktionshinderområdet.
  • Att arbetsintegrera personer som står långt från ordinarie arbetsmarknad.
  • Verksamhet som innebär stöd till personer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter stora svårigheter i det dagliga livet.

Social resursförvaltning handlägger verksamhetsbidrag, utvecklingsmedel och riktade medel. Var uppmärksam på att olika medel har olika ansökningsperioder!

Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag

Mer information om Social resursnämnds olika bidrag och hur du söker

Ansök här

Samtliga bidrag söker du via ansökningsformuläret:

Sök bidrag direkt på webben

För att ansöka om bidrag behöver ordförande och kassör hämta ut en aktiveringskod hos Social resursförvaltning. För att få en kod krävs legitimation, organisationens registreringsbevis och årsmötesprotokoll och/eller protokoll från konstituerande styrelsemöte där det framgår vilka som är valda till ordförande och kassör.

Kontakta Organisationsstöd för social hållbarhet (Stöd till social ekonomi) för att få en aktiveringskod

Om din organisation redan har kvitterat ut aktiveringskoder är det inte nödvändigt. Då räcker det att logga in med användarnamn och valt lösenord.